dr hab. Ewa Dybińska prof. nadzw.

I. Nauczanie standardowych technik pływania:

 • kraul na grzbiecie, starty i nawroty
 • kraul na piersiach, starty i nawroty
 • styl klasyczny, starty i nawroty
 • styl motylkowy, starty i nawroty.

II. Elementy teorii pływania

1. Człowiek w środowisku wodnym:

 • Fizyczne właściwości środowiska wodnego - ciśnienie, gęstość i ciężar właściwy, przewodnictwo cieplne wody.
 • Właściwości chemiczne wody.
 • Pływalność ciała człowieka - pływanie ciał, definicja pływalności, metody określania pływalności ciała człowieka, ocena pływalności ciała człowieka prostymi metodami.
 • Pływania statyczne - stateczność ciała człowieka w wodzie, proste metody oceny stateczności oraz sposoby zachowania równowagi stałej pływaka.
 • Pływanie dynamiczne – ruchy ciała w wodzie - opór wody, zależność oporu wody od: przekroju czołowego człowieka, od prędkości pływania, od kształtu i rodzaju powierzchni, ciała; dynamiczna siła parcia i jej elementy, siły wprowadzające ciało w ruch postępowy.

2. Wybrane zagadnienia wpływu środowiska wodnego na funkcjonowanie organizmu człowieka:

 • Układ oddechowy.
 • Układ krążenia.
 • Działanie receptorów człowieka w środowisku wodnym.

3. Wybrane metody nauczania czynności motorycznych (metoda całości, częściami i całościowo – częściowa).

4. Technika pływania sportowego w ujęciu pedagogicznym (technika elementarna, technika standardowa i technika sportowa).

5. Bezpieczeństwo w lekcji pływania. Kształtowanie emocjonalnej strony osobowości ucznia.

6. Postępowanie nauczyciela w przezwyciężaniu lęku przed wodą.

7. Biomechaniczna analiza techniki pływania: kraulem na grzbiecie, kraulem na piersiach, stylem klasycznym oraz stylem motylkowym.

III. Seminarium magisterskie

 • Definicja nauki i problemu naukowego.
 • Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych.
 • Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej.
 • Proces badawczy oraz metody badawcze w naukach o kulturze fizycznej: metoda eksperymentu, metoda obserwacyjna, metoda ankiety i wywiadu.
 • Badania reprezentacyjne – dobór próby badawczej.
 • Indukcja eliminacyjna i statystyczna oraz jej zastosowanie w naukach o kulturze fizycznej.
 • Opracowanie problemu naukowego, projekt badawczy.
 • Plan badawczy, rozwiązanie problemu naukowego, generalizacja.
 • Stadia (etapy) tworzenia pracy naukowej, temat i plan pracy.
 • Pojęcie pracy magisterskiej, temat, plan i struktura pracy.

dr Mirosław Juszkiewicz

 • Nauczanie i doskonalenie standardowej i sportowej techniki pływania.
 • Metody treningowe stosowane w treningu pływaków.
 • Wykorzystanie środowiska wodnego w rekreacji oraz wychowaniu i kształceniu zdrowotnym
 • Nauczanie elementów ratownictwa wodnego.

dr Andrzej Ostrowski

 • Nauczanie standardowych technik pływania
 • Nauczanie gier i zabaw rekreacyjnych w środowisku wodnym
 • Żeglarstwo – nauczanie podstawowe

dr Marek Strzała

Treści programowe na kierunku Wychowania Fizycznego obejmują następujące zagadnienia:

 • Nauczanie i doskonalenie standardowych technik pływania

Treści programowe dotyczące realizacji zadań dydaktycznych dla studentów III i IV roku studiów stacjonarnych na Wydziale Wychowania Fizycznego uczestników specjalizacji trenerskiej:

Obciążenia treningowe o charakterze informacyjnym i energetycznym

Metody treningowe w sporcie pływackim:

