dr Katarzyna Czyżewska

 

Wykształcenie:

 • 2015  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, ukończone studia doktoranckie – uzyskany stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.
 • 2011 Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki, Kierunek: Fizyka, Specjalność: Fizyka medyczna – wyższe magisterskie
 • 2004 – 2006 Jagielloński, Kierunek Pedagogika, Specjalność: Animacja Kultury – wyższe magisterskie
 • 2001 – 2004 Uniwersytet Jagielloński, Kierunek: Pedagogika, Specjalność: Animacja Kultury – wyższe zawodowe (licencjat)
 • 1997 – 2001 II liceum ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, profil: informatyczno – matematyczno – fizycznym.
 • 1997 – 2002 Studio Baletowe przy Operze i Operetce w Krakowie

 

Najważniejsze osiągnięcia i wyróżnienia

 

 1. Wyróżnienie przez Marszałka Województwa Małopolskiego pana Marka Sowę i otrzymanie certyfikatu za wybitne osiągnięcia naukowe sprzyjające rozwojowi Województwa Małopolskiego

 

 1. Otrzymanie przyznawanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 3 letniego stypendium współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa i Budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 priorytetu VIII, Działania 8.2 Transfer Wiedzy, poddziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji, w ramach projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” i tym samym pokazanie, pedagogika może w zakresie innowacyjności projektów badawczych z powodzeniem konkurować z naukami ścisłymi.

 

 1. Otrzymanie stypendium (rok 2007) w ramach Projektu „Sapere Auso” Małopolskiej Fundacji Stypendialnej pn. „Moja Inspiracja – Małopolska Innowacja. Program stypendialny dla najlepszy absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich”, finansowanego że środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy „ Zintegrowanego programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II – „Wzmacnianie Zasobów Ludzkich w Regionach” – stypendium przyznawane było za wybitne osiągnięcia w nauce (bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniająca się praca magisterska, wyróżniający się konspekt pracy doktorskiej, której wyniki mogą przyczynić się do rozwoju regionu Małopolski) i wytrwałość w dążeniu do wszechstronnego rozwoju i wkład w rozwój innowacyjności w regionie Małopolski.

 

 1. Udział w dwóch projektach grantowych finansowanych ze środków unijnych.

 

Publikacje naukowe

 

Rozdziały w monografiach:

 1. Rozdział w języku polskim pt.: „Szacowanie przez absolwentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przygotowania merytorycznego i metodycznego do realizacji przedmiotów przyrodniczych na różnych szczeblach szkolnictwa.” opublikowane w monografii pod tytułem: „Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje”, red. naukowa: J. Kostkiewicz, A. Domagała – Kręcioch, M. J. Szymański, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011,
 2. Rozdział w języku polskim pt.: „Kultura pedagogiczna a procesy kształcenia i wychowania”, opublikowany  w monografii pt.: Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna.” Red. Marta Myszkowska – Litwa, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011,

 

 1. Współautorka rozdziału w języku polskim, pt.: "Badanie polimorfizmu roztworów wodnych lecytyny domieszkowanych fenolami", (współautorzy: prof. S. Wróblem z UJ oraz dr A. Świderskim z UR w Krakowie) w monografii pt.: „Biofizyka a Medycyna” Tom I/2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego i. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2012,

 

Artykuły:

 1. Artykuł „Wartości wychowawcze baletu.” – opublikowany w VIII numerze  Roczników Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego Oddział w Krakowie, Zespół Poligrafii AP, Kraków 2008, str. 180-193,
 2. Artykuł „Woda na Marsie” przyjęty w skład publikacji „Skrypt –seminaria magisterskie fizyki medycznej UJ”
 3. Artykuł „Badanie układu modelowych związków fenolowych w liposomach” przyjęty w skład publikacji „Skrypt –seminaria magisterskie fizyki medycznej UJ”

Recenzje:

 1. Recenzja książki Marka Ejsmonta i Beaty Kosmalskiej „Media. Wartości. Wychowanie” – opublikowana w VII numerze  Roczników Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego Oddział w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2006, str. 275-280 (6 stron).
 2. Recenzja książki Teresy Gizy „Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole” – opublikowana w kwartalniku „Hejnał Oświatowy” nr 2/72 2007, Druk: Uniwersytet Jagielloński, str. 32 (1 strona).
 3. Recenzja książki Janusza Gajdy, „Antropologia kulturowa, kultura obyczajowa początku XXI wieku”, - opublikowana w IX numerze IX numerze Roczników Ludowego Towarzystwa Naukowo - Kulturalnego Oddział w Krakowie, Zakład Poligraficzny UP, Kraków 2009, str. 286-292 (7 stron)
 4. Recenzja książki pod redakcją Jarosława Bomby i Józefa Hampla „Aktywizacja kulturowo oświatowa i społeczno – gospodarcza środowisk lokalnych” –  wydrukowana w X/XI numerze Roczników Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego Oddział w Krakowie, Zakład Poligraficzny UP, Kraków 2011, str. 264-271 (8 stron)
 5. Recenzja książki Г. М. Мешко pod tytułem „Вступ до педагогічної професії”, навчальний посібник, 2-ге видання стереотипне, „Академвидав”, Киів  2012,– przyjęta do druku w XII numerze Roczników Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego Oddział w Krakowie, (4 strony).

 

 

Konferencje:

Czynne uczestnictwo (jako prelegent lub organizator) w 6 konferencji naukowych: 3 krajowych i 3 międzynarodowych:

 

1)      Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Fundamenty Edukacyjnej Wspólnoty” – 2005 rok, Kraków

2)      Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dialog Na Pograniczu Kultur – Europejskie Społeczeństwo Wielokulturowe” – opracowanie programu artystycznego, pozyskanie funduszy na konferencję, opieka nad przebiegiem, prowadzenie Happeningu pt. „Piramidy człowieczeństwa” – 2006 r. - Współorganizator i czynny uczestnik.

3)      Międzynarodowa Konferencja naukowa „23 rd International Liquid Crystal Conference” – 2010 r. - członek pomocniczego komitetu organizacyjnego i uczestnik

4)      Konferencji naukowa pt. „Szkoła wyższa w toku zmian”,  referat pt.: „Szacowanie przez absolwentów Wydziały Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przygotowani merytorycznego i metodycznego do realizacji przedmiotów przyrodniczych na rożnych szczeblach szkolnictwa.”– 2011 rok – czynny uczestnik

5)      Konferencji naukowa pt.: "Biofizyka a Medycyna" - 2011r, Centrum Kongresowo – Dydaktyczne UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu - prezentacja posteru pt. "Badanie polimorfizmu roztworów wodnych lecytyny domieszkowanych fenolami"- czynny udział

6)      „V Seminarium Metodologii Pedagogiki” (2012r.) – członek komitetu organizacyjnego.

 

Obecnie prowadzone zajęcia:

Olimpizm – ćwiczenia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Pedagogika – ćwiczenia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Pedagogika – ćwiczenia (studia niestacjonarne)

Pedagogika w kulturze fizycznej (studia stacjonarne i niestacjonarne)