Katedra Teorii i Metodyki Sportów Wodnych - Treści programowe

dr hab. Ewa Dybińska prof. nadzw.

I. Nauczanie standardowych technik pływania:

 • kraul na grzbiecie, starty i nawroty
 • kraul na piersiach, starty i nawroty
 • styl klasyczny, starty i nawroty
 • styl motylkowy, starty i nawroty.

II. Elementy teorii pływania

1. Człowiek w środowisku wodnym:

 • Fizyczne właściwości środowiska wodnego - ciśnienie, gęstość i ciężar właściwy, przewodnictwo cieplne wody.
 • Właściwości chemiczne wody.
 • Pływalność ciała człowieka - pływanie ciał, definicja pływalności, metody określania pływalności ciała człowieka, ocena pływalności ciała człowieka prostymi metodami.
 • Pływania statyczne - stateczność ciała człowieka w wodzie, proste metody oceny stateczności oraz sposoby zachowania równowagi stałej pływaka.
 • Pływanie dynamiczne – ruchy ciała w wodzie - opór wody, zależność oporu wody od: przekroju czołowego człowieka, od prędkości pływania, od kształtu i rodzaju powierzchni, ciała; dynamiczna siła parcia i jej elementy, siły wprowadzające ciało w ruch postępowy.

2. Wybrane zagadnienia wpływu środowiska wodnego na funkcjonowanie organizmu człowieka:

 • Układ oddechowy.
 • Układ krążenia.
 • Działanie receptorów człowieka w środowisku wodnym.

3. Wybrane metody nauczania czynności motorycznych (metoda całości, częściami i całościowo – częściowa).

4. Technika pływania sportowego w ujęciu pedagogicznym (technika elementarna, technika standardowa i technika sportowa).

5. Bezpieczeństwo w lekcji pływania. Kształtowanie emocjonalnej strony osobowości ucznia.

6. Postępowanie nauczyciela w przezwyciężaniu lęku przed wodą.

7. Biomechaniczna analiza techniki pływania: kraulem na grzbiecie, kraulem na piersiach, stylem klasycznym oraz stylem motylkowym.

Literatura podstawowa

1.  Czabański B., Fiłon M., Zatoń K. Elementy teorii pływania, AWF Wrocław 2003.

2.  Czabański B. Kształcenie psychomotoryczne. AWF Wrocław, 2000.

3.  Bartkowiak E. Pływanie sportowe. Podstawy teoretyczne, sportowa technika pływania, motoryczność pływaka, uczenie się i nauczanie pływania, technologia treningu. COS Warszawa, 1999.

4.  Dybińska E., Wójcicki A., Wskazówki metodyczne do nauczania pływania, Wydawnictwo Skryptowe nr 118, AWF Kraków 2002.

5.  Ernest K. Fizyka sportu. PWN Warszawa. 1992.

6.  Waade B. (red.) Pływanie sportowe i ratunkowe – Teoria i metodyka, AWF Gdańsk 2003.

III. Seminarium magisterskie

 • Definicja nauki i problemu naukowego.
 • Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych.
 • Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej.
 • Proces badawczy oraz metody badawcze w naukach o kulturze fizycznej: metoda eksperymentu, metoda obserwacyjna, metoda ankiety i wywiadu.
 • Badania reprezentacyjne – dobór próby badawczej.
 • Indukcja eliminacyjna i statystyczna oraz jej zastosowanie w naukach o kulturze fizycznej.
 • Opracowanie problemu naukowego, projekt badawczy.
 • Plan badawczy, rozwiązanie problemu naukowego, generalizacja.
 • Stadia (etapy) tworzenia pracy naukowej, temat i plan pracy.
 • Pojęcie pracy magisterskiej, temat, plan i struktura pracy.

Piśmiennictwo

1.  Kosiba G., Madejski E. 2001, Praca innowacyjno – badawcza w rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego, Wydaw. Zamkor, Kraków.

2.  Grabowski H. (red) 1996. Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej, Wydawnictwo Skryptowe AWF Kraków, nr 136.