 • Metody ciągłe: o stałej intensywności, zmiennej intensywności, planowanej zmiennej intensywności, nieplanowanej i zmiennej intensywności
 • Metody przerywane, powtórzeniowe i interwałowe.
 • Metody kontrolne i startowe.
 • Metody nauczania umiejętności sportowych dotyczące przekazu informacji:
 • Metody słowne i metody poglądowe
 • Metody ideomotoryczne oraz metody praktycznego działania.

mgr Tadeusz Ciepielowski

 • nauczanie i doskonalenie standardowych technik pływania
 • pływanie terapeutyczne, pływanie korekcyjne oraz pływanie metodą Hallwick’a
 • metodyka pływania dzieci oraz osób niepełnosprawnych (inwalidów i niewidomych)
 • elementy ratownictwa
 • żeglarstwo (na obozach letnich)
 • aquarobic, waterwalking oraz metodyka pływania dla kobiet w ciąży

mgr Lesław Gadacz

 • Żeglarstwo deskowe – nauczanie podstawowe, zaawansowane, kursy instruktorskie
 • Żeglarstwo – nauczanie podstawowe, kursy na stopnie żeglarskie, kursy instruktorskie
 • Pływanie – nauczanie i doskonalenie standardowych technik pływania

dr Kordian Lach

 • Nauczanie standardowych i sportowych technik pływania.
 • Metodyka nauczania czynności pływackich.
 • Metodyka nauczania kajakarstwa, żeglarstwa, żeglarstwa deskowego.

Zagadnienia treningu sportowego - specjalność instruktorska pływanie IV rok turystyka i rekreacja oraz specjalizacja trenerska rok IV i V:

 • specyfika treningu sprinterów i długodystansowców,
 • metody treningowe w etapie wszechstronnym, ukierunkowanym i specjalnym z uwzględnieniem rozwoju ontogenetycznego,
 • specyfika treningu stylu zmiennego u dzieci, podstawy testów mleczanowych i biomechanicznych oraz ich interpretacja w odniesieniu do kolejnych faz makrocyklu, test 2 x 400 i 8 x 200 jako narzędzie do planowania i kontroli stosowanych obciążeń treningowych,
 • obciążenia treningowe sprintera i długodystansowca w zależności od okresu w makrocyklu,
 • testy biomechaniczne dla dzieci 5 x 25m.,
 • trening tlenowy w etapie wszechstronnym, zakresy intensywności w treningu tlenowym, zachowanie się tętna w I etapie szkolenia,
 • tabele punktowe wielobojowe jako kryterium wyboru specjalizacji stylowej i dystansowej na różnych etapach szkolenia.

dr Marcin Kaca

Pływanie i ratownictwo wodne I rok Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)

Treści programowe:

I semestr

Człowiek w środowisku wodnym – właściwości fizyczne i chemiczne środowiska wodnego, pływalność ciała człowieka, pływanie statyczne i dynamiczne;

Standardowa technika pływania – nauka i doskonalenie standardowej techniki pływania stylem:

 • Grzbietowym – ruchy kończyn dolnych, ruchy kończyn górnych, koordynacja ruchów kończyn górnych, dolnych i oddechu;
 • Dowolnym – ruchy kończyn dolnych, ruchy kończyn górnych, koordynacja ruchów kończyn górnych, dolnych i oddychania.

II semestr

Standardowa technika pływania – nauka i doskonalenie standardowej techniki pływania stylem:

 • Klasycznym – ruchy kończyn dolnych, ruchy kończyn górnych, koordynacja ruchów kończyn górnych, dolnych i oddychania;
 • Motylkowym – ruchy kończyn dolnych, ruchy kończyn górnych, koordynacja ruchów kończyn górnych, dolnych i oddychania;

Elementy sportowej techniki pływania:

 • Start w stylu: grzbietowym, dowolnym, klasycznym i motylkowym;
 • Nawrót w stylu: grzbietowym, dowolnym, klasycznym i motylkowym.