Krótka Historia Zakładu Teorii i Metodyki WF

 

Powstałe w 1927 roku przy Wydziale Lekarskim UJ Studium Wychowania Fizycznego nie miało oczywiście własnej kadry dydaktycznej, ani nowych etatów i korzystało z pomocy nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego i Filozoficznego (w realizacji przedmiotów teoretycznych) oraz nauczycieli wf ze szkół średnich i seminariów nauczycielskich, a także instruktorów „Sokoła” (w realizacji przedmiotów praktycznych). Przeobrażenie ww. Studium w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w 1950 roku dało możliwość etatowego zatrudnienia pracowników, ale dopiero w roku 1953/54 formalnie zaistniała możliwość organizowania katedr i zakładów. Obok siedmiu innych powstała też Katedra Teorii i Metodyki WF z 4 zakładami (Psychologii, Pedagogiki i Metodyki WF, Historii i Organizacji WF oraz Teorii WF). Pierwszym kierownikiem katedry został psycholog – dr Stefan Suchoń. Od roku 1961/62 Zakład Teorii WF został poszerzony i przez 5 lat funkcjonował jako Zakład Teorii WF, Obozownictwa i Turystyki. Od roku 1966/67 przez kolejne 5 lat znów funkcjonuje jednorodny Zakład Teorii WF, a od roku 1969/70 działa samodzielnie (po odłączeniu od Zakładu Pedagogiki) Zakład Dydaktyki i Metodyki WF, przemianowany rok później w Zakład Metodyki WF i Praktyk Pedagogicznych.

Od roku 1971/72 uczelnia zmienia strukturę i powstają instytuty, a wśród nich – Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu. W ramach tego Instytutu powołano Pracownię WF i Sportu (przemianowaną od roku 1975/76 na Zakład Teorii WF i Sportu), a w ramach Zakładu Szkolnego WF utworzono Zespół Dydaktyczno-Wychowawczy Metodyki i Praktyk Pedagogicznych, przemianowany rok później w Zakład Metodyki WF i Praktyk Pedagogicznych.

Od roku akademickiego 1985/86 władze Uczelni ponownie zmieniają jej strukturę organizacyjną i powołują Katedry – wśród nich funkcjonującą do końca 2012 roku Katedrę Teorii i Metodyki WF z 2 zakładami – Teorii WF oraz Metodyki WF i Praktyk Pedagogicznych.

Pierwszym wykładowcą teorii wf w Studium Wychowania Fizycznego (w latach 1927-1939) był znany nauczyciel szkół średnich, później wizytator (bliski współpracownik Henryka Jordana) Zygmunt Wyrobek. W latach 1945-1949 wykłady prowadził wielce zasłużony dla rozwoju Studium zastępca dyrektora prof. B. Szabuniewicza – dr Józef Figna. Po jego śmierci, od 1950 do 1960 roku (już w samodzielnej Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego) wykłady z teorii wf przejął mgr Jan Bugajski. W latach 1961–1969 wykłady prowadził (i przez 2 lata kierował też Zakładem) doc. Maciej Demel. Od roku 1969 do 1980 roku za realizację programu teorii wf odpowiadała doc. Alina Łukowska, a od roku 1981 do 2010 roku wykłady prowadził prof. Henryk Grabowski, który kierował też Katedrą Teorii i Metodyki WF przez 20 lat (od 1985/86 do 2005/2006). Od roku 2006-2010 kierownikiem Katedry był prof. nadzw. Marian Bukowiec, a od roku 2011 prof. nadzw. Grażyna Kosiba.

W Studium WF metodykę wf (określaną wtedy jako „systematykę i metodykę ćwiczeń cielesnych” prowadzili: instr. Tadeusz Biernakiewicz (w latach 1927/28–1931/32) oraz instr.

Józef Dychtoń (1932/33–1949/50). Metodykę gier oraz ćwiczenia w grach i zabawach ruchowych prowadzili Maria i Marian Lubaczewscy oraz Zygmunt Wyrobek, a od roku 1935/36 mgr J. Bugajski i Józef Dychtoń. Po wojnie, do 1950 roku nadal ten przedmiot był realizowany przez magistra J. Bugajskiego (mężczyźni) i magister Marię Luberschek (kobiety). Od roku 1950 do 1954 roku metodykę pod zmienioną nazwą (dydaktyka wychowania fizycznego) prowadził nadal Jan Bugajski, a metodykę gier i ćwiczenia w grach i zabawach ruchowych mgr Maria Cepurska, od 1953 roku wspólnie z mgr Heleną Trypkową.

Od roku 1955/56 metodykę wf oraz gry i zabawy realizują: mgr Helena Trypkowa (od 1969/70 kierownik Zakładu) i mgr Jerzy Cierniak. Od roku 1971/72 zespołem metodyków kieruje dr Maria Cepurska (jest kierownikiem Zakładu do roku 1979/80), od 1980/81 dr Maria Janikowska-Siatka, a po jej przejściu na emeryturę (od roku akademickiego 2003/2004) dr Eligiusz Madejski, który pełnił tę funkcję przez 5 lat. W roku akademickim 2008/2009 kierownikiem Zakładu był dr Jacek Szalewski, a w roku 2009/2010 p.o. kierownika Zakładu był prof. Marian Bukowiec. Od listopada 2010 Zakładem Metodyki WF i Praktyk Studenckich kierowała dr Magdalena Majer.

Od grudnia 2012 roku – w wyniku zmian w strukturze Uczelni – Katedra Teorii i Metodyki WF przestała istnieć. Powstał Zakład Teorii i Metodyki WF, który znalazł się w strukturze Instytutu Nauk Społecznych. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Grażyna Kosiba prof. nadzw.