1. II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna, „Zdrowie i odporność psychiczna – ujęcie interdyscyplinarne.” Instytut Psychologii Stosowanej UJ, Kraków
  26 i 27 września 2014

  Joanna Basiaga-Pasternak

„Obraz siebie i świata a regulacja emocjonalna i radzenie sobie ze stresem u dziewcząt i chłopców uprawiających sport”

 

Sposób postrzegania i interpretowania świata ma związek z działaniem jednostki. Jest to bardzo widoczne w psychologii sportu. Myśli mogą stanowić zmienną sprzyjającą efektywności zawodnika. Jednak w sytuacjach 
stresowych (towarzyszącym działalności sportowej) może uruchomić się mechanizm selektywnego wyboru informacji. To z kolei powoduje negatywne myślenie i w rezultacie spadek efektywności. Celem pracy jest wykazanie jakie są zależności pomiędzy obrazem samego siebie i otaczającego świata a radzeniem sobie ze stresem u młodzieży 
uprawiającej zespołowe i indywidualne dyscypliny sportu. Postawiono pytania badawcze: 1) Jaki jest związek pomiędzy dominującymi schematami poznawczymi a strategiami radzenia sobie ze stresem u badanych sportowców 2) Czy istnieje zależność pomiędzy schematami poznawczymi u badanych sportowców a ich reakcjami emocjonalnymi (w tym lękiem 
poznawczym i somatycznym)?

Przebadano 222 osoby, uczniów liceów sportowych z Polski południowej (126 – dyscypliny indywidualne, 99 – zespołowe); chłopcy i dziewczęta. Wykorzystano metody badawcze: CISS, KNIIŚ, SAS.
Wykazano, że rodzaj uprawianej dyscypliny sportowej moderuje zależności pomiędzy sferą charakterologiczną samooceny a lękiem poznawczym, oraz poczucie wsparcia od innych osób i lęk somatyczny. Ponadto stwierdzono, że związek samooceny ogólnej niespecyficznej, sfery fizycznej i charakterologicznej samooceny, a także poczucia wsparcia / zagrożenia od innych, postawy prospołecznej oraz poczucia sensowności świata ze stylem radzenia sobie polegającym na poszukiwaniu kontaktów towarzyskich także są moderowane przez dyscyplinę sportu.

The aim of the study was to determine the relationships between image of oneself, self-esteem and coping with stress of boys and girls who practice sport (individual and team). The research was conducted among 222 schoolboys and schoolgirls from sportive middle schools. CISS, KNIIŚ, SAS Questionnaires were used. The study suggested that among the examined group the type of sports discipline moderates relationships between self-esteem factors (general self-esteem, physical aspects, prosocial attitude, sense of support / social threat, sense of the world), anxiety (somatic and cognitive) and coping with stress strategies (social support seeking) .

     2. Konferencja Psychologiczna "Rola czynników psychicznych w rozwoju kariery sportowej"
          AWF Kraków, 30 maj 2014

Joanna Basiaga-Pasternak
„Schematy „ja i świat” a style radzenia sobie ze stresem u młodzieży uprawiającej sport”


Schematy poznawcze dotyczące siebie oraz otaczającego świata odgrywają istotną rolę w radzeniu sobie ze stresem, także tym, jaki wiąże się z rywalizacją sportową. Celem pracy jest wykazanie jakie są zależności pomiędzy obrazem samego siebie i otaczającego świata a radzeniem sobie ze stresem u młodzieży uprawiające sport. Postawiono pytania badawcze: 1) Jaki jest związek pomiędzy schematami poznawczymi dotyczącymi „ja” a stylami radzenia sobie ze stresem u badanych sportowców 2) Jaki jest związek pomiędzy schematami poznawczymi dotyczącymi „innych i świata” a stylami radzenia sobie ze stresem u badanych sportowców?

Przebadano 222 osoby, uczniów i uczennice liceów sportowych z Polski południowej. Wykorzystano metody badawcze: CISS oraz KNIIŚ.
Stwierdzono, że wraz ze wzrostem poziomu samooceny globalnej, sfery fizycznej, społeczno-moralnej i charakterologicznej samooceny zwiększał się poziom zadaniowego stylu radzenia sobie. Wykazano również, że wraz ze wzrostem poziomu sfery poznawczo-intelektualnej samooceny zmniejszało się wykorzystanie stylu radzenia sobie skoncentrowanego na emocjach, a zwiększał się poziom stylu zadaniowego. Wysokie poczucie wsparcia ze strony innych korelowało z zadaniowym i unikowym (zwłaszcza polegającym na poszukiwaniu towarzystwa innych osób) stylem radzenia sobie, natomiast poczucie zagrożenia powodowało częstsze podejmowanie stylu skoncentrowanego na emocjach. Wraz ze wzrostem postawy prospołecznej wzrastał zadaniowy i unikowy styl radzenia sobie, zaś postawa agresywna wobec innych zwiększała nasilenie stylu skoncentrowanego na emocjach i unikaniu. Poczucie sensowności i przychylności świata natomiast przyczyniało się do wzrostu poziomu zadaniowego stylu radzenia sobie. Stwierdzono również, że wraz ze wzrostem poczucia skuteczności zmniejszało się wykorzystanie stylu skoncentrowanego na emocjach natomiast wzrastał poziom zadaniowego stylu radzenia sobie, jak i poszukiwanie towarzystwa innych osób. Równocześnie dla poczucia 
bezradności, związki te były odwrotne. Wykazano również, iż wraz ze wzrostem poczucia aprobaty społecznej zmniejszało się wykorzystanie stylu radzenia sobie skoncentrowanego na emocjach, natomiast wzrastał poziom zadaniowego stylu radzenia sobie. Istnieje zatem związek pomiędzy dominującymi schematami poznawczymi „ja – świat” a stylami radzenia sobie ze stresem.


    3. Konferencja Psychologiczna "Rola czynników psychicznych w rozwoju kariery sportowej" AWF Kraków, 30 maj 2014

Agnieszka Wojtowicz, Joanna Basiaga-Pasternak, Grażyna Kosiba, Agnieszka Bogacz-Walancik.
„Związki pomiędzy osobowością i systemem wartości u zawodniczek Polskiej Kadry Narodowej w hokeju na trawie.”


Poszukując predyktorów sukcesu sportowego w sporcie kobiet postanowiono określić zależności pomiędzy osobowością i systemem wartości u zawodniczek hokeja na trawie. Próbowano także opisać jak przedstawia się hierarchia wartości u badanych zawodniczek. Badania wskazują, że na rozwój hierarchii wartości oprócz socjalizacji mają też wpływ cechy 
osobowości.
Badania zostały przeprowadzone wśród zawodniczek kadry narodowej w hokeju na trawie. Średni wiek zawodniczek wynosił 21,42 lata (OS = 4,49). Stwierdzono, że w badanej grupie najważniejszymi wartościami ostatecznymi były bezpieczeństwo rodziny i szczęście, natomiast najmniej istotnymi - zbawienie i świat piękna. Najważniejszymi wartościami instrumentalnymi były wartości: Kochający, Ambitny, Uczciwy i Odpowiedzialny, natomiast najmniej ważnymi - Obdarzony wyobraźnią i Posłuszny.
Wykazano liczne powiązania osobowości z hierarchią wartości. W odniesieniu do wartości ostatecznych stwierdzono, że wśród badanych zawodniczek wraz ze wzrostem poziomu neurotyczności zmniejsza się 
ważność wartości Dostatnie życie oraz Mądrości, natomiast zwiększa się ważność wartości Wolność, wraz ze wzrostem poziomu ekstrawertyczności zmniejsza się ważność wartości Pokój na świecie oraz Równość, wraz ze wzrostem poziomu otwartości zmniejsza się ważność wartości Bezpieczeństwo rodziny, natomiast wzrasta poziom ważności wartości  Poczucie dokonania oraz Świat piękna, natomiast wraz ze wzrostem poziomu sumienności zwiększa się ważność wartości Poczucie własnej godności. Nie stwierdzono istotnych statystycznie związków poziomu ugodowości ze skalą 
wartości ostatecznych. Jeśli chodzi o wartości instrumentalne stwierdzono, że u badanych osób wraz ze wzrostem poziomu ekstrawertyczności zmniejsza się ważność wartości Posłuszny, natomiast wzrasta ważność Niezależny, wraz ze 
wzrostem poziomu otwartości wzrasta ważność wartości Opanowany, a wraz ze wzrostem poziomu ugodowości wzrasta ważność wartości Wybaczający, natomiast wraz ze wzrostem poziomu sumienności zmniejsza się ważność wartości Obdarzony wyobraźnią, Pomocny oraz Wybaczający, natomiast wzrasta ważność wartości Odpowiedzialny. Nie stwierdzono istotnych statystycznie związków poziomu neurotyczności z wartościami instrumentalnymi.

  4. Giornate di Psicologia Positiva - VII Edizione LA PSICOLOGIA POSITIVA E LA SFIDA DELLA COMPLESSITÀ
      Università degli Studi di Firenze 6-7 Giugno 2014

Joanna Basiaga-Pasternak
„Immagine di se stessi, del mondo e la regolazione emotiva e la capacita' di affrontare lo stress dei ragazzi e delle ragazze che praticano lo sport.”


 1. La psicologia positiva è un elemento inseparabile della psicologia dello sport. Il pensare positivo di se stessi e degli altri, della propria efficacia, la fiducia nel successo delle proprie azioni sembra essere un elemento 
  importante della mentalità di uno sportivo. I pensieri possono costituire una variabile che favorisce l'efficacia 
  dello sportivo. Durante i momenti di stress che accompagnano l'attività sportiva però si può attivare il meccanismo della scelta selettiva delle informazioni. Questo a sua volta provoca i pensieri negativi e di conseguenza il calo 
  dell'efficacia. Lo scopo di questa ricerca è dimostrare qual è il tipo di legame fra l'immagine di se stessi, del mondo circostante e la capacità di affrontare lo stress dei giovani che praticano le discipline sportive 
  individuali e di gruppo. Si sono poste le domande: 1) Qual è il legame tra gli schemi cognitivi dominanti e le strategie di affrontare lo stress degli sportivi esaminati 2) Se esiste il legame tra gli schemi cognitivi degli sportivi esaminati e le loro reazioni emotive (ansia conoscitiva e somatica incluse)? Sono stati esaminati 222 allievi dei licei sportivi della Polonia del Sud (126 – discipline individuali, 99 - di gruppo ), di sesso femminile e maschile. Sono stati usati i metodi di ricerca: CISS, KNIIŚ, SAS. E' stato dimostrato che il tipo di disciplina sportiva praticata regola il legame tra la sfera caratterologica dell'autovalutazione e l'ansia 
  conoscitiva e regola il senso di sostegno da parte di altre persone e l'ansia somatica. Inoltre è stato constatato che il legame tra l'autovalutazione generale non specifica, la fisicità e l'autovalutazione caratterologica, e inoltre il senso di sostegno / di minaccia da parte degli altri, l'atteggiamento pro sociale e il senso 
  della logica del mondo con il modo di affrontare i problemi che consiste nella ricerca di rapporti di amicizia sono regolati dalla disciplina sportiva.

 5. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia w zmieniającym się świecie, Bydgoszcz, 18-21 września 2014

Joanna Basiaga-Pasternak
„Schematy poznawcze a regulacja emocjonalna i radzenie sobie ze stresem u dziewcząt i chłopców uprawiających sport.”

„The relationships between schemes, emotional control and coping with stress in the case of the young athletes.”

Rola sposobu myślenia i spostrzegania środowiska i własnej osoby jako elementu tego środowiska jest ważną zmienną warunkującym efektywność sportowca. Celem pracy jest wykazanie zależności pomiędzy schematami poznawczymi a regulacją emocjonalną i radzeniem sobie ze stresem u młodzieży uprawiającej sport. Postawiono pytania badawcze: 1) Jaki jest związek pomiędzy dominującymi schematami poznawczymi a stylami radzenia sobie ze stresem u badanych 2) W jakim stopniu rodzaj płeć ma związek z istnieniem określonych schematów poznawczych u badanych sportowców? 3) Czy istnieje zależność pomiędzy schematami poznawczymi u badanych a lękiem poznawczym i somatycznym?
Przebadano 222 osoby, uczniów i uczennice liceów sportowych z Polski południowej, z dyscyplin indywidualnych i zespołowych. Wykorzystano metody badawcze: CISS, KNIIŚ, SAS.
Wykazano, że związek poszczególnych wymiarów samooceny oraz poczucia skuteczności i poczucia bezradności z lękiem somatycznym jest moderowany przez płeć. Stwierdzono też, że związek sfery charakterologicznej samooceny z zadaniowym stylem radzenia sobie ze stresem, jest moderowany przez płeć, podobnie jak związek stylu radzenia sobie polegającego na poszukiwaniu towarzystwa z samooceną ogólną, a także poszczególnymi jej sferami oraz z poczuciem zagrożenia ze strony innych, poczuciem sensowności, skuteczności i bezradności. Płeć moderuje także związek  poszczególnych sfer samooceny oraz poczucia skuteczności, bezradności z lękiem somatycznym i z poziomem zakłócenia uwagi. Zaobserwowano związki samooceny ze stylami radzenia sobie ze stresem u badanych różniących się płcią.

Keywords: Schemas, emotions, coping with stress, young athletes. The aim of the study was to determine the relations between schemes and emotions and the coping with stress in the case of young athletes (females and males). An attempt was made to demonstrate what the dominant schemes of the athletes influence emotional control end coping with stress. The research was conducted among young 222 Polish athletes represented various sport disciplines. CISS, KNIS, SAS were used. The results show the relationships between schemes, anxiety and coping with stress styles moderated by gender.

6. International ISSP World Congress of Sport  Psychology  „A Bridge From the Past to the Future”, Rzym, 19-20 kwietnia  2015 

Joanna Basiaga-Pasternak

"The way of perceiving oneself and others, and the cognitive anxiety and coping with stress in students doing team and individual sports.

The style of thinking, cognitive anxiety, coping with stress, individual sport and team sport.

 

         The aim of this paper is to show the relationship between the way of perceiving oneself, others and the world, and the pre-start cognitive anxiety and coping with stress in students (males and females) doing sport (individual and team disciplines). The following problems were formulated: 1) What is the relationship between the way of perceiving oneself, the world and others, and the style of coping with stress in students doing team/individual sports? 2) Is there a relationship between the way of perceiving oneself, the world and others, and the cognitive/somatic anxiety in subjects doing team/individual sports?
Of all 151 participants, 75 practised individual sports, while 76 – team sports. The methods used, were: CISS, KNIIŚ, SAS.
It was discovered that the relationship between perceiving the world as favourable and concentration disruption (element of cognitive anxiety) is moderated by the type of sport discipline practised. In subjects doing team sports the increase in perceiving the world as favourable was related to the decrease in the levels of attention distractions; while among those who practised individual sports the relationship did not meet the significance level. In subjects doing individual sports with the increase in such factors as: global, cognitive-intellectual or characterological self-esteem, level of worrying (element of cognitive anxiety) decreased.
Further analyses focused on the relationship between the spheres of self-esteem, and the styles of coping with stress in subjects practising various sports. It was discovered that the relationship between some spheres of self-esteem and the styles of coping based on Social Diversion is moderated by the type of sport. In subjects pracitsing team sports the correlation between the cognitive-intellectual, physical, socio-moral self esteem, as well as level of social acceptance, and level of coping style based on contact-seeking showed to be positive. Furthermore, it was also revealed that in all the participants the increase in the level of helplessness produced a decrease in the application of emotional coping strategies, however, the relationship proved statistically stronger in subjects doing individual sports (as opposed to those practising team sports).
In subjects doing individual sports with the increase in socio-moral self-esteem, and perceiving the environment as supportive, the application of Emotion-Oriented Coping decreased. In subjects practising individual sports the increase in cognitive-intellectual self-esteem was related to the decrease in Avoidance-Oriented Coping styles. In subjects doing team sports the above mentioned relation was not significant.
The study showed the relationships between the styles of thinking and the styles of coping in subjects who differed in the type of sports practised.

7. Giornate di Psicologia Positiva - VIII Edizione NUTRIRE POSITIVITÀ. RICERCHE E INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE Università degli Studi di Bergamo 12-13 giugno 2015

dr Joanna Basiaga - Pasternak
"I condizionamenti della personalità nella percezione di se stessi, del mondo e degli altri e la  paura cognitiva tra gli studenti sportivi di Cracovia."

Abstract:

 1. La ricerca si è posta di indagare le relazioni tra il modo di percepire se stessi, il mondo, gli altri e il nevroticismo, l’estroversione e la paura cognitiva tra gli studenti sportive Sono stati esaminati 64 donne e 88 uomini - studenti di Cracovia praticanti sia discipline di gruppo sia discipline individuali. Sono stati usati i metodi NEO-FFI, KNIŚ e SAS. E’ stato mostrato che nelle persone caratterizzate da alto livello di nevroticismo, al crescere dell’autostima nell’ambito socio-morale, della percezione degli altri come sostegno e del senso di autoefficacia, diminuiva il livello di paura cognitiva; tra gli esaminati con basso livello di nevroticismo, con la più frequente percezione degli altri come supporto, aumentava il livello di paura; nelle persone caratterizzate da alto livello di nevroticismo, inoltre, con la crescita del livello di autostima generale diminuiva la preocupazione prima della gara; nelle persone con elevata estroversione la percezione degli altri come supporto si associava ad un minor livello di paure somatiche, nel caso delle persone introverse, invece succedeva il contrario. I dati hanno altresì rivelato che in persone caratterizzate da livello medio ed alto di estroversione, con l’aumento della percezione degli altri come supporto diminuiva la paura cognitiva prima della gara; nelle persone con alto livello di estroversione all’aumentare dei comportamenti prosociali, diminuiva il livello delle paure somatiche pre-gara; infine nelle persone con basso e medio livello di estroversione all’aumento di approvazione sociale era associata ridotta preoccupazione.

 8. 14th European Congress of Sport Psychology, 14-19 lipca  2015, Bern


Plakat
THINKING STYLE, COGNITIVE ANXIETY, COPING WITH STRESS IN STUDENTS ATHLETES

The way of thinking, the perception of oneself and others is a significant factor related to athletes’ effectiveness and coping with stress.  The positive way of thinking about oneself and others is considered to be a predictor of effective coping strategies (Peterson, 2000, Haskell, 2008, Ceran, 2013).
  The aim of the study was to present the relation between the style of thinking, the pre-start cognitive anxiety, and the coping with stress strategies in students - athletes (males and females). The following problems were formulated 1) What is the relation between the style of thinking, and the style of coping with stress in men and women athletes?  2) Is there any relation between the style of thinking in men and women
athletes, and the cognitive and somatic anxiety? Participants  (N=151, 87 males, 64 females) were students - athletes representing individual and team disciplines. The Coping Inventory for Stressful Situations, Questionnaire of Attitudes towards World, Others and Self, Sport Anxiety Scale were used. Moderation analysis together with planned comparisons yielded six statistically significant results. They showed that in men the increase in hostility against other people was related to the decrease in worry. At the same time the increase of aggressiveness in men was related to the decreased use of emotional coping style. Similarly, with the overall increase of self-esteem and
physical self-esteem in men the task-oriented coping style was applied more often. In women the relationships were not significant. However, it was showed that with the increase of self-esteem in cognitive-intellectual field and with higher feeling that others pose a threat, the evasive coping style (via social relations seeking) was more
frequently applied. The results will allow to better understand the determinants of coping with stress in athletes.

Keywords: Thinking style, cognitive anxiety, coping with stress

References
Peterson, C. The Future of Optimism. American Psychologist Volume 55(1) January 2000:  44-55 Haskell, B.C. The effects of optimism, coping strategies and the Sport Team Environment On College Athlete Adjustment. A Thesis Submitted to the Faculty at The Graduate School at The University of North Carolina at Greensboro in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Science. Greensboro: p.30 Ceran, S. ÖThe Role of Hope And Coping Style In Optimism. In Partial Fulfillment of the Requirements For The Degree of Master of Science In The Department of Educational Sciences. A Thesis Submitted To The Graduate School of Social Sciences Of Middle East Technical University

9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Motoryczność Sportowa - Założenia Teoretyczne i Implikacje Praktyczne”, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 23–25. 09. 2015

10. Basiaga-Pasternak J., 2015, "Osobowościowe uwarunkowania spostrzegania siebie, świata i innych a lęk poznawczy u krakowskich studentów uprawiających sport”.

Streszczenie

Pozytywne spostrzeganie siebie, świata i innych wydają się być niezmiernie istotne w działalności sportowej. Sposób interpretowania zdarzeń wokół siebie i własnej osoby wpływa na odczuwane emocje, także te przedstartowe.
Celem pracy było wykazanie związków pomiędzy sposobem spostrzegania siebie, świata i innych a neurotyzmem, ekstrawersją i lękiem poznawczym u studentów uprawiających sport. Postawiono pytania badawcze: 1) Czy neurotyzm wpływa na związek pomiędzy sposobem spostrzegania siebie, świata i innych a lękiem poznawczym u badanych studentów - sportowców 2) Czy ekstrawersja wpływa na związek pomiędzy sposobem spostrzegania siebie, świata i innych a lękiem
poznawczym u badanych studentów - sportowców? Przebadano 152 osoby (64 kobiety i 88 mężczyzn) – studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie uprawiających zarówno dyscypliny zespołowe jak i indywidualne. Wykorzystano NEO-FFI, KNIŚ i SAS.
Stwierdzono, że u osób o wysokim poziomie neurotyzmu wraz ze wzrostem samooceny w sferze społeczno-moralnej, przy spostrzeganiu innych jako wsparcia oraz wzroście poczucia własnej skuteczności zmniejszał się poziom zakłócenia uwagi (element lęku poznawczego). U badanych o niskim poziomie neurotyzmu wraz ze częstszym spostrzeganiu innych jako
wsparcia, poziom zakłócenia uwagi wzrastał. Analizy wykazały również że u osób o wysokim poziomie neurotyzmu wraz ze wzrostem samooceny ogólnej zmniejsza się zamartwianie przedstartowe. Okazało się także, że u osób o wysokim poziomie ekstrawersji przy  spostrzeganiu innych jako wsparcia malał lęk somatyczny. U introwertyków zależność ta była odwrotna. Zaobserwowano również, że u osób o średnim i wysokim poziomie ekstrawersji wraz ze wzrostem spostrzegania innych jako
wsparcia zmniejszały się przedstartowe zakłócenia uwagi. Analizy wykazały również, że u osób o wysokim poziomie ekstrawersji wraz ze wzrostem prospołeczności zmniejszał się poziom przedstartowego lęku somatycznego. Z kolei u osób o niskim i średnim poziomie ekstrawersji wraz ze wzrostem aprobaty społecznej zmniejszało się zamartwianie. Zatem zarówno neurotyzm, jak i ekstrawersja moderują związki pomiędzy sposobem spostrzegania siebie, świata i innych a lękiem poznawczym.

11. Konferencja "Osobowość trenera-wychowawcy w kulturze fizycznej",  8 grudnia 2015, Opole, na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

 

12. http://wfs.awf.krakow.pl/attachments/article/510/program%20konf-AWF2015.pdf

13. IV Konferencja Praktyczna Psychologia Sportu, Instytut Psychologii Uniwersytet Gdańskie, Zakład Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Gdańsk 19-20.05.2016. Basiaga-Pasternak J., 2016, Zależności pomiędzy stylem myślenia a lękiem poznawczym i stylem radzenia sobie ze stresem u studentów uprawiających sport. 
Słowa kluczowe: Styl myślenia, lęk poznawczy, radzenie sobie ze stresem,
studenci.
Wprowadzenie: Sposób myślenia, spostrzeganie siebie i innych jest istotnym czynnikiem warunkującym skuteczność sportowca. Pozytywny styl myślenia o sobie i innych sprzyja efektywnemu radzeniu sobie ze stresem (Peterson, 2000, Haskell, 2008, Ceran, 2013), co ma znaczenie w działalności sportowej (Niefer, McDonough, Kowalski, 2010, Rokka,
Mavridi, Bebetsos, Mavridis, 2009). Celem pracy jest wykazanie zależności pomiędzy stylem myślenia a lękiem
poznawczym przedstartowym i radzeniem sobie ze stresem u studentów (kobiet i mężczyzn) uprawiających sport. Postawiono pytania badawcze:
Jaki jest związek pomiędzy stylem myślenia a: 1) stylem radzenia sobie ze stresem 2) lękiem poznawczym i somatycznym u kobiet i mężczyzn uprawiających sport?
Grupa i metoda: Przebadano 151 osób, studentki (64 osoby) i studentów (87 osób) uprawiających sport (dyscypliny indywidualne i zespołowe).
Wykorzystano metody badawcze: Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) Endlera, Parkera w polskiej adaptacji Szczepaniaka, Strelaua, Wrześniewskiego (2005), Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) w opracowaniu Ewy Wysockiej (2011), Reakcje na Współzawodniczenie Smith, Smoll, Schutz w polskiej adaptacji Krawczyńskiego (2004).
Wyniki: Stwierdzono, że wśród mężczyzn wraz ze wzrostem poziomu agresywności wobec innych ludzi malał poziom zamartwiania się (element lęku poznawczego) a także zmniejszało się wykorzystanie emocjonalnego stylu radzenia sobie. Podobnie u mężczyzn wraz ze wzrostem samooceny ogólnej oraz w sferze fizycznej samooceny, wzrastał poziom zadaniowego stylu radzenia sobie. Wykazano, że u kobiet wraz ze wzrostem poziomu samooceny w sferze
poznawczo-intelektualnej oraz przy wyższym poczuciu, że inni stanowią zagrożenie, częściej pojawiał się unikowy styl radzenia sobie poprzez poszukiwanie kontaktów towarzyskich.
Wnioski: Uzyskane rezultaty pozwoliły lepiej poznać uwarunkowania radzenia sobie ze stresem u kobiet i mężczyzn uprawiających sport. Wykazano zależności, pomiędzy stylem myślenia, emocjami a radzeniem
sobie u badanych różniących się płcią. Mężczyźni o wysokiej samoocenie ogólnej i fizycznej częściej podejmują styl zadaniowy radzenia sobie ze stresem natomiast kobiety spostrzegające zagrożenie ze strony innych ludzi częściej stosują styl unikowy. Pracując z kobietami – zawodniczkami warto zwiększyć poczucie bezpieczeństwa poprzez wsparcie
społeczne.