Prof. zw. dr hab. Edward Mleczko, ur. 15.11.1948 r. w Radłowie, woj. małopolskie. Studia wyższe ukończył w 1971 r. na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu  Jagiellońskiego oraz w 1980 r. na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, uzyskując zawód nauczyciela ze stopieniem magistra i trenera w lekkoatletyce.

Stopień naukowy doktora z nauk wychowania fizycznego, z wyróżnieniem nadała mu w 1985 r. Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej: pt. "Zmienność ontogenetyczna, uwarunkowania genetyczne i środowiskowe czasu reakcji prostej i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ich związki z budową somatyczną i sprawnością motoryczną."

Stopień naukowy doktora habilitowanego z nauk o kulturze fizycznej zdobył w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w 1992 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej: pt. "Przebieg i uwarunkowania rozwoju funkcjonalnego dzieci krakowskich między 7 a 14 rokiem życia."

Tytuł naukowy profesora  nauk o kulturze fizycznej otrzymał w 2002 r. od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za całokształt dorobku naukowego.

Przebieg pracy zawodowej:

Od  1980 r. pracuje  na stanowisku nauczyciela akademickiego (asystent, adiunkt, profesor) w Zakładzie Lekkiej Atletyki AWF oraz od 1994 r. na stanowisku profesora we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.   W latach 1971-1980 był nauczycielem w krakowskich szkołach podstawowych i średnich.

Okresowo pracował również na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości  w Ostrowcu Świętokrzyskim, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie i w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Pełnione funkcje: Prorektor ds. Nauki w AWF w Krakowie (od 2008 r.) ),  Z-ca dyr. Instytutu Sportu AWF ds. Nauki w (od 2012 r.); Kierownik Katedry Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki (1994-2012); Prodziekan ds. studiów zaocznych na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF (2005-2008).

Główne kierunki działalności naukowej:

1. Optymalizacja systemu szkolenia sportowego w sporcie wyczynowym ze szczególnym uwzględnieniem: naboru i selekcji do wyczynowego sportu i  treningu sportowego w indywidualnych dyscyplinach sportu.

2. Aktywność fizyczna oraz jej rola w doskonaleniu zdrowia w różnych okresach ontogenezy:  założenia teoretyczne, pomiar, implikacje praktyczne. 

3. Sprawność fizyczna badana w konwencji zdrowia : ewaluacja, gradienty społeczne,  trendy sekularne.

4. Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania poziomu rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i motorycznego dzieci i młodzieży.

Dorobek naukowy: autor i współautor ponad 200 publikacji o charakterze naukowym i naukowo-dydaktycznym. Najważniejsze pozycje monograficzne:  Szopa J., Mleczko E., Cempla J. 1985. Zmienność oraz genetyczne i środowiskowe uwarunkowania podstawowych cech psychomotorycznych i fizjologicznych w populacji wielkomiejskiej, w przedziale wieku 7-62 lat. Wyd. Monograf. 25. AWF, Kraków; Cempla J., Mleczko E. 1989. Badania zależności między objętością, strukturą i dynamiką obciążeń treningowych biegaczy a rozwojem sportowym i reakcjami fizjologicznymi na wysiłek o różnej mocy. Wyd. Monograf. Nr .33. AWF, Kraków; Mleczko E. 1991. Przebieg i uwarunkowania rozwoju funkcjonalnego dzieci krakowskich między 7 a 14 rokiem życia. Wyd. Monograf. Nr 44.  AWF Kraków.  Mleczko E., Ozimek M. 2000. Rozwój somatyczny i motoryczny młodzieży krakowskiej między 15 a 19 rokiem życia, z uwzględnieniem czynników środowiskowych, Studia i Monograf. Nr 14. AWF, Kraków.

Podręczniki  akademickie:  Szopa J., Mleczko E., Żak S. 1996. Podstawy antropomotoryki,

PWN Kraków-Warszawa (pierwszy polski  podręcznik  o zasięgu ogólnopolskim)

Mleczko E., Trzemielewski R.. 1999. Biegi na orientację. AWF, Kraków.

Mleczko E. (red). Lekkoatletyka. 2007. AWF, Kraków (redakcja i autor).

Dorobek dydaktyczny: Wypromował czterech doktorów. Recenzent dorobku naukowego na stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego oraz profesora w różnych polskich i zagranicznych uczelniach wyższych. Promotor ponad 200 prac magisterskich i licencjackich.

Prestiżowe funkcje i członkostwa  w organizacjach i instytucjach  naukowych

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk (członek z wyboru od 2004 roku);  Międzynarodowa Organizacja IASK - International Association of Sport Kinetics (członek od 1989 roku); Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej (PTNKF) - (od 1985 członek, 1998-1991-  sekretarz Zarządu oddz. Kraków),

Redakcja czasopism naukowych.  Redaktor Naczelny: "Antropomotoryka"; Komitet Redakcyjny: "Journal of Human Kinetics", "Human Movement" i  "Wydawnictwo Naukowe   AWF" w Krakowie.

Praktyka sportowa: W latach 1966 - 1976 uprawiał wyczynowo biegi długie: członek kadry narodowej; sześciokrotny mistrz Polski w biegach długich; uczestnik mistrzostw Europy. Trener I klasy w lekkiej atletyce. Pracował jako trener w KS Cracovia (1976-1981) i w AZS AWF w Krakowie (1982- 1996). W latach 1986-1988 był trenerem Uniwersjadowej Kadry Polski w biegach średnich i długich.

Publikacje

- do 2008 roku

- od 2009 roku

Tematyka zakończonych prac magisterskich: