Geneza powstania Zakładu sięga co najmniej lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W strukturach organizacyjnych WSWF - obok wielu innych jednostek organizacyjnych - działał Zakład Gier Zespołowych, kierowany początkowo przez mgr, zastępcę profesora, następnie dr, st. wykładowcę i wreszcie doc. Władysława Stawiarskiego. Zakład składał się z trzech Zespołów Dydaktycznych: Piłki Ręcznej, Koszykówki i Siatkówki. Po uzyskaniu przez Uczelnię praw akademickich ZGS powiększył się o grupę dydaktyczną w zakresie piłki nożnej. Powołanie do życia Instytutu Sportu rozszerzyło możliwości naukowe Zakładu, który wszedł w struktury organizacyjne i dydaktyczno - naukowe ww. jednostki nadrzędnej. Dynamika i zakres działań naukowych (głównie dzięki kierowanej przez prof. J. Szopę instytutowej pracowni naukowej) przyczyniły się istotnie do zwiększenia liczby doktorów zaś pojawienie się w Zakładzie samodzielnych pracowników naukowych umożliwiło utworzenie - w jego miejsce - Katedry Teorii i Metodyki Gier Zespołowych (rok 1984). Na kierownika Katedry powołano doc. dr Władysława Stawiarskiego. W tych strukturach wyraźnie podzielono zakres obowiązków organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych, pomiędzy cztery odrębne zakłady: Zakład Teorii i Metodyki Koszykówki, Piłki Ręcznej, Piłki Siatkowej i Piłki Nożnej. W 1992 roku zmieniono nazwę Katedry na Katedrę Teorii i Metodyki Gier Sportowych i Rekreacyjnych, co spowodowane było głównie pozyskiwaniem dwóch nowych jednostek organizacyjnych: Zakładu Teorii i Metodyki Gier Rekreacyjnych oraz Pracowni Naukowo-Badawczej (1992-2003). Kierowana przez profesora Stanisława Żaka i dr Bogdana Sakowicza pracownia przeprowadziła wiele interesujących badań naukowych. Przyczyniło się to do dalszego rozwoju naukowego Katedry. Pojawienie się pierwszej habilitacji zaowocowało awansem naukowym również innych pracowników. Od 1994 roku obowiązki Kierownika Katedry przejął prof. dr hab. Stanisław Żak.

W grudniu 2012 roku zmieniono strukturę Wydziału. Powołano 3 Instytuty a w nich Zakłady. Dotychczasowa Katedra stała się Zakładem Gier Sportowych i Rekreacyjnych w Instytucie Sportu. Kierownikiem Zakładu został dr hab. Michał Spieszny.
W chwili obecnej Katedrę tworzą: 1 profesor zwyczajny, 2 profesorów uczelnianych, 5 adiunktów. Wielu pracowników pomnożyło w sposób istotny liczbę swoich punktowanych publikacji. Kilka osób ma realne szanse na uzyskanie - w najbliższych latach - stopnia naukowego doktora habilitowanego. Od szeregu lat organizujemy konferencje naukowe: ogólnopolskie i międzynarodowe.

Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze Katedry (nauczanie gier sportowych) wynikają ze statutowych obowiązków Uczelni, dotyczących w szczególności kształtowania określonych postaw osobowościowych i charakterologicznych przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego.
Realizacja powyższych zamierzeń dokonywana jest poprzez przekazywanie informacji i umiejętności teoretycznych oraz praktycznych dotyczących następujących tematów (problemów):
Początki, ewolucja, osiągnięcia gier sportowych w ujęciu historycznym;
Miejsce gier sportowych w świadomości społeczeństwa w ujęciu socjologicznym i psychologicznym;
Gry, zabawy oraz ćwiczenia wprowadzające do poszczególnych dyscyplin sportowych;
Praktyczna transkrypcja teoretycznych informacji z zakresu zasad, metod i form nauczania;
Systematyka, analiza oraz kształtowanie podstawowych nawyków ruchowych w zakresie indywidualnej techniki zawodników gier sportowych;
Podstawowe informacje teoretyczne oraz praktyczne symulacje dotyczące taktyki gry;
Organizacja i prowadzenie współzawodnictwa w formie gier, zabaw oraz zawodów w grach zespołowych;
Umiejętność praktycznej weryfikacji zdobytych informacji w interakcji z grupą;
Podstawowe informacje dotyczące kontroli i oceny wyników nauczania;
Najnowsze zdobycze techniki audio-wideo w optymalizowaniu efektów nauczania gier sportowych;
Procesy nauczania ruchu w ujęciu prakseologicznym.