prof. dr hab. Ryszard Żarów

W 1975 roku ukończył studia wychowania fizycznego na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz socjologię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ w 1980 roku. Swoją działalność naukowo-dydaktyczną związał z Katedrą Antropologii AWF w Krakowie.

W 1985 roku uzyskał stopień doktora, a w 2002 doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Od 2003 jest profesorem AWF Kraków, od 2006 roku kierownikiem Katedry Antropologii, w 2009 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. Od 2012 jest kierownikiem Zakładu Antropologii.

W latach 1990-93 i 1996-2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, w latach 2002 – 2008 był dziekanem tego Wydziału. Od 2003 do 2015 roku był dyrektorem Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie.

Był członkiem:
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1993-96), Komitetu Antropologii Polskiej Akademii Nauk (1996-98) jako przedstawiciel adiunktów, Komitetu Antropologii PAN (kadencja 2007-2010, 2011-2015).

Aktualnie jest członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (od 2015 roku wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PTA), Polskiego Naukowego Towarzystwa Kultury Fizycznej, Komitetu Biologii Organizmalnej PAN (kadencja 2015-2018 – Sekcja Antropologii) oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2008 r.)

Zajmuje się biologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W swoim dorobku naukowym posiada ponad  90 publikacji naukowych oraz liczne wystąpienia konferencyjne.

Jest autorem lub współautorem m.in. następujących prac: Biologiczne i społeczne uwarunkowania zmienności przebiegu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z Nowej Huty (wyniki badań ciągłych)/1993/; Prognozowanie dorosłej wysokości ciała chłopców: model własny i analiza porównawcza innych metod /2001/; Dziecko krakowskie 2000 : poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa /2002/; Dziecko krakowskie 2000: sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa /2003/; Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej /2004/; Budowa ciała i aktywność fizyczna osób dorosłych a ich rozwój biologiczny w okresie dziecięcym i młodzieńczym /2006/.

Wypromował czterech doktorów, był opiekunem ponad 100 prac magisterskich i recenzentem ponad 20 prac doktorskich i habilitacyjnych. Był kierownikiem dwóch projektów badawczych (3P05D 001 24, 3P05D 083 25) finansowych przez Komitet Badań Naukowych (MNiSzW).

Za pracę naukową w 2003 roku otrzymał nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jest żonaty (żona Elżbieta), ma dwoje dorosłych dzieci - syna Marcina i córkę Katarzynę. Czas wolny przeznacza m.in. na jazdę na rowerze, pływanie i podróże po różnych krajach.