dr Lucyna Stanek

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, magister WF, 1985 rok
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, doktor KF, 2003 rok
 • Studia Podyplomowe w zakresie Organizacja i Zarządzanie w Kulturze Fizycznej – Menedżer Sportu, 2010rok

Doświadczenie zawodowe:

 • Adiunkt w Zakładzie Gier Sportowych i Rekreacyjnych Instytutu Sportu AWF w Krakowie. Prowadzi zajęcia z zakresu teorii i praktyki gier i zabaw, gier rekreacyjnych, tenisa stołowego   na studiach stacjonarnych i zaocznych. 
 • Prowadzi zajęcia na kursach organizowanych przez Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr AWF oraz przez Krakowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
 • Bierze udział (jako trener) w projekcie szkoleniowym  pt „Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych” organizowanym przezDoradztwo Gospodarcze DGA S.A. Departament Projektów Europejskich w Poznaniu
 •  Nauka:
 • udział w programie LLP-Erasmus na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie
 • aktywny uczestnik wielu konferencji naukowych i metodycznych,
 • wykładowca na kursach instruktorskich w zakresie teorii i metodyki  
 •  rekreacji, organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych
 • promotor i recenzent wielu prac licencjackich, magisterskich jak      i dyplomowych
 • autorka publikacji naukowych z zakresu KF oraz materiałów szkoleniowych dotyczących metodyki nauczania gier sportowych i rekreacyjnych.

Uprawnienia zawodowe:

 • Instruktor sportu: Tenisa stołowego, Badmintona
 • Instruktor rekreacji ruchowej: Gier rekreacyjnych, Nordic wal king, Fitness-NFG, Personal Trainer

Problematyka badawcza:

Problematyka czasu wolnego i rekreacji. Badanie preferencji w zakresie form spędzania czasu wolnego. Zachowania różnych środowisk społecznych w czasie wolnym – determinanty i bariery. Przejawy jego niewłaściwego wykorzystania jako problemy patologii społecznej. Postawy społeczne wobec wypoczynku i zdrowia.Prozdrowotny styl życia – rekreacja fizyczna jako jego podstawowy element.Kulturowo-historyczne uwarunkowania wybranych gier sportowych i rekreacyjnych Miejsce gier sportowych i rekreacyjnych w kulturze fizycznej.

Publikacje:

- do 2008 roku:

- od 2009 roku:

Tematyka zakończonych prac magisterskich: