Dziekan Wydziału

Dr hab. MICHAŁ SPIESZNY, prof. nadzw.

 

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne

Dr PRZEMYSŁAW BUJAS

 

Prodziekan ds. Kierunku Sport i Kultura Fizyczna Osób Starszych

Dr hab. TOMASZ PAŁKA

 

Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. JERZY CEMPLA

 

Wychowanie Fizyczne

Na kierunku wychowanie fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego Uczelnia kształci nauczycieli przygotowanych do planowania i realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach różnych typów i placówkach oświatowo-wychowawczych. Studenci studiów stacjonarnych, spełniający określone wymagania, mogą zdobyć w ramach zajęć fakultatywnych specjalizacje i uzyskać dodatkowo uprawnienia trenera II klasy lub instruktora w wybranych dyscyplinach sportu oraz ukończyć specjalizację z dziennikarstwa sportowego.

Studia licencjackie

Studia pierwszego stopnia - Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
Uzyskuje niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami pedagogicznymi na osobowość oraz przygotowanie do pracy zawodowej jako nauczyciel wychowania fizycznego.
Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej.
W ramach zajęć fakultatywnych studenci mogą uzyskać uprawnienia instruktora różnych dyscyplin sportu.

Studia magisterskie

Studia drugiego stopnia - Absolwenci uzyskują tytuł magistra.
Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała, absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków w zakresie rozwoju somatyczno-motorycznego oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała. Wymaga to, poza gruntowną znajomością metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej.
Miejscem zatrudnienia absolwentów mogą być szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i szkoły ponadgimnazjalne lub szkoły wyższe, placówki oświatowo-wychowawcze, kluby sportowe oraz organizacje społeczne kultury fizycznej i turystyki.
Studenci, spełniający określone wymagania, mogą realizować w ramach zajęć fakultatywnych specjalizacje i uzyskać dodatkowo uprawnienia trenera II klasy w zakresie:
badmintona, gimnastyki, judo, kajakarstwa górskiego, koszykówki, lekkiej atletyki, łucznictwa, łyżwiarstwa szybkiego, narciarstwa, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, pływania, snowboardu, szermierki i wioślarstwa.
W ramach zajęć fakultatywnych mogą uzyskać uprawnienia instruktora różnych dyscyplin sportu oraz ukończyć specjalizację z dziennikarstwa sportowego na warunkach określonych w odrębnych przepisach.