3.  Stupnicki R. 2003. Analiza i prezentacja danych ankietowych, Wydaw. AWF Warszawa.

4.  Dutkiewicz W. 1994. Praca magisterska z pedagogiki – przewodnik metodyczny. Dom Wydawniczy „Strzelec” Kielce.

5.  Sygit M., Kładna A. 1997. Epidemiologiczne badania ankietowe, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

6.  Weiner J. 1992. Technika pisania i prezentowania prac magisterskich, Uniwersytet Jagielloński, Skrypty Uczelniane nr 667, Kraków

dr Mirosław Juszkiewicz

 • Nauczanie i doskonalenie standardowej i sportowej techniki pływania.
 • Metody treningowe stosowane w treningu pływaków.
 • Wykorzystanie środowiska wodnego w rekreacji oraz wychowaniu i kształceniu zdrowotnym
 • Nauczanie elementów ratownictwa wodnego.

dr Izabella Gedl-Pieprzyca

 • Nauczanie techniki pływania sportowego
 • Metodyka nauczania pływania dla osób niepełnosprawnych
 • Pływanie terapeutyczne
 • Elementy ratownictwa
 • Żeglarstwo – nauczanie podstawowe

dr Zbigniew Nazimek

 • Pływanie i ratownictwo wodne, refleksoterapia
 • Nauczanie i doskonalenie standardowej i sportowej techniki pływania
 • Nauczanie ratownictwa wodnego
 • Nauczanie refleksoterapii

dr Andrzej Ostrowski

 • Nauczanie standardowych technik pływania
 • Nauczanie gier i zabaw rekreacyjnych w środowisku wodnym
 • Żeglarstwo – nauczanie podstawowe

dr Marek Strzała

Treści programowe na kierunku Wychowania Fizycznego obejmują następujące zagadnienia:

 • Nauczanie i doskonalenie standardowych technik pływania

Treści programowe dotyczące realizacji zadań dydaktycznych dla studentów III i IV roku studiów stacjonarnych na Wydziale Wychowania Fizycznego uczestników specjalizacji trenerskiej:

Obciążenia treningowe o charakterze informacyjnym i energetycznym

Metody treningowe w sporcie pływackim:

 • Metody ciągłe: o stałej intensywności, zmiennej intensywności, planowanej zmiennej intensywności, nieplanowanej i zmiennej intensywności
 • Metody przerywane, powtórzeniowe i interwałowe.
 • Metody kontrolne i startowe.
 • Metody nauczania umiejętności sportowych dotyczące przekazu informacji:
 • Metody słowne i metody poglądowe
 • Metody ideomotoryczne oraz metody praktycznego działania.

dr Zbigniew Rolski

 • Pływanie i ratownictwo wodne – I rok kierunku wychowania fizycznego metodyka nauczania standardowych technik pływania. Zagadnienia treningu sportowego - specjalność instruktorska pływanie III i IV rok
 • specyfika treningu sprinterów i długodystansowców,
 • metody treningowe w etapie wszechstronnym, ukierunkowanym i specjalnym z uwzględnieniem rozwoju ontogenetycznego,
 • specyfika treningu stylu zmiennego u dzieci,
 • podstawy testów mleczanowych i biomechanicznych oraz ich interpretacja w odniesieniu do kolejnych faz makrocyklu,
 • test 2x400 i 8x200 jako narzędzie do planowania i kontroli stosowanych obciążeń treningowych,
 • obciążenia treningowe sprintera i długodystansowca w zależności od okresu w makrocyklu,
 • testy biomechaniczne dla dzieci 5x25m.,
 • trening tlenowy w etapie wszechstronnym, zakresy intensywności w treningu tlenowym, zachowanie się tętna w I etapie szkolenia,
 • tabele punktowe wielobojowe jako kryterium wyboru specjalizacji stylowej i dystansowej na różnych etapach szkolenia.

dr Witold Ziara

 • Metodyka nauczania pływania

W zajęciach uczestniczą studenci II roku studiów dziennych na kierunku Wychowanie Fizyczne. Celem zajęć jest przygotowanie studentów od samodzielnej realizacji nauczania pływania w warunkach szkolnego wychowania fizycznego.

 • „Żeglarstwo jachtowe” –

Szkolenie żeglarskie studentów II roku odbywa się w trakcie obozu letniego. Celem zajęć jest promocja żeglarstwa jachtowego oraz przygotowanie studentów do samodzielnego kierowania łodzią żaglową.

 

mgr Tadeusz Ciepielowski

 • nauczanie i doskonalenie standardowych technik pływania
 • pływanie terapeutyczne, pływanie korekcyjne oraz pływanie metodą Hallwick’a
 • metodyka pływania dzieci oraz osób niepełnosprawnych (inwalidów i niewidomych)
 • elementy ratownictwa
 • żeglarstwo (na obozach letnich)
 • aquarobic, waterwalking oraz metodyka pływania dla kobiet w ciąży

mgr Lesław Gadacz

 • Żeglarstwo deskowe – nauczanie podstawowe, zaawansowane, kursy instruktorskie
 • Żeglarstwo – nauczanie podstawowe, kursy na stopnie żeglarskie, kursy instruktorskie
 • Pływanie – nauczanie i doskonalenie standardowych technik pływania

mgr Alicja Kisielewska

1. Nauczanie i doskonalenie standardowych technik pływania

2. Metodyka nauczania technik pływania

3. Pływanie na wodach otwartych

4. Pływanie korekcyjne i terapeutyczne:

 • metoda Hallwick’a, waterwalking, jogging, aquarobick
 • pływanie dla osób z nadwagą oraz pływanie dla kobiet w ciąży

mgr Kordian Lach

 • Nauczanie standardowych i sportowych technik pływania.
 • Metodyka nauczania czynności pływackich.
 • Metodyka nauczania kajakarstwa, żeglarstwa, żeglarstwa deskowego.

Zagadnienia treningu sportowego - specjalność instruktorska pływanie IV rok turystyka i rekreacja oraz specjalizacja trenerska rok IV i V:

 • specyfika treningu sprinterów i długodystansowców,
 • metody treningowe w etapie wszechstronnym, ukierunkowanym i specjalnym z uwzględnieniem rozwoju ontogenetycznego,
 • specyfika treningu stylu zmiennego u dzieci, podstawy testów mleczanowych i biomechanicznych oraz ich interpretacja w odniesieniu do kolejnych faz makrocyklu, test 2 x 400 i 8 x 200 jako narzędzie do planowania i kontroli stosowanych obciążeń treningowych,
 • obciążenia treningowe sprintera i długodystansowca w zależności od okresu w makrocyklu,
 • testy biomechaniczne dla dzieci 5 x 25m.,
 • trening tlenowy w etapie wszechstronnym, zakresy intensywności w treningu tlenowym, zachowanie się tętna w I etapie szkolenia,
 • tabele punktowe wielobojowe jako kryterium wyboru specjalizacji stylowej i dystansowej na różnych etapach szkolenia.

mgr Zbigniew Salwierak

 • Żeglarstwo deskowe – nauczanie podstawowe, zaawansowane, kursy instruktorskie
 • Żeglarstwo – nauczanie podstawowe, kursy na stopnie żeglarskie, kursy instruktorskie
 • Pływanie – nauczanie podstawowe, doskonalenie techniki pływania

mgr Kazimierz Woźnicki

Realizacja zadań dydaktycznych dla studentów III i IV roku studiów stacjonarnych na Wydziale Wychowania Fizycznego uczestników specjalizacji trenerskiej:

 • Indywidualna technika a błąd w technice pływania, metody i ćwiczenia korygujące.
 • Monitoring treningu pływackiego w ontogenezie i rocznym cyklu treningowym.
 • Sterowanie treningiem w zakresie wytrzymałości tlenowej i beztlenowej na podstawie analizy testów mleczanowych.
 • Praktyczno-metodyczne rozwiązania treningowe w korelacji okresów przygotowania w rocznym cyklu szkoleniowym oraz form, środków i metod treningowych na lądzie i w wodzie.

dr Marcin Kaca

Pływanie i ratownictwo wodne I rok Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)

Treści programowe:

I semestr

Człowiek w środowisku wodnym – właściwości fizyczne i chemiczne środowiska wodnego, pływalność ciała człowieka, pływanie statyczne i dynamiczne;

Standardowa technika pływania – nauka i doskonalenie standardowej techniki pływania stylem:

 • Grzbietowym – ruchy kończyn dolnych, ruchy kończyn górnych, koordynacja ruchów kończyn górnych, dolnych i oddechu;
 • Dowolnym – ruchy kończyn dolnych, ruchy kończyn górnych, koordynacja ruchów kończyn górnych, dolnych i oddychania.

II semestr

Standardowa technika pływania – nauka i doskonalenie standardowej techniki pływania stylem:

 • Klasycznym – ruchy kończyn dolnych, ruchy kończyn górnych, koordynacja ruchów kończyn górnych, dolnych i oddychania;
 • Motylkowym – ruchy kończyn dolnych, ruchy kończyn górnych, koordynacja ruchów kończyn górnych, dolnych i oddychania;

Elementy sportowej techniki pływania:

 • Start w stylu: grzbietowym, dowolnym, klasycznym i motylkowym;
 • Nawrót w stylu: grzbietowym, dowolnym, klasycznym i motylkowym.