dr hab. Janusz Jaworski, prof.nadzw.

Dr hab. Janusz Jaworski, prof.nadzw. jest adiunktem w Zakładzie Teorii Sportu i Antropomotoryki. Stopień dr nauk o wychowaniu fizycznym uzyskał w 1999 roku, natomiast stopień dr hab. w 2013 roku.  Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji naukowych (w tym 6 prac w czasopismach posiadających IF), 2 monografii i jednego podręcznika. Brał czynny udział w 27 międzynarodowych i krajowych konferencjach. W 2011 roku w Istambule podczas Mistrzostw Europy Seniorów i Seniorek w Judo wraz ze współautorami otrzymał 3 nagrodę za prezentowany plakat. 

Jego zainteresowania naukowe i działalność badawcza, koncentrują się na problematyce związanej z antropomotoryką,  teorią motoryczności, a także auksologią.

Obecnie jest odpowiedzialny za programy nauczania (ćwiczenia i wykłady) na studiach dziennych i niestacjonarnych na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Sport. Dla wszystkich tych kierunków opracował sylabusy. W ramach programu Erasmus w roku akademickim 2011/2012 prowadził zajęcia (wykłady i ćwiczenia)  ze studentami z zagranicznych uczelni z przedmiotu „Motor learning”. Promotor około 40 prac magisterskich z zakresu teorii sportu i antropomotoryki.

W latach 2004-2006  kierował projektem badawczym 173/KA/2004 (zatwierdzonym przez Senacką Komisję ds. Badań Naukowych AWF w Krakowie) nt. „Poziom rozwoju somatycznego i funkcjonalnego współczesnej populacji dzieci wiejskich Żywiecczyzny i jego społeczno-ekonomiczne uwarunkowania”. Z kolei w latach 2007-2009 kierował projektem 218/KA/2007 nt. „Zmienność oraz genetyczne i środowiskowe uwarunkowania wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych - longitudinalne badania rodzinne”.

Jest członkiem towarzystw naukowych: Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej, Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej - Oddział Kraków, Małopolskiego Oddziału Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz European Association for Security.

W latach 2006-2011 był członkiem zarządu Stowarzyszeniu Absolwentów AWF Kraków. Brał aktywny udział w organizowaniu jubileuszowego zjazdu absolwentów z okazji 80-lecia Uczelni.

 Publikacje:

do 2008 roku

od 2009 roku

Tematyka zakończonych prac magisterskich: