Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Kosiba:

- postawy młodzieży wobec różnych aspektów kultury fizycznej
 (szkolnych i pozaszkolnych zajęć wychowania fizycznego, aktywności ruchowej itp.),

- przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w kulturze fizycznej,

- przyczyny i zasięg zwolnień z ćwiczeń fizycznych wśród uczniów na różnych etapach edukacji,

- pozalekcyjna i pozaszkolna aktywność ruchowa uczniów na różnych etapach edukacji,   

- kryteria oceny z wychowania fizycznego w opinii nauczycieli i uczniów,   

- osobowość nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczniów.

 

dr Waldemar Makuła:

- cele wychowania fizycznego w Polsce obecnie i w przeszłości – analiza przyjętych założeń,

- edukacja fizyczna jako proces przygotowania wychowanków do sportów całego życia,

- realizacja wartości witalnych w kulturze fizycznej,

- efektywność procesu fizycznego kształcenia i wychowania w świetle podstawy programowej oraz w poglądach uczniów i wychowawców,

- postawy prosomatyczne młodzieży i ich struktura i charakterystyka w kontekście teorii postaw,

- idea fair-play a sport młodocianych,

- udział seniorów w kulturze fizycznej jako przykład ustawicznej edukacji fizycznej,

- kompensacja i korektywa w wychowaniu fizycznym, adaptowana aktywność ruchowa,

- rzetelna ocena osiągnięć ucznia jako indeks teoretycznego i praktycznego przygotowania nauczyciela do pracy w zawodzie.

 

dr hab.Eligiusz Madejski:

- wiedza uczniów edukacji wczesnoszkolnej o kulturze fizycznej,

- wiedza uczniów edukacji wczesnoszkolnej na temat zachowań prozdrowotnych,   

- umiejętności ruchowe uczniów edukacji wczesnoszkolnej,

- aktywność ruchowa dzieci w młodszym wieku szkolnym,

- aktywność ruchowa dorosłych w środowisku lokalnym,

- szkolna kultura fizyczna w środowisku lokalnym w świetle nowej reformy programowej,  

- aktywność ruchowa dzieci .

 

 dr hab. Adam Jurczak:

- aktywne formy turystyki wśród różnych dzieci i młodzieży,
- aktywność ruchowa w stylu życia dzieci, młodzieży i dorosłych,
- oddziaływanie wybranych czynników środowiskowych i indywidualnych na podejmowanie dobrowolnej. aktywności fizycznej młodzieży,

- wybrane aspekty efektywności lekcji wychowania fizycznego,

- założenia i możliwości, a rzeczywistość w realizacji treści z turystyki w procesie edukacji fizycznej.

 

 dr Magdalena Majer:

- podstawy wychowania fizycznego w systemach edukacyjnych (wybranych) krajów europejskich i na świecie,

- ocena różnych aspektów wychowania fizycznego w opinii uczniów wszystkich etapów edukacyjnych,

- treści realizowane podczas lekcji wychowania fizycznego i ich wpływ na efektywność i atrakcyjność zajęć,

- postawy wobec kultury fizycznej (i różnych jej aspektów) uczniów/zawodników,

- wpływ zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych na sprawność ucziów,

- przekazywanie wiedzy podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych i jego znaczenie dla

  przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w kulturze fizycznej.

 

dr Paweł Ochwat:

- interakcje wychowawcze nauczycieli i uczniów w procesie edukacji,   

- dyscyplina i kontrola w klasie szkolnej

- wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież

- agresja, mobbing, agresja elektroniczna, opis i analiza zjawisk dysfunkcyjnych wśród podmiotów współczesnej szkoły,   

- nowoczesne technologie komunikacyjne (smartfon, tablet, laptop) w życiu dzieci i młodzieży- szanse, czy zagrożenia? 

- interakcje społeczne zawodników na tle różnych obszarów życia drużyny, 

- humor w procesie dydaktyczno-wychowawczym stosowany przez nauczycieli i uczniów  

- analizy historyczne, organizacyjne, ekonomiczne i formalno-prawne różnych, przedsięwzięć o charakterze
  sportowym i rekreacyjnym.

 

dr Elżbieta Szymańska

- Aktywność fizyczna uczniów a ich osiągnięcia szkolne.
- Diagnoza i ewaluacja sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w konwencji Health Related Fitness (HR-F), zgodnie z wymogami   nowej podstawy programowej.
- Realizacja podstawy programowej wychowania fizycznego w szkole w różnych etapach edukacji.
- Zabawy i gry ruchowe na lekcjach wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej.
- Różnego rodzaju analiza działalności klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej i organizacji, a także imprez sportowych i rekreacyjnych.
- Różne aspekty aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.

 

 

dr Jacek Szalewski:

- efektywność procesu wychowania fizycznego,

- zagadnienia dotyczące komunikacji podczas lekcji wychowania fizycznego,   

- problematyka wzbudzania motywacji uczniów do uczestnictwa w lekcji wf,   

- współczesne problemy edukacji fizycznej.