Zakład Lekkiej Atletyki jest spadkobiercą chlubnej tradycji organizacji dydaktyki akademickiej w zakresie nauczania lekkiej atletyki w różnych uczelniach krakowskich, z których powstała dzisiejsza Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Przedmiot pn. "Ćwiczenia usprawniające z lekkiej atletyki" znalazł się w programach Studium Wychowania Fizycznego, które utworzono w 1927 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W różnym zakresie realizowano go do 1950 roku przez kilkuosobowy zespół metodyczno-dydaktyczny, z przerwą (od 1.09.1939 r. do 8.03.1945 r.), spowodowaną okupacją hitlerowską. Wraz ze zmianami profilu kształcenia akademickiego studentów wychowania fizycznego, najpierw w Akademii Medycznej (1.01-21.07.1950 r.), a później w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie w latach (1950-1972) i w Akademii Wychowania Fizycznego (od 1972 do chwili obecnej), wiedza z zakresu teorii i metodyki lekkiej atletyki została podniesiona do rangi przedmiotu równorzędnego dziedzinom nauk podstawowych. Począwszy od 1950 r. organizacją dydaktyki akademickiej zajmował się Zakład Lekkiej Atletyki (ZLA). Z biegiem lat poszerzał się skład osobowy pracowników dydaktycznych i zakres prowadzonych zajęć na wszystkich kierunkach kształcenia studentów. Wyjątkiem były lata 1973-1999, kiedy treści programowe z teorii i metodyki lekkiej atletyki były prowadzone również przez samodzielny zespół metodyczno-przedmiotowy na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF.
Pierwsze kierownictwo Zakładu Lekkiej Atletyki objął doc. dr Emil Dudziński, realizujący zajęcia z lekkiej atletyki w krakowskich uczelniach od 1945 r., późniejszy Prorektor ds. rozwoju uczelni. Po 1975 roku taką funkcję przez pewien czas pełnili: doc. dr Eugeniusz Kruczalak, dr Andrzej Mleczko, dr Kazimierz Rusin, prof. dr hab. Edward Mleczko, dr Leszek Komorowski.
W 1991 roku wyodrębniono w reaktywowanej jednowydziałowej uczelni Zespół Przedmiotowo-Dydaktycznego Rekreacyjnych Form Lekkiej Atletyki, którego zadaniem było organizowanie dydaktyki akademickiej na takich kierunkach kształcenia, jak turystyka i rekreacja oraz rehabilitacja ruchowa. Jego pierwszym kierownikami był: dr hab. Edward Mleczko, a później taką funkcję pełnili dr Leszek Komorowski i dr Jadwiga Topisz-Starzewska.
Rozwój naukowy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Zakładzie Lekkiej Atletyki spowodował, że stopniowo jego charakter przeradzał się z placówki typowo dydaktycznej w naukowo-dydaktyczną. Już w 1958 roku rozpoczęto w nim prowadzenie prac magisterskich. Wielu nauczycieli akademickich zdobyło pierwsze stopnie naukowe w bratnich uczeniach, a dopiero później w Katedrach AWF w Krakowie. Dla części wybitnych dzisiaj pracowników naukowo-dydaktycznych kilku katedr krakowskiej AWF i uczelni naszego kraju, Zakład Lekkiej Atletyki AWF w Krakowie był początkiem ich drogi naukowej. Z chwilą powołania do życia Katedry Lekkiej Atletyki w 1991 r. (nazywanej później Katedrą Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki), w jej strukturze organizacyjnej znalazła się Pracownia Naukowo-Badawcza, w której zaistniała możliwość prowadzenia badań i rozwoju naukowego, zwłaszcza młodych pracowników nauki, którą kierował prof. dr hab. Edward Mleczko.
Pierwszym kierownikiem Katedry Lekkiej Atletyki został w 1991 r. doc. dr Eugeniusz Kruczalak, a od 1993 r. takie stanowisko pełnił prof. dr hab. Edward Mleczko. 1 grudnia 2012 r. powstał Instytut Sportu i Zakład Lekkiej Atletyki, którego kierownikiem został dr hab. Mariusz Ozimek prof. nadzw.
Za oddzielny odcinek osiągnięć Zakładu i Katedry LA należy uważać wkład jej pracowników dydaktycznych w działalność szkoleniową i organizacyjną polskiej lekkoatletyki, ze szczególnym uwzględnieniem klubu AZS AWF Kraków. Do tradycji należy to, że zajęcia ze studentami w krakowskiej uczelni prowadzą trenerzy ze stażem zawodniczym, zwieńczonym nierzadko sukcesami na poziomie światowym, czego dowodem był ich udział w olimpiadach (Urszula Figwer, Maria Kusion-Bibro, Adam Starostka, Grzegorz Sudoł, Marcin Nowak), czy też w reprezentacji Polski (Zygmunt Buhl, G. Kaczmarowski, Edward Mleczko, Mariusz Ozimek, Krzysztof Zuch, Renata Tokarz, Renata Nieroda). Niektórzy z nich osiągnęli znaczące sukcesu szkoleniowe, najwyższe stopnie trenerskie i zaszczytne funkcje trenera kadry narodowej (Emil Dudziński, Emil Muszyński, Adam Bezeg, Eugeniusz Kruczalak, Kazimierz Rusin, Zbigniew Szwajka, Andrzej Śrutowski, Edward Mleczko, Piotr Bora, Wacław Mirek).
Efektem doświadczeń wyniesionych ze studiów w AWF Kraków, działalności naukowej i pracy szkoleniowej są osiągnięcia udokumentowane znaczącym dorobkiem publicystycznym pracowników Katedry,a także stopniami i tytułami naukowymi. Do tego należy dodać osiągnięcia dydaktyczne odnoszące się do dziesiątków wypromowanych magistrów wychowania fizycznego, czy zdobytych stopni trenera II klasy z lekkiej atletyki w ramach specjalizacji trenerskiej i kształcenia akademickiego kadry szkoleniowej w studium doskonalenia zawodowego. Godzi się podkreślić także pracę społeczną nauczycieli akademickich w związkach sportowych (np. doc. dr Emil Dudziński był członkiem Europejskiego Związku Trenerów), otrzymywanie zaproszeń do prowadzenie zajęć na uczelniach zagranicznych (doc. dr Eugeniusz Kruczalak był zatrudniony na Uniwersytecie w Algierze), udaną organizację konferencji naukowo-dydaktycznych (np. "Lekkoatletyka w badaniach naukowych") oraz szeregu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ogólnopolskim (takich, jak "Bieg Wokół Baszt Krakowskich", czy corocznych mityngów lekkoatletycznych w ramach Olimpiad Specjalnych Polska).

Pracownicy Zespołów Metodyczno-Przedmiotowych, Zakładów i Katedry Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki oraz Zakładu Lekkiej Atletyki w latach 1927-2012

W niniejszym alfabetycznym zestawieniu zamieszczono nazwiska wszystkich nauczycieli akademickich, uwzględniając osiągnięty przez nich stopień naukowy, którzy prowadzili w krakowskiej uczelni zajęcia z lekkiej atletyki od czasów działalności Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramkach umieszczono osoby nieżyjące.
mgr A. Adamczak , doc. dr A. Bezeg, mgr A. Biesiadecka, mgr Z. Bobryk, mgr Z. Buhl , dr P. Bora, prof. dr hab. M. Bukowiec, dr hab. S. Cieszkowski, mgr D. Damek, doc. dr E. Dudziński , mgr J. Figna , dr U. Figwer, kpt. L. Frąckiewicz , dr J. Gradek, mgr M.Jarzynówna , mgr Z. Jesionka , dr G. Kaczmarowski, mgr D. Kaczmarski, dr L. Komorowski, mgr J. Kozłowski, doc. dr E. Kruczalak, mgr M. Kusion-Bibro , mgr M. Lubaczewski , doc.dr hab.A .Łukowska , mgr J. Lubowiecki , dr W. Mirek, dr A. Mleczko, prof. dr hab. E. Mleczko, dr M. Mleczko, mgr E. Muszyński, mgr R. Nieroda, dr J. Nosiadek , dr L. Nowak, mgr M. Nowak, mgr R. Nowakowska, mgr E. Orłowska, dr hab. M. Ozimek, mgr T. Pietrzak, dr R. Pipusz, mgr B. Poloński, mgr Pulczyńska-Mądry, K. Rusin, prof. dr hab. I. Ryguła, mgr J. Sikora, mgr A. Starostka, mgr G. Sobczyk, mgr G. Sudoł, mgr T. Sztolf , dr Z. Szwajka, mgr A. Śliwiński, dr A. Śrutowski , dr R. Tokarz, dr J. Topisz -Starzewska, dr J. Wątroba, mgr P. Wrona, mgr E. Zamecka, mgr K. Zuch, prof. dr hab. J. Żołądź.