Kierownik praktyk studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - kierunek Wychowanie Fizyczne
mgr Elżbieta Szymańska
paw. III pok. 316
tel. 012 683 10 20


Lista dokumentów wymaganych na poszczególnych praktykach (do pobrania w załącznikach poniżej)

Dokumenty dla nauczyciela - opiekuna praktyk

WAŻNE!!! Student może rozpocząć praktykę dopiero po dostarczeniu do Zakładu Metodyki WF i Praktyk niżej wymienionych dokumentów najpóźniej dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia praktyk.

Umowa dla nauczyciela NOWA (Dok. 13) - prosimy wypełniać w trzech egzemplarzach
Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (Dok. 9)
Oświadczenie (Dok. 10)
Informacje dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych (Dok. 11)
Rachunek(Dok. 12)
UWAGA!!! Jednocześnie prosimy o dołączenie zgody Dyrekcji szkoły na opiekę konkretnego nauczyciela nad studentem w określonym terminie.