Zakład Historii i Organizacji Kultury Fizycznej - Publikacje (Wybrane)

 

Dr hab. Ryszard Wasztyl, prof. nadzw.

 1. Wychowanie fizyczne i sport w Krakowie w latach 1773-1890, AWF Kraków 1993, s. 323.
 2. Pierwsze ponadklubowe formy organizacyjne sportu w Krakowie przed 1914 r., [w:]  Rola tradycji w kształtowaniu współczesnego modelu kultury fizycznej, Warszawa 1986, s. 61-76.
 3. Szkoła Gimnastyczna Krakowska w latach 1837-1840, „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 1987, nr 4, s. 83-98.
 4. Rozwój lekkoatletyki w Krakowie w okresie do 1939 roku, „Rocznik Naukowy AWF Kraków”, 1988, t. XXIII, s. 227-263.
 5. Fechtmistrz Tetmajera. U źródeł krakowskiej szermierki sportowej, „Rocznik Krakowski”, 1990, t. LVI, s. 227-233.
 6. Zarys rozwoju gimnastyki w Warszawie w pierwszej połowie XIX wieku, „Roczniki Naukowe AWF Warszawa”, 1997, t. XXXVI, s. 165-184.
 7. Piłkarstwo galicyjskie w latach 1890-1918 i jego wkład w powstanie PZPN, "Zeszyty Naukowe AWF", 2000, nr 80, s. 5-20.
 8. Z dziejów lwowskiego wychowania fizycznego i sportu w pierwszej połowie XIX stulecia, [w:] Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Pod red. K. Karolczaka, t. IV, Kraków 2002, s. 125-134.
 9. Pozaszkolne placówki wychowania fizycznego w zaborze austriackim i rosyjskim w pierwszej połowie XIX w., „Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich", Wrocław 2004, t. III, cz. 3, s. 330-335.
 10. Na konnym szlaku kresowym Tarnopol – Lwów, „Studia Humanistyczne", 2008, nr 8, s. 19-40.
 11. Prekursorzy znad Wilii i Wilenki, Góry – Człowiek – Turystyka, 2011, s. 191-201.

 

Dr Małgorzata Jacko

 1. Działalność ks. jezuity Mieczysława Kuznowicza na polu wychowania fizycznego i sportu w latach 1906-1939. [w:] Polska Kultura Fizyczna w czasach zaborów i drugiej Rzeczypospolitej (red. R. Wasztyl) Zeszyty naukowe nr 85, wyd. specjalne, Kraków 2002, s. 177-182.
 2. Kultura fizyczna w działalność księży salezjanów przed 1939 rokiem na przykładzie ich placówki w Oświęcimiu. [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Pod red. B. Woltmanna, Gorzów Wlkp 2002, s. 191-201.
 3. 10-lecie Parafialnego Klubu Sportowego „Jadwiga”, Kraków 2002.
 4. Wychowanie fizyczne w krakowskim schronisku im. księcia Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie w latach 1893-1914. Rekonesans badawczy, "Zeszyty naukowe Nr 89, Przeszłość Polskiej Kultury Fizycznej", Kraków 2004, s. 113-120.
 5. Inter Campus in Krakau, Erziehung durch Sport, Wien 2004, s. 110-111.
 6. Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu na wybranych przykładach, Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne poprzez sport, Tom I pod redakcją Jerzego Nowocienia, Warszawa 2008, s. 58-63.
 7. The Catholic Sport Association of the Republic of Poland as the beneficiary of traditions and ideological principles of the International Catholic Federation for Sports and Education, Transnational Aspects o European Sport History, red. Tomasz Jurek, Stephan Wassong (Eds.), Gorzów Wlkp 2009, s. 304-316.
 8. Powstanie i działalność Parku “Juvenia” w latach 1911-1939, Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, red. Dobiesław Dudek, Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2009, s. 324-334.
 9. Le sport catholique en Pologne. Une histoire du temps present, L’Eglise, Le Sport et L’Europe, La Federation internationale catholique d’education physique (FICEP), A L’Epreuve du temps (1911-2011), red. Laurence Munoz et Jan Tolleneer, Paris 2011, s. 189-199.
 10. Stulecie Miedzynarodowej katolickiej Federacji Wychowania Fizycznego i Sportu 1911-2011., Studia Humanistyczne Nr 11, Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2011, s. 193-204.
 11. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej Polskiej w latach 1992-2004, Studia i szkice w zakresie polskiej i zagranicznej teorii oraz historii kultury fizycznej, red. Paweł Król, Uniwersytet Rzeszowski, 2012.

Dr Filip Kobiela

 1.  Struktura i geneza świata w filozofii przedkrytycznej Immanula Kanta, „Diametros”, nr 7/2006, s. 22-36.
 2. The Ontological Basis of Games, ]w:] 17th Seminar of Olympic Studies for Post-Graduate Students, International Olympic Academy, Olympia, Greece 2007, s. 436-444.
 3. Filozofia czasu Romana Ingardena wobec sporów o zmienność świata, Universitas, Kraków 2011.
 4. Two Kinds of Games, „Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica”, Vol 47,  No. 1 – 2011, Prague, 2011, s. 61-67.
 5. From State Socialism to Free Society: Sport in Poland from 1945 until Present Day, [w:] The Interaction of Sport and Society in the V4 Countries, ed. G. S. Földesi, T. Dóczi, HSSS, Budapest 2011, s. 85-93.
 6. Tygrys kontra Mefisto. O ataku Krońskiego na Ingardena, „Kwartalnik Filozoficzny”, 2011, s. 85-100.
 7. Beautiful Sports. On Aesthetically Valuable Qualities of Sport, [w:] Estetika tela, telesnosti a športového pohybu, ed. J. Oborný, F. Seman; Univerzita Komenského, Bratislava 2013, s. 83-88.
 8. Światy Ingardena. Przyczynek do badań nad przyczynową struktura świata realnego, [w:] Świadomość, świat, wartości (red. M. Rosiak, D. Leszczyński), Wrocław 2013, s. 315-333.
 9. Kinds Of Chance in Sport, Sport, Ethics and Philosophy, Vol. 8, nr 1, 2014, s. 65-76.
 10. Watching Fixed Sport. An Imaginary Dialogue, „Fair Play. Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte”, Vol. 2, nr 1, 2014, s. 83-88.
 11. The Causal Structure of the World in Ingarden’s Ontology, [w:[ Substantiality and Causality, ed. M. Szatkowski, M. Rosiak, Walter de Gruyter 2014, s. 39-60.

 

Dr Małgorzata Orlewicz – Musiał

 1. Polskie nurkowanie swobodne. Dzieje, organizacje, wartości. Wyd. Sekcja Nurkowania Swobodnego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.  Kraków  2003. [s. 287, fot. b-cz. 116, fot. kol. 34]. Monografia recenzowana.
 2. Pierwsze polskie podręczniki narciarskie, jako źródło do badań nad techniką jazdy na nartach [w:] Przeszłość polskiej kultury fizycznej, Zeszyty Naukowe nr 89, Kraków 2004, s. 300-309.
 3. Nauka i wartości poznawcze stymulatorem rozwoju turystyki kwalifikowanej (na przykładzie turystyki podwodnej [w:] Turystyka w humanistycznej perspektywie, pod  red. Marka Kaźmierczaka) Poznań 2004, s. 318-326.
 4. Rozwój sprzętu, techniki jazdy oraz stylów narciarskich w Polsce. Od telemarku do carvingu. (współaut. z K. Chojnackim). Podręczniki i skrypty nr 24, AWF Kraków 2005.
 5. Działalność turystyczna Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] L. Nowak (red.) Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. VII, Gorzów Wlkp. 2006, s. 221-232.
 6. Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w latach 1867–2007 w świetle źródeł prasowych [w:] „Folia Turistica”. Historia turystyki, nr 19-2008, Kraków 2008, s. 113-140.
 7. Gymnastics in the Polish Society „Sokół” as the Way of Promoting Patriotic Values, [w:] Traditional and Modern Forms of Dance and Gimnastics from the Perspective of Physical Culture, Red  T. i D. Ambroży, Kraków 2010, s. 172-188.
 8. Scuba diving activities for scientific research In the Tatra National Park, focus on the Tatra lakes [w:] Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, tom III, red. Z. Krzan, Zakopane 2010 (współaut. K. Broda), s. 133-138.
 9. Kluby Podwodne i ich wkład w rozwój polskiej turystyki [w:] Studia i Materiały Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, nr 1/2012, Sucha Beskidzka 2012, s. 38-58.
 10. Początki turystyki wodnej w Galicji do wybuchu I wojny światowej [w:] Szkice z teorii i historii wychowania fizycznego, sportu i turystyki, red. W. Cynarski, A. Nowakowski, S. Zaborniak, Uniw. Rzeszowski Rzeszów 2013, s. 105-119.
 11. Function and Dysfunction of Tourism and Recreation in the aspect of the Influence on the Aquatic Environment. Focus on Kraków and its District (Współaut. A. Wagner), Polish Journal of Environmental Studies, Vol.23, no.3, 2014, s. 1045-1050.