Treści przedmiotu OLIMPIZM (ćwiczenia)

 • Pierre de Coubertin – życie i dzieło,
 • Symbole Olimpijskie i Maskotki Olimpijskie - historia i znaczenie,
 • Polityka a sport olimpijski,
 • Doping a sport olimpijski,
 • Zagrożenia współczesnego sportu olimpijskiego (komercjalizacja, merkantylizacja, gigantyzm),
 • Media a sport olimpijski,
 • Edukacja olimpijska - przykłady edukacji olimpijskiej w Europie,
 • Edukacja olimpijska - metodyka organizacji konkursów (plastycznych, z wiedzy o olimpizmie, konkursy sportowe) dotyczących olimpizmu dla poszczególnych grup wiekowych,
 • Scenariusze lekcji dotyczących olimpizmu - poprawne tworzenie i scenariuszy i przeprowadzenie lekcji.

 

Treści przedmiotu OLIMPIZM (wykłady)

 • Podstawowe pojęcia filozofii olimpizmu,
 • Pierre de Coubertin życie i dzieło,
 • Olimpizm jako teoretyczne zródło współczesnego sportu.
 • Powstanie MKOL.
 • Kongres założycielski MKOL (zasady obowiązujące w ruchu olimpijskim: prawo organizacji, cykl czteroletni, amatorstwo, płec),
 • Pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie - Ateny 1896r.,
 • Próby przywrócenia igrzysk przed 1896r.: XVI-XVII w.- Anglia, purytanie. Robert Dover (1636r.) . 1859-1889r. - Grecja igrzyska panhellenskie , 1850r. – Much Wenlock (Anglia),
 • Stowarzyszenie Olimpijskie,
 • Ruch olimpijski a kultura,
 • Olimpijskie konkursy literatury i sztuki (1912-1952),
 • 1948 zniesienie przez MKOL konkursów literatury i sztuki.
 • 1948-1968 w Polsce kontynuacja, od 1969r.
 • Wawrzyny Olimpijskie, program kulturalny igrzysk., olimpijskie muzea i centra naukowe,
 • Rozwój instytucji igrzysk olimpijskich do II wojny swiatowej miedzy Atenami (1896r.) a Berlinem (1936r.),
 • Igrzyska olimpijskie po II wojnie swiatowej (Londyn 1948 Londyn 2012),
 • Amatorstwo i zawodowstwo w sporcie olimpijskim (ewolucja formuły amatorstwa, struktura i funkcjonowanie MKOL(status prawny, siedziba),
 • Edukacja olimpijska na świecie i w Polsce (cele, instytucje).
 • Działalność MAOL i NAOL.

 

Treści przedmiotu PEDAGOGIKA W KULTURZE FIZYCZNEJ

 • Struktura nauk pedagogicznych,
 • Treść i zakres podstawowych pojęć nauk o wychowaniu i nauk o kulturze fizycznej,
 • Inter- i multidyscyplinarny charakter nauk o wychowaniu i nauk o kulturze fizycznej,
 • Humanistyczny obszar/wymiar nauk o kulturze fizycznej
  Ontologiczne, aksjologiczne i etyczne podstawy procesów pedagogicznych oraz działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego,
  Pedagogika społeczna a pedagogika zdrowia, pedagogika czasu wolnego, pedagogika turystyki i rekreacji, pedagogika sportu, jako podstawy profesjonalnej aktywności nauczyciela wychowania fizycznego,
  Nauczyciel wychowania fizycznego jako refleksyjny profesjonalista (postawy moralne, etyka zawodowa, rozwój zawodowy, wypalenie zawodowe),
  Nauczyciel wychowania fizycznego wobec krzywdzenia dziecka, agresji, przemocy i mobbingu. Problem diagnozowania ich w procesie szkolnej edukacji,
  Obowiązki i powinności oraz zasady etyczne nauczyciela wychowania fizycznego,
 • Struktura odpowiedzialności moralnej nauczycieli i wychowawców,
  Współczesne dylematy wychowawcze, socjalizacyjne i edukacyjne w polskim systemie oświatowym,
  O sposobach poznawania potrzeb, zachowań oraz postaw dzieci i młodzieży w okresie przemian społecznych,
  Formy pomocy w działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego,
 • Edukacja olimpijska i jej rola w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. Znaczenie pojęć "olimpizm", "idea olimpizmu", "ruch olimpijski", Karta Olimpijska. Pedagogika olimpijska i jej wymiar teleologiczny i technologiczny,
 • Kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego:  prakseologiczne, komunikacyjne, współdziałania, kreatywne, informatyczne, moralne,
 • Zasady fair play jako element sprawności moralnych i kultury osobistej podmiotów kultury fizycznej,
 • Ocena indywidualnego projektu rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego,
 • Stratyfikacja dziedzin wychowania fizycznego,

 

 

Treści przedmiotu PEDAGOGIKA

 • Podstawowe pojęcia oraz struktura nauk pedagogicznych i ich związek z nauka-mi o kulturze fizycznej,
 • Rozwój i zmienność wychowania, edukacji i socjalizacji w dziejach Europy: starożytność (Grecja i Rzym), średniowiecze (wychowanie w szkołach kościelnych, wychowanie w domu obcym: rycerskie i mieszczańskie), powstawanie uniwersytetów (Akademia Krakowska -1364), edukacja w epoce renesansu (Andrzej Frycz Modrzewski, Jan Amos Komeński), reformy szkolne w epoce oświecenia( pedagogika Jeana Jacquesa Rousseau, Collegium Nobilium Stanisława Konarskiego oraz działalność Komisji Edukacji Narodowej), rozwój nowoczesnych systemów edukacyjnych w XIX i XX wieku), podstawowe założenia edukacyjne w państwach Unii Europejskiej, kreatorzy i reformatorzy współczesnych reform edukacyjnych, ich znaczenie i rola,
 • Wkład w polską myśl i praktykę pedagogiczną Henryka Jordana i Janusza Korczaka,
 • Wychowanie jako byt społeczny, fragment rzeczywistości społecznej, działalność pedagogiczna nauczyciela (wychowawcy, edukatora, trenera, instruktora, tutora), teleologiczne (ideały, cele, treści i zadania) oraz technologiczne (zasady, formy, metody i środki) aspekty wychowania,
 • Proces samowychowania, jego właściwości i struktura oraz metody pracy nad własnym rozwojem,
 • Nieprawidłowości procesu wychowania (pseudowychowanie i dewiacje wychowawcze), agresja i przemoc w szkole oraz próby przeciwdziałania i zapobiegania jej poprzez ukierunkowaną aktywność sportową,
 • Obowiązki i powinności etyczne nauczyciela-wychowawcy, zasady postępowania moralnego a niepisany kodeks zachowań pedagoga,
 • Wprowadzenie do organizacji zajęć. Szkoła jako instytucja społeczna i kulturowa oraz jej funkcjonowanie w obszarze dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym, rodzaje i typologia współczesnych szkół działających w XXI wieku w Polsce; współpraca szkoły i nauczyciela z pozaszkolnymi instytucjami i środowiskami wychowawczymi (rodzina, grupa rówieśnicza, wspólnota lokalna); edukacyjny wpływ współczesnych technologii informatycznych i mediów,
 • Nowożytne koncepcje kształcenia: formalizm dydaktyczny J.F. Herbarta; progresywistyczny system dydaktyczny J.Deweya; system kształcenia w koncepcji R. Steinera (szkoła waldorfska) ; nowoczesna szkoła francuska C. Freineta,
 • Główne podmioty procesu edukacji szkolnej: uczeń i nauczyciel; pojęcie ucznia jego obowiązki i prawa; dojrzałość szkolna; uczeń zdolny i uczeń trudny; definicja zawodu nauczyciela (dydaktyka, edukatora, wychowawcy, opiekuna itp.); rola, zadania, funkcje oraz społeczne oczekiwania wobec współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego,
 • Krytyczna analiza wybranych teorii nauczania i uczenia się, ich właściwości oraz struktura; istota i charakterystyka współczesnego procesu kształcenia; składni- ki procesu kształcenia; ogniwa procesu kształcenia; materialne i organizacyjne warunki nauczania i uczenia się w klasie szkolnej,
 • Dynamika procesu nauczania i uczenia się: pojęcie celu kształcenia; źródła celów kształcenia; operacjonalizacja celów kształcenia oraz taksonomiczne ujęcie celów kształcenia; treści kształcenia: istota treści kształcenia, kryteria doboru treści kształcenia; programy i plany kształcenia, ich rodzaje/typy, struktura, dobór i modyfikacja,
 • Szkolny proces edukacyjny (nauczanie i uczenie się): zasady kształcenia: istota i różne rodzaje/typy zasad kształcenia oraz ich analiza; Formy organizacyjne nauczania i ich rodzaje ( np.: lekcja, praca domowa ucznia, wycieczka szkolna, imprezy sportowe, praca zbiorowa (frontalna) uczniów, praca grupowa uczniów, praca jednostkowa (indywidualna) ucznia, praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem przewlekle chorym); infrastruktura i metody oraz środki dydaktyczne: klasyfikacja i funkcje środków dydaktycznych; charakterystyka wybranych środków dydaktycznych (np.: podręczniki, techniki multimedialne itp.),
 • Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia: istota i cele sprawdzania; formy i metody sprawdzania (ocenianie wewnątrzszkolne i ocenianie zewnętrzne; istota, funkcje i cechy oceny szkolnej; ewaluacja dydaktyczna,
 • Projektowanie działań dydaktycznych przez nauczyciela: współtworzenie programu nauczania; style nauczania, strategie nauczania, planowanie pracy z uczniami (konspekty, scenariusze, materiały edukacyjne, korzystanie z technologii informacyjnej, animacja przestrzeni procesu dydaktycznego),
 • Niepowodzenia szkolne: istota i rodzaje niepowodzeń szkolnych; przyczyny niepowodzeń szkolnych; zapobieganie i przezwyciężania niepowodzeń szkolnych; instytucje diagnozowania osiągnięć uczniów; funkcjonowanie ośrodków i poradni psychologiczno-pedagogicznych; Analiza wybranych form udzielania uczniom pomocy w szkole,

 

Treści przedmiotu  PEDAGOGIKA (dla kierunku Sport)

 • Status metodologiczny pedagogiki,
  Zmienność ideałów, celów i zadań wychowania,
  Główne nurty współczesnej pedagogiki i ich związek z pedagogiką sportu,
  Czynniki wpływające na rozwój człowieka - teoria wieloczynnikowa,
  Organizacja i struktura procesu wychowania i nauczania,
  Rozwój moralny człowieka,
  Człowiek jako wartość w strukturze ontycznej i społecznej,
  Zasady wychowania i ich związek z normami dydaktycznymi,
  Skuteczność wychowawcza a trudności wychowawcze,
  Wychowanie do zdrowia psychicznego i fizycznego,
  Pedagogika nadziei jako wyzwanie dla sportu,
 • Podstawowe kategorie pojęciowe w pedagogice i ich związek z wychowaniem sportowym ,
  Istota wychowania przez sport,
  Związek procesu dydaktycznego z procesem nauczania wychowującego,
  Psychologiczna i pedagogiczna analiza metod wychowania i nauczania,
  Rola sportu w procesie samowychowania człowieka,

Czas wolny jako wartość a aktywność fizyczna człowieka,
Przemoc, agresja i mobbing a terapeutyczna funkcja sportu,
Kształtowanie wartości dzieci i młodzieży przez różnorodne formy sportu ,
Aktywność sportowa seniorów i jej znaczenie socjalizacyjne.