Dr hab.Halina Zdebska-Biziewska

 1. Wzory osobowe współczesnego sportu wyczynowego (zawodnik, trener) i ich znaczenie w środowisku młodzieży szkolnej.
 2.  Działalność lokalnych klubów sportowych (sekcji sportowych) w ujęciu historycznym.
 3. Zespołowe gry sportowe jako atrakcyjna forma wychowania fizycznego.
 4. Biografistyka sportowa (wybitni sportowcy, trenerzy).
 5. Edukacyjne walory olimpizmu (percepcja olimpizmu w środowisku młodzieży szkolnej).
 6. Udział polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich. 
 7. Fair play jako podstawowy kanon etyczny sportu.
 8. Sport w perspektywie aksjologii (analiza aksjologiczna wybranych dyscyplin sportu).

dr Katarzyna Czyżewska - zakres tematyczny prac magisterskich. 

 1. Wartości wychowawcze sportu
 2. zainteresowania sportowe młodzieży szkolnej
 3. wartości olimpizmu a lekcje WF w szkołach
 4. Kultura pedagogiczna nauczycieli WF
 5. Pedagogiczne aspekty pracy z zespołami tanecznymi
 6. Elementy wychowawcze nauki tańca. 
 7. Kształtowanie postaw wobec kultury fizycznej przez nauczycieli w polskich szkołach

dr Agata Kiluk - zakres tematyczny prac magisterskich. 

 1. Uczeń niepełnosprawny na lekcjach wychowania fizycznego
 2. Outdoor education w wychowaniu fizycznym
 3. Kształtowanie relacji nauczyciel-uczeń na lekcjach wychowania fizycznego
 4. Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci poprzez zabawę
 5. Możliwości rozwijania aktywności sportowej dzieci niepełnosprawnych na rynku małopolskim
 6. Rola wychowania fizycznego w kształtowaniu postaw szkolnych dzieci
 7. Rola aktywności ruchowej w kształtowaniu postaw społecznych dzieci/młodzieży
 8. Rola treningu sportowego w kształtowaniu postaw samokształcenia i samodoskonalenia 
 9. Czynniki motywujące dzieci do podejmowania aktywności fizycznej i sportowej
 10. Obraz problemów społecznych dzieci w percepcji nauczycieli wychowania fizycznego

 dr Maria Brodzikowska - zakres tematyczny prac magisterskich:

 1. Dyskryminacja i działania antydyskryminacyjne w sporcie
 2. Profilaktyka społeczna a kultura fizyczna
 3. Wychowanie fizyczne a wychowanie seksualne
 4. Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród zawodników sportowych
 5. Kompetencje pedagogiczne nauczycieli wychowania fizycznego
 6. Konsumowanie sportu: aktywność fizyczna a społeczeństwo konsumpcyjne