dr Marian Fiedor

  • Teoria sportu, teoria i metodyka sportu szkolnego.
  • Podstawy treningu zdrowotnego.

prof. dr hab. Vladimir Lyakh; dr Przemysław Bujas; dr Janusz Jaworski

  • Uwarunkowania i przejawy motoryczności człowieka: podstawowe pojęcia, struktura (strona potencjalna i efektywna). System sterowania ruchami a zdolności koordynacyjne. Rozwój zdolności motorycznych na tle ich predyspozycji. Genetyczne uwarunkowania cech ilościowych ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji motorycznych. Dziedziczenie wielogenowe, analiza wariancji fenotypowej. Odziedziczalność a wytrenowalność. Somatyczne i rozwojowe uwarunkowania sprawności motorycznej - aspekty teoretyczne i implikacje praktyczne (ocena szkolna). Rozwój ruchowy człowieka w ontogenezie. Charakterystyka poszczególnych okresów rozwoju ruchów w ontogenezie. Problematyka oceny wybranych właściwości motorycznych organizmu. Pomiar a testowanie. Testy motoryczne, kryteria podziału testów motorycznych. Zasady konstruowania testów motorycznych. Przegląd i krytyczna ocena wybranych testów sprawności motorycznej. Metody oceny sprawności motorycznej dzieci przedszkolnych. Ocena sprawności motorycznej młodzieży w wieku szkolnym i u dorosłych. Przegląd i ocena testów uzdolnień ruchowych. Zasady konstruowania skal punktowych i ich zastosowanie w ocenie sprawności motorycznej. Zalety i wady skali centylowej, skali wyników standaryzowanych i skali T. Przekształcanie wyników surowych na skalę wyników standaryzowanych i skalę T. Stosowanie skal relatywnych w kategoriach wieku morfologicznego; uwzględnienie czynników budowy somatycznej w konstruowaniu skal punktowych. Skutki ograniczonej aktywności fizycznej i możliwości przeciwdziałań.

prof. dr hab. Stanisław Sterkowicz; dr Grzegorz Lech; mgr Artur Kłys

  • Judo a inne systemy walki (Ju-jitsu, Karate, Hapkido). Rola i miejsce sportów walki w kulturze fizycznej. Regulamin zajęć. Zapoznanie ze środkami i metodami judo. Ćwiczenia ukierunkowane. Bezpieczeństwo ćwiczących. Pady do tyłu, w bok i w przód jako elementy samoasekuracji. Zasób ćwiczeń równowagi dynamicznej i jej znaczenie w rzutach. Ćwiczenia w parterze jako środek wszechstronnego oddziaływania na ćwiczących. Zasady kontroli ruchów ciała współćwiczących. Klasyfikacja rzutów i innych elementów ataku oraz obrony. Zastosowanie rzutów w sytuacjach samoobrony (Morote-gari, O-goshi, Seoi-nage, O-sotogari, Kote-gaeshi i in.). Trzymania, dźwignie na stawy, duszenia. Kontrataki i kombinacje. Walka treningowa zgodna z przepisami sportowymi. Rozwiązywanie konfliktów, metody unikania walki.