Zakład Fizjologii i Biochemii - Publikacje

A.T. Klimek, J. Cempla, M. Domagała, P. Zieliński - Wielkość maksymalnej mocy anaerobowej w folikularnej i lutealnej fazie cyklu menstruacyjnego – Medicina Sportiva, 2000, 5, 1, 23-32

A.T. Klimek, J. Cempla, P. Zieliński, M. Domagała - The effect of menstruation on chosen physiological and biochemical reactions caused by the physical effort with the submaximal intensity - Biology of Sport, 2003, 20, 1, 53-67

A.T. Klimek, J. Cempla - The influence of short-term interval exercise on respiratory and circulatory dynamics in pre and post puberty boys – Journal of Human Kinetics, 2003, 10, 49-62

A.T. Klimek, K. Chojnacki - Aerobic capacity of mentally disabled ski runners qualified for participation in Paralympic Games – Advances in Rehabilitation, 2003, 4, 77-83

B. Frączek, A.T. Klimek, G. Cieślar - Aktywność fizyczna jako element prozdrowotnego stylu życia rodziny – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2004, Vol. LIX, 2, 94-101

A.T. Klimek - Fizjologiczne reakcje układu oddechowego podczas powtarzanych wysiłków fizycznych na tle wydolności aerobowej i anaerobowej dzieci i osób dorosłych – Studia i Monografie AWF w Krakowie nr 28, 2004

A.T. Klimek, B. Frączek – Physical capacity of mentally disabled cross-country skiers and healthy effects of their sport activity – Physical Education and Sport, 2004, 3, 245-249

K. Chojnacki, A.T. Klimek, A. Tyka, D. Tchórzewski – Zmiany wydolności fizycznej polskich narciarzy niepełnosprawnych przygotowywanych do udziału w VIII Paraolimpijskich Igrzyskach Sald Lake 2002 – Medycyna Sportowa, 2004, 5, 254-258

A.T. Klimek, J. Cempla – Einfluss der Pubertät der Jungen auf die Veränderungsdynamik von Gewählten Physiologischen Parametern Während der 30 Sekunden Langen Intervallbelastungen – Österreichisches Journal für Sportmedizin, 2004, 3, 24-31

A.T. Klimek, B. Frączek, W. Piotrowski, J. Wątroba, A. Ochocińska – Dymorfizm płciowy w zakresie zmian zdolności wysiłkowych podczas rehabilitacji ambulatoryjnej po zawale serca – Postępy Rehabilitacji, 2004, 4, 27-33

K. Chojnacki, A. Tyka, E. Tyka, A.T. Klimek – Zmiany wydolności fizycznej niepełnosprawnych narciarzy zjazdowców przed Igrzyskami Paraolimpijskimi w Salt Lake City – Postępy Rehabilitacji, 2004, 4, 19-25

E. Klimek-Piskorz, C. Piskorz, A.T. Klimek – Physiological and biochemical responses to graded exercise in youths with diplegic cerebral palsy – Biology of Sport, 2005, 22, 1, 81-87

A.T. Klimek, B. Frączek – Aktywność fizyczna i odżywianie jako czynniki warunkujące zdrowie 18-letniej młodzieży – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2005, Vol. LX, 2, 416-420

A.T. Klimek, B. Frączek, J. Wątroba, W. Piotrowski – Wpływ wieku pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego na zmiany zdolności wysiłkowych podczas rehabilitacji ambulatoryjnej – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2005, Vol. LX, 2, 409-415

A.T. Klimek, B. Frączek – Różnice w poziomie tolerancji wysiłkowej kobiet i mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego – Medycyna Sportowa, 2005, 21, 4, 271-277

A.T. Klimek, B. Frączek, E. Klimek-Piskorz – Poziom zdolności wysiłkowych chorych z nadciśnieniem tętniczym – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2006, Vol. LX, 3, 277-281

A.T. Klimek, C. Bejm – Fizjologiczne reakcje u 13-letnich chłopców podczas specjalistycznego treningu sportowego o różnej intensywności – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2006, Vol. LX, 3, 282-287

E. Klimek-Piskorz, B. Sokół, A.T. Klimek – Wpływ kardiologicznej rehabilitacji ambulatoryjnej na wydolność fizyczną pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2006, Vol. LX, 3, 288-291

U. Szmatlan-Gabryś, M. Ozimek, A.T. Klimek, T. Gabryś – Wydolność tlenowa i beztlenowa polskich kolarzy zawodowych – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2006, Vol. LX, 5, 437-441

A.T. Klimek, A. Klimek – The Weighted Walking Test as an Alternative Method of Assessing Aerobic Power – Journal of Sports Sciences, 2006, 24

Szyguła Z., Wnorowski J., Maciejczyk M. – “Wpływ diety o różnej zawartości NaCl na wybrane wskaźniki morfofunkcjonalne podczas długotrwałych wysiłków fizycznych” Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2001, rok XXVIII, Suplement, tom 1, 198-202 (Polish Journal of human nutrition and metabolism)

Maciejczyk M., Cempla J., Klimek – Piskorz E. – “Poziom wybranych parametrów somatycznych i spirometrycznych u 13 – letnich dziewcząt i chłopców ze zniekształceniami klatki piersiowej” Postępy Rehabilitacji, 2002, tom 16, nr 1, 25-32

Szyguła Z., Wnorowski J., Pilch W., Maciejczyk M., Wątroba J. – “Wpływ diety z różną zawartością soli na wydolność aerobową i wielkość poboru tlenu na poziomie progu anaerobowego” Nowiny Lekarskie, 2002, 71, 6, 318-321

Maciejczyk M, Cempla J, Gradek J – “Rozwój somatyczny chłopców otyłych od 9 do 12 roku życia” Nowiny Lekarskie 2005, 74, 5, 597-602

Maciejczyk M, Cempla J – “Wydolność aerobowa oraz poziom progu niekompensowanej kwasicy metabolicznej (TDMA) u chłopców otyłych w wieku 12 lat” Medycyna Metaboliczna 2006, tom X, 1, 61-66

Domagała M., Cempla J., Bawelski M., Zieliński P., 2001. Changes in a lactate, H+ ions and base excess concentrations during exercises of different intensities in relation to the phase of menstrual cycle, Biol.Sport, 18(4): 311-319.

Ł. Tota, J. Cempla. ,,Poziom wybranych parametrów fizjologicznych w wysiłkach lokomocyjnych u 9 – 10-letnich dziewcząt” 2003r, Zeszyty Naukowe AWF Kraków nr 90.

Ł. Tota, J. Cempla. ,,Porównanie kosztu energetycznego biegu i poziom zrealizowanych obciążeń treningowych u dwóch zawodniczek”. 2005r, praca w druku w Zeszytach Naukowych AWF Kraków.

Żychowska M., Żuchowicz A., Tyka A., Kubica R., Kita S. (2001). Effect of Ambient Temperature of Some Paramethers of Anaerobie Power: Studies In the Repeatable Wingate Test Education Physical Training Sport. Lithuania, Vol.3., 69-72.

Tyka A., (2004). Wybrane zagadnienia z fizjologii sportu – fizjologiczne aspekty piłkarstwa. TRENER PIŁKI NOŻNEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEORII I PRAKTYKI TRENINGU SPORTOWEGO. Medicina Sportiva. Vol.6.,5-17.

Strzała M., Tyka A., Żychowska M.. (2004) Reliability o Invasive ad Non-Invasive Anaerobic Threshold Estimation in Young Swimmers. Journal of Human Kinetics.Vol.12.135-146.

Chojnacki K., Klimek A., Tyka A.,. Tchórzewski D (2004), Zmiany wydolności fizycznej polskich narciarzy niepełnosprawnych przygotowywanych dom udziału w VIII Paraolimpijskich Igrzyskach Salt Lake 2002. Medycyna Sportowa.20. 5, 254-256.

Tyka E., Tyka A., Pałka T., Cisoń T., Tyka A., Uszyński M. 2005. Fizjologiczne i morfologiczne zmiany adaptacyjne organizmu najlepszych polskich snowboardzistów obojga płci w longitudinalnych obserwacjach.Sporty zimowe strategia rozwoju badania naukowe. AWF Kraków, Studia i Monografie 31.87-98.

Tyka A., Tyka E., Pałka T., Cisoń T., Tyka A., 2005. Wskaźniki biometryczne i strukturalne ciała oraz poziom tlenowej i beztlenowej komponenty wydolności fizycznej najlepszych polskich zawodników w wybranych sportach zimowych. Sporty zimowe strategia rozwoju badania naukowe. AWF Kraków, Studia i Monografie 31, 81-86.

Strzała M., Tyka A.,Żychowska M., Woźnicki P., 2005. Components of Physical Work Capacity, Somatic Variables and Technique in Relation to 100 and 400m Time Trials in Young Swimmers. Journal of Human Kinetics. 14.105-116.

Cisoń T., Tyka A., Szyguła Z., Pałka T., Pilch W.(2006) Szybka redukcja masy ciała poprzez odwodnienie – konsekwencje zdrowotne oraz wpływ na wydolność organizmu człowieka. Annales Universitatis Marie Curie- Skłodowska Sectio D Medicina Vol. LX. Suppl.XVI,76 329 – 333.

Pałka T., Tyka A., Szyguła Z., Pilch W., Cisoń T. (2006) Wpływ systematycznych ćwiczeń o charakterze tlenowym w odmiennych temperaturach otoczenia na wybrane parametry układu oddechowego i krążenia. Annales Universitatis Marie Curie- Skłodowska Sectio D Medicina Vol. LX. Suppl.XVI, 541 340-343.

Pilch W., Pałka T., Szyguła Z., Tyka A (2006) Wpływ treningu fizycznego w różnych temperaturach otoczenia na powysiłkowe zmiany parametrów hematologicznych krwi. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Sectio D Medicina Vol. LX. Suppl.XVI, 600 96- 99..

Tyka A., Pałka T., Cisoń T., Tyka A.K, Sztafa K.2006. Różnice w poziomie wskaźników aerobowej i anaerobowej komponenty wydolności fizycznej siatkarzy niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Sectio D Medicina Vol. LXI. Suppl.XVII, 848, 109-112 .

Chojnacki K., Tyka A., Tyka E., Klimek A, 2004. Zmiany wydolności fizycznej niepełnosprawnych narciarzy zjazdowców przed Igrzyskami Paraolimpijskimi w Salt Lake City. Postępy Rehabilitacji. Tom XVIII 10-25 (wydano w 2005).

Cisoń T., Szyguła Z., Tyka A., 2005.Odwodnienie podczas wysiłku w wodzie – czy to w ogóle możliwe? Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. Wyd. Monogr. Tom II.105-107.

Strzała M., Tyka A., Krężałek P.2006. Crucial swimmming velocity parameters of young swimmers in 2000 meters front crawl performance. Hum. Mov. Praca przyjęta do druku w 2006r.).

Cempla J., J. Gradek, 2001. Porównawcze badania progów wentylacyjnych u 14-letnich dziewcząt i chłopców. Zeszyty Naukowe nr 82 Aktywność ruchowa w promocji zdrowia młodzieży, AWF w Krakowie, s. 7-18.

Gradek J., J. Cempla, 2002. Porównanie różnych sposobów szacowania stopnia otłuszczenia u chłopców w przedpokwitaniowej fazie rozwoju. Nowiny Lekarskie, 71, 2-3, s. 137-141.

Gradek J., J. Cempla, 2002. Wydolność fizyczna 9-11 letnich chłopców o różnym poziomie otłuszczenia. Nowiny Lekarskie, 71, 2-3, s. 142-146.

Gradek J., J. Cempla 2003. Koszt fizjologiczny wysiłków marszowych u chłopców otyłych w przedpokwitaniowej fazie rozwoju. Antropomotoryka, nr 26, s. 37-44.

Gradek J., J Cempla, 2003. Dynamika zmian poboru tlenu i częstości skurczów serca podczas krótkotrwałych supramaksymalnych wysiłków interwałowych u chłopców otyłych. Nowiny Lekarskie, 72, 4, 281-285.

Szymura J., J. Cempla, 2003. Wydolność fizyczna 9-10 letnich dziewcząt o różnym poziomie otłuszczenia. Nowiny Lekarskie, 72, 4, 271-276.

Szymura J., Cempla J., Gradek J., 2005. Poziom wybranych reakcji fizjologicznych na wysiłki marszowe u dzieci w przedpokwitaniowej fazie rozwoju. Medycyna Metaboliczna, IX, nr 1, s. 23-29.

Trytek A., Cempla J., 2005. Wpływ stopnia otłuszczenia na wydolność fizyczną 11-12 letnich dziewcząt i chłopców. Medycyna Metaboliczna, IX, nr 3, s. 25-32.

Gradek J., Cempla J., 2005. Poziom reakcji fizjologicznych na wysiłki o różnej intensywności u chłopców otyłych i o przeciętnym poziomie otłuszczenia. Medycyna Sportowