Rys historyczny ZAKŁADU ANTROPOLOGII

W ramach organizacyjnych Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego (obecnej AWF) ustalonych w roku akad. 1953/54 utworzono Katedrę Biologii i Antropologii z dwoma Zakładami: Biologii i Antropologii. Kierownictwo Katedry (od 1.06.1954) powierzono doc. dr Bronisławowi Jasickiemu - antropologowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego o znaczącej już pozycji naukowej. Funkcję tę prof. dr B. Jasicki pełnił do roku 1965. W Katedrze zatrudnionych było 4 pracowników naukowo-dydaktycznych i 1 laborant. W roku 1965/66 kierownictwo Katedry objął doc. dr hab. Stanisław Panek, późniejszy Rektor Uczelni, jej budowniczy i doktor honoris causa (profesor od 1972). W latach 1971 - 73 następują zmiany strukturalne - powstają instytuty. W Instytucie Nauk Biologicznych kierowanie Zakładem Morfologii Człowieka z Pracownią Antropologiczną powierzono doc. dr hab. Zofii Bocheńskiej. W kolejnych latach do Zakładu Morfologii Człowieka włączono również anatomię i przyjęto nazwę Zakład Antropologii i Anatomii Instytutu Nauk Biomedycznych. Funkcję kierownika sprawuje nieprzerwanie do roku 1981 prof. dr hab. Zofia Bocheńska. Od roku 1981/82 funkcję kierownika przejmuje doc. dr hab. Stanisław Gołąb - uczeń profesorów; B. Jasickiego i S. Panka. W rezultacie kolejnych zmian organizacyjnych Uczelni w marcu 1985 roku powrócono do nazwy Katedra Antropologii i Anatomii. Kierownik Katedry prof. S. Gołąb był zarazem kierownikiem Zakładu Antropologii, a kierownikami Zakładu Anatomii; kolejno byli: dr Wanda Kwapulińska, dr Bartłomiej Sokołowski i dr Teresa Gwardjak. W roku 1999 kierownikiem Zakładu Antropologii zostaje dr hab. Maria Chrzanowska - prof. nadzw. W roku 2002 Zakład Anatomii zostaje włączony do nowopowstałego Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, a w Katedrze Antropologii powstała nowa jednostka organizacyjna - Zakład Biologii Człowieka. Funkcję kierownika Zakładu pełniła dr Barbara Cichocka, a od roku 2003 funkcję tą pełni dr Małgorzata Kowal. Z początkiem roku akad. 2005/2006 prof. dr hab. S. Gołąb uzyskuje wiek emerytalny i stanowisko kierownika Katedry Antropologii powierzone zostaje dr hab. Ryszardowi Żarowowi - prof. nadzw. Stan zatrudnienia w Katedrze wynosi; pracownicy naukowo-dydaktyczni - 7, dydakyczni - 2, naukowo-techniczni- 1, samodzielny referent - 1.

Niektóre ważniejsze akcje badawcze i wydarzenia w 50. letniej działalności naukowo-badawczej KATEDRY ANTROPOLOGII

1954-65

 • akcje badań antropometrycznych i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach krakowskich oraz wsi podkrakowskich,
 • udział doc. dr B. Jasickiego i mgr S. Panka w Arabsko-Polskiej Ekspedycji Naukowej do Egiptu,
 • badania ciągłe we wsi Lutcza,
 • badania przekrojowe w Żywcu (wspólne z UJ),
 • badania grup sportowych,

1966-75

 • badania antropologiczne w Bieszczadach,
 • badania populacji dzieci i młodzieży w Nowej Hucie,
 • badania dzieci i młodzieży z wadami postawy w Krakowie,
 • kontynuacja badań ciągłych w Lutczy i Nowym Sączu,
 • badania reprezentatywne populacji dzieci i młodzieży Krakowa (1971).

1976-1985

 • "Eksperyment Limanowski" - wpływ poszerzonego programu wychowania fizycznego i ćwiczeń narciarskich na stan zdrowia, rozwój biologiczny i osobowość oraz wyniki w nauce dzieci ze szkół podstawowych z regionu limanowskiego,
 • badania rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży ze Skawiny oraz pracowników Huty Aluminium w Skawinie,
 • badania ciągłe dzieci i młodzieży w Krakowie - Nowej Hucie; 2 serie badań: majowe i listopadowe
 • badania przekrojowe populacji dzieci i młodzieży Krakowa "Dziecko krakowskie" (1983).

1986-95

 • kontynuacja badań ciągłych dzieci i młodzieży w Krakowie - Nowej Hucie,
 • udział doc. dr hab. S. Gołąba w wyprawie naukowej do Tajlandii w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych (sprawność mechanizmów termoregulacyjnych w różnych populacjach),
 • badania rozwoju somatycznego dzieci przedszkolnych w Krakowie.

1996-2005

 • badania somatotypologiczne grup sportowych,
 • badania knemometryczne szybkości wzrastania chłopców w zależności od aktywności fizycznej,
 • "Dziecko krakowskie 2000. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa". "Sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa",
 • badania kondycji fizycznej dorosłych mężczyzn z populacji krakowskiej -pracowników Huty im. T. Sendzimira,
 • budowa ciała i aktywność fizyczna osób dorosłych - kontynuacja badań ciągłych /w ramach grantu MNiSzW (KBN)/.