Zakład Historii i Organizacji Kultury Fizycznej - Treści programowe

Przedmioty

 • Historia kultury fizycznej
 • Organizacja kultury fizycznej
 • Historia turystyki i rekreacji.
 • Organizacja i funkcjonowanie jednostek rekreacyjnych
 • Historia filozofii oraz filozofia sportu

HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ

Przedmiot historii kultury fizycznej oraz jego zakres i program. Geneza ćwiczeń fizycznych, ich pierwotne formy. Czynniki warunkujące charakter kf w starożytnej Grecji i Rzymie (klasowy) oraz w średniowieczu (stanowy). Źródła i uwarunkowania rozwoju kf w okresie Odrodzenia oraz Oświecenia w Europie i Polsce, czołowi przedstawiciele, główne inicjatywy. Determinanty rozwoju poszczególnych dziedzin kf (wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, turystyka) w Europie w XIX w. Geneza i rozwój głównych systemów gimnastycznych. Początki gimnastyki w szkołach europejskich jako przedmiotu i kształcenia dla niego nauczycieli. Szkolne i pozaszkolne wychowanie fizyczne na ziemiach polskich w I połowie XIX w. Wprowadzenie gimnastyki do szkół na ziemiach polskich jako przedmiotu i przygotowanie dlań nauczycieli, szczególne znaczenie w tym względzie Krakowa. Pozaszkolne wychowanie fizyczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w., ruch jordanowski. Narodziny nowoczesnego sportu i ruchu olimpijskiego. Geneza i rozwój sportu na ziemiach polskich, pierwsze stowarzyszenia kf, znaczenie działalności TG „Sokół”, pierwsze kluby i związki sportowe. Kultura fizyczna w Polsce międzywojennej, struktury organizacyjne jej nurtu społecznego i państwowego. Ogólna charakterystyka i etapy rozwoju kf w Polsce po II wojnie światowej.

Literatura podstawowa:

 1. Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław i in. 1979, 1985 i 2002.
 2. Dzieje kultury fizycznej (do roku 1918). Pod redakcją Z. Grota i T. Ziółkowskiej, Warszawa - Poznań 1990.
 3. Gaj J., Hądzelek K., Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań 1997.
 4. Kowieska U., Wybór źródeł i tekstów z historii kultury fizycznej i rehabilitacji, Wrocław 1997.
 5. Zarys historii sportu w Polsce (1867-1996) . Pod red. J. Gaja i B. Woltmanna. Gorzów Wlkp. 1999.

ORGANIZACJA KULTURY FIZYCZNEJ

Podstawowe wiadomości z zakresu naukowej teorii organizacji i zarządzania: pojęcie, zarys genezy oraz współczesne tendencje rozwoju organizacji i zarządzania; ogólne zasady organizacji; cykl sprawnego działania; rodzaje więzi i typy struktur organizacyjnych; proces i funkcje zarządzania; metody zarządzania i style kierowania; zasady podejmowania decyzji w procesie zarządzania. Założenia prawne oraz organizacyjno - finansowe kultury fizycznej w Polsce: tematyka kf w Konstytucji i Sejmie RP - najważniejsze akty prawne o kf; organizacja oraz zadania administracji rządowej i samorządowej kf; ogólne zasady i źródła finansowania kf; organizacja, cele i zadania ruchu sportowego oraz wybranych masowych stowarzyszeń kf; podstawy prawne, organizacja i zadania uczniowskich klubów sportowych i SZS; zakładanie stowarzyszeń kultury fizycznej (droga od pomysłu do zebrania konstytuującego).
Organizacja imprez sportowych: planowanie - rejestr czynności oraz harmonogram ich realizacji; regulamin i preliminarz zawodów; systemy rozgrywek sportowych, czynniki organizacyjne warunkujące zastosowanie danego systemu; sponsoring i marketing; reklama i jej środki (wizualne, akustyczne i audiowizualne).

Podstawowa literatura:

 1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.
 2. Jaczynowski L. I współ., Organizacja kultury fizycznej. Ogólne uwarunkowania, t. I Warszawa 1999; Teoria i praktyka. Struktury organizacyjne, t. II. Warszawa 2001.
 3. Łasiński G., Sprawność zarządzania organizacją sportową, Wrocław 2003.
 4. Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki, Kluczbork 1996.
 5. Organizacja imprez sportowych. Pod red. B. Ryby, Warszawa 2001.
 6. Ryba B., Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi, Warszawa 2000.
 7. Sawicki W., Podstawy organizacyjno – prawne i finansowe stowarzyszeń kultury fizycznej w Polsce, Warszawa 1997.
 8. Sawicki W., Szkolne stowarzyszenia kultury fizycznej, Warszawa 1997.
 9. Stoner J. A. F., Wankler C., Kierowanie, Warszawa 1997.
 10. Wyżnikiewicz – Kopp Z., Boruszczak M., Marciszewska B., Wybrane zagadnienia menedżmentu sportowego, Gdańsk 1996.
 11. Zarządzanie. Pod redakcją A. K. Koźmińskiego, Warszawa 1997.

HISTORIA TURYSTYKI I REKREACJI

Przedmiot historii turystyki i rekreacji oraz jego zakres i program. Dzieje podróżowania w starożytnej Grecji i Rzymie. Ruch pielgrzymkowy w średniowieczu. Źródła i uwarunkowania peregrynacji i rekreacji w okresie Odrodzenia i Oświecenia w Europie i Polsce; odkrywcy i najważniejsze wyprawy. Czynniki rozwoju turystyki i rekreacji w XIX w. Geneza nowożytnej turystyki. Powstanie ratownictwa i przewodnictwa górskiego. Ewolucja turystyki uzdrowiskowej i sportowej. Organizacje turystyczno - krajoznawcze na ziemiach polskich. Przewodniki i czasopiśmiennictwo podróżniczo-turystyczne. Polskie obyczaje i zwyczaje rekreacyjne w okresie zaborów. Ruch rekreacyjny na ziemiach polskich pod zaborami. Kultura czasu wolnego. Etyczne podstawy gier rekreacyjnych i turystyki. Turystyka i rekreacja w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce po II wojnie światowej.

Podstawowa literatura:

 • Dudek D., Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii rekreacji ruchowej, Kraków 2005.
 • Gaj J., Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 2003.
 • Kulczycki Z., Historia turystyki, Warszawa 1982.
 • Kulczycki Z., Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 1977.
 • Lewan M., Zarys dziejów turystyki w Polsce, Kraków 2004.
 • Stecka Z., Historia przewodnictwa tatrzańskiego, Kraków 1995.
 • Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 1985.

Organizacja i funkcjonowanie jednostek rekreacyjnych

Podstawy prawne zawodu „magister turystyki i rekreacji”. Definicja zawodu i uprawnienia. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Zagadnienia ustrojowe i organizacyjne rekreacji ruchowej. Struktura organizacyjna administracji publicznej w Polsce. Struktura organizacyjna sportu i rekreacji w Polsce. Podstawy prawne kultury fizycznej w Polsce. Sport i rekreacja ruchowa w ustawie o kulturze fizycznej. Problematyka organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej. Cele i podstawy prawne organizacji pozarządowych. Rodzaje organizacji pozarządowych: stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, fundacje. Pojęcie klubu sportowego. Formy organizacyjno – prawne klubu sportowego. Organizacje pożytku publicznego. Zadania publiczne w świetle ustawy o organizacjach pożytku publicznego. Zasady wolontariatu. Organizacja i funkcjonowanie Miejskich Ośrodków Sportu i rekreacji. Dom kultury jako placówka kulturalno – rekreacyjna. Warunki i zasady prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie rekreacji ruchowej.

Podstawowa literatura:

1.  Dudek D., Zarys dziejów i organizacja stowarzyszeń kultury fizycznej, Kraków 2001.

2.  Izdebski H., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2003.

3.  Izdebski H., Fundacje i stowarzyszenia, Warszawa 1999.

4.  Organizacje pozarządowe partnerem samorządu terytorialnego. Teoria i praktyka. Reforma Administracji Publicznej, zeszyt 11, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 1999.

5.  Sarnecki P., Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Zakamycze 2000.

6.  Sawicki W., Stowarzyszenia kultury fizycznej. Podstawy prawno – finansowe, Warszawa 2005.

7.  Suski P., Stowarzyszenia w prawie polskim, Warszawa 2002.

8.  Waszak Ł., Organizacja pozarządowa jako przedsiębiorstwo - czyli jak podjąć działalność w stowarzyszeniu i fundacji, Warszawa 2002.

HISTORIA FILOZOFII ORAZ WYKŁAD MONOGRAFICZNY Z FILOZOFII SPORTU

Filozofia presokratejska - problem człowieka i kosmosu u pierwszych filozofów greckich.
Filozofowanie Sokratesa: metoda dialektyczna, majeutyka, intelektualizm etyczny.
Idealizm obiektywny Platona. Idea "kalokagatii"w dialogach Platona oraz jej sens w filozofii sportu. Koncepcja człowieka w świetle Platońskiej "metafory jaskini".
Stanowisko realizmu w metafizyce na przykładzie filozofii Arystotelesa.
Etyka umiaru i "złotego środka". Koncepcja szczęścia człowieka w hellenistycznych szkołach filozoficznych:
- cynizm a stoicyzm (stoicyzm grecki a stoicyzm rzymski),
- hedonizm skrajny Arystypa a hedonizm umiarkowany Epikura i Lukrecjusza.
Człowiek i świat w myśleniu chrześcijańskim.
Filozofia Aureliusza Augustyna i Tomasza z Akwinu.
Współczesna filozofia chrześcijańska:
- personalizm, neotomizm,
- ewolucjonizm Pierre'a Teilharda de Chardin.
Sceptycyzm metodyczny Kartezjusza jako nowożytny przewrót w myśleniu filozoficznym.
Dualizm psychofizyczny jako model myślenia o człowieku i próby jego przezwyciężenia w filozofii Spinozy oraz Leibniza. Empiryzm wobec problemu możliwości i granic ludzkiego poznania.
Realizm a solipsyzm w epistemologii.
Filozofia transcendentalna Kanta:
- krytycyzm Oświecenia,
-"przewrót kopernikański" w relacji poznawczej człowieka wobec świata,
- etyka formalistyczna Kanta.
Idealizm Hegla, nowa koncepcja dialektyki jako przezwyciężenia antynomii myślenia.
Różne koncepcje alienacji (Hegel, Feuerbach, Marks, Sartre}.
Filozofia życia Schopenhauera i Nietzschego.
Nietzsche jako prekursor nowożytnego olimpizmu.
Bergsona rewaloryzacja cielesności w filozofii na tle dynamizmu świata.
Pragmatyzm amerykański.
Człowiek i kultura w psychoanalizie i psychologii humanistycznej.
Wolność, odpowiedzialność, autentyzm - egzystencjalistyczne i fenomenologiczne ujęcie.
Podstawowe problemy filozofii kultury fizycznej.
Człowiek jako podmiot i przedmiot w kulturze stadionu.
Zasada fair play.
Wędrowanie jako metafora człowieczeństwa.