KOSZYKÓWKA:

Przedmioty

Koszykówka na kierunkach: wychowania fizycznego, fizjoterapii, turystyce i rekreacji studia dzienne, wieczorowe i zaoczne. Specjalizacja z koszykówki. Prowadzone zajęcia mają wyposażyć studentów w umiejętności praktyczne i teoretyczne pozwalające im prowadzić zajęcia w szkołach różnych szczebli, co osiągane jest poprzez: - opanowanie przez studentów podstawowych elementów techniki i taktyki, - teoretyczne i praktyczne opanowanie przepisów gry, - znajomość systematyki i metodyki podstawowych elementów techniki i taktyki, - umiejętności organizacji zajęć z wychowania fizycznego na lekcji wychowania fizycznego jak i zajęć pozalekcyjnych,

Teoria

Zasady formy i metody nauczania. Historia dyscypliny. Metodyka i systematyka elementów techniki. Analiza podstaw taktyki ataku i obrony. Organizacja zawodów. Sędziowanie i protokołowanie zawodów. Wykorzystanie nowych metod i środków audiowizualnych w procesie nauczania oraz obserwacji zawodów sportowych.

Praktyka

Gry i zabawy w nauczaniu koszykówki Poruszanie się zawodników po boisku w ataku bez piłki i z piłką, Metodyka chwytów i podań, rzutów, kozłowania, obrotów, zwodów gry 1 :1, Technika obrony indywidualnej Analiza i metodyka podstawowych systemów atakowania i obrony

PIŁKA NOŻNA:

• Cele i zadania przedmiotu.
• Typologiczna charakterystyka piłki nożnej.
• Systematyka, struktura i metodyka nauczania techniki i taktyki piłki nożnej.
• Ćwiczenia przygotowawcze oraz gry i zabawy w nauczaniu podstawowych form techniki i taktyki.
• Zasady i metodyka nauczania poruszania się w ataku i obronie.
• Analiza i metodyka nauczania podstawowych systemów gry stosowanych w piłce nożnej.
• Warianty gry w ataku i obronie.
• Rozwój zdolności motorycznych w rocznym cyklu szkolenia.
• Intelektualizacja procesu nauczania gry w piłkę nożną.
• Kontrola i ocena efektów treningowych w oparciu o testy sprawności ogólnej i specjalnej.
• Analiza treści walki sportowej przy zastosowaniu techniki audiowizualnej.
• Zasady organizacji procesu dydaktycznego w klasie szkolnej i klubie sportowym.
• Teoretyczne i praktyczne opanowanie przepisów gry na poziomie sędziego sportowego.
• Organizacja sportu piłkarskiego w Polsce.

PIŁKA RĘCZNA:

Teoretyczne i praktyczne opanowanie treści programowych umożliwi absolwentom prowadzenie zajęć z zakresu piłki ręcznej w szkołach wszystkich szczebli. Cel ten osiągnięty będzie poprzez realizację następujących zadań : Treści programu:
I Teoria:
1. Udział piłki ręcznej w historii rozwoju gier zespołowych w Polsce i na świecie. 2. Zasady, metody i formy nauczania techniki i taktyki gry. 3. Systematyka elementów techniki gry. 4. Analiza podstawowych elementów techniki i taktyki indywidualnej. 5. Analiza podstawowych zadań indywidualnych i zespołowych w obronie i w ataku. 6. Taktyka obrony i ataku. 7. Wybrane zagadnienia z zakresu predyspozycji i zdolności motorycznych piłkarza ręcznego. 8. Metody obserwacji i analizy procesu nauczania. 9. Organizacja zawodów, sędziowanie i protokołowanie. 10. Zasady i przepisy gry w mini piłkę ręczną i piłkę ręczną plażową.
II Praktyka:
1. Gry i zabawy wspomagające nauczanie techniki i taktyki gry. 2. Kształtowanie zdolności motorycznych przy zastosowaniu ćwiczeń z zakresu piłki ręcznej. 3. Sposoby poruszania się zawodników po boisku (w ataku i w obronie). 4. Systematyka oraz metodyka nauczania:
• podań i chwytów, • kozłowania, • rzutów: z przeskokiem, w wyskoku i z padem, • zwodów: ciałem i piłką.
5. Technika i taktyka gry bramkarza. 6. Systematyka i metodyka nauczania:
• ataku szybkiego, • ataku pozycyjnego, • obrony.
7. Nauka gry na pozycjach. 8. Technika i taktyka gry bramkarza. 9. Podstawowe zagrania taktyczne. 10. Zasady współpracy w różnych systemach bronienia. 11. Gra /oraz sędziowanie/:
• szkolna i właściwa w piłkę ręczną, • w mini piłkę ręczną, • w piłkę ręczną plażową.

PIŁKA SIATKOWA:

Wiadomości:
Przepisy gry, systematyka elementów techniki oraz metodyka nauczania (metody i formy). Zasób ćwiczeń w formie ścisłej i zabawowej przygotowujących, nauczających i doskonalących technikę. Zasób gier uproszczonych. Systematyka oraz metodyka nauczania taktyki ataku i obrony. Zasób ćwiczeń w formie fragmentów gry nauczających i doskonalących taktykę. Zasób gier szkolnych.
Umiejętności:
Elementy techniki siatkarskiej: postawa siatkarska, sposoby przemieszczania się, odbicia oburącz, wystawa, zagrywka dolna i tenisowa, zbicie, blok pojedynczy, odbicia jednorącz, oburącz w tył i w wyskoku, zagrywka szybująca i w wyskoku, blokowanie grupowe, pady i rzuty siatkarskie. Sędziowanie. Organizacja i przeprowadzenie lekcji wf oraz jednostek treningowych.

GRY REKREACYJNE:

Prowadzone przedmioty
Gry i zabawy
Nauczanie techniki, taktyki i przepisów wybranych gier drużynowych: tenis nożny, ringo-tenis, ringo zespołowe, wędrująca piłka, piłka chińska, nogolf. Nauczanie zabaw ruchowych : zabawy ożywiające, zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy na czworakach, zabawy bieżne, zabawy rzutne, zabawy skoczne, zabawy z mocowaniem. Zabawy kopne. Organizacja obwodów stacyjnych i torów przeszkód z wykorzystaniem elementów poznanych gier i zabaw.
Gry Rekreacyjne
Teoria: Historia rozwoju wybranych gier rekreacyjnych. Ogólne wiadomości o sprzęcie. Analiza przepisów gier na przykładzie materiałów audiowizualnych. Praktyka : Nauczanie techniki i taktyki następujących gier rekreacyjnych: baseball, golf, rugby, unihoc, kwadrant, palant, boccia, mini-golf, paintboll.
Badminton
Teoria: Historia rozwoju badmintona w Polsce i na świecie. Charakterystyka sprzętu do gry. Przepisy gry. Zasady organizacji turniejów. Systematyka elementów techniki.
Praktyka: Metodyka nauczania techniki (sposoby trzymania rakietki, postawa wyjściowa na korcie, uderzenia podstawowe forhend clear i bekhend clear oraz sposoby przemieszczania się do tych uderzeń, zagrywka długa forhendowa, zagrywka krótka bekhendowa, forhend drop, lob stroną forhendową i bekhendową). Elementy taktyki gry pojedynczej i podwójnej. Organizacja i prowadzenie turniejów singla i debla. Sędziowanie.
Tenis stołowy
Teoria: Kryteria zaliczenia . Rys historyczny tenisa stołowego w Świecie i w Polsce. Ogólne wiadomości o sprzęcie do gry: dobór, rodzaje desek, okładzin, akcesoria. Nazewnictwo w tenisie stołowym. Zasady gry : powierzchnia gry, pole gry, sprzęt - przepisy ogólne i ich interpretacja. Obserwacja gry pojedynczej na podstawie materiałów audio-video, interpretacja przepisów szczegółowych. Zasady gry podwójnej, analiza w oparciu o materiały a / v. Organizacja zawodów rekreacyjnych : rola komisji technicznej i odwoławczej, rodzaje gier i kategorie wiekowe, systemy gier stosowane w turniejach tenisa stołowego.
Praktyka : Systematyka elementów techniki tenisa stołowego. Gry i zabawy w nauczaniu prawidłowej postawy, poruszania się przy stole tenisowym i sposobów chwytu rakietki. Podział uderzeń. Nauczanie prostego przebicia piłki stroną beckhendową oraz forhendową rakietki, poprawnej pracy nóg przy tych elementach techniki. Określenie stref gry. Serwis w tenisie stołowym: rodzaje, przepisy dotyczące serwisu i wymiany. Nauczanie podania piłki bez rotacji stroną forhendową, bekhendową rakietki. Doskonalenie poznanych elementów techniki tenisa stołowego w formie fragmentów gry, w grze uproszczonej. Nauczanie wybranych uderzeń ofensywnych, obronnych. Doskonalenie poznanych elementów techniki tenisa stołowego oraz prostych kombinacji przebić i uderzeń w formie fragmentów gry i w grze właściwej. Samodzielna organizacja i prowadzenie turnieju, próby sędziowania gier pojedynczych i podwójnych.
Tenis
Teoria: Historia rozwoju tenisa w Polsce i na świecie. Ewolucja urządzeń i sprzętu do gry. Zasady doboru rakiety. Przepisy gry. Systematyka elementów techniki.
Praktyka: Metodyka nauczania techniki (trzymanie rakiety i rodzaje uchwytów, postawa wyjściowa, podstawowe sposoby przemieszczania się na korcie, forhend płaski po koźle, bekhend oburęczny i jednoręczny płaski po koźle, podanie z dołu, serwis modelowy, wolej forhendem i bekhendem, smecz). Podstawy taktyki gry pojedynczej i podwójnej. Zasób zabaw oraz ćwiczeń oswajających z rakietą i piłką. Zasób ćwiczeń w formie ścisłej nauczających i doskonalących elementy techniki. Małe gry tenisowe. Organizacja i prowadzenie turniejów singla i debla. Sędziowanie.
Kryteria zaliczenia:
Frekwencja:usprawiedliwienie nieobecności - zwolnienie lekarskie lub zwolnienie dziekańskie ( zaświadczenie należy przedłożyć w terminie do 2 tygodni od ostatniego dnia zwolnienia,
Praktyka (w przypadku zaliczenia z oceną): sprawdzian techniki
Teoria: przepisy, sędziowanie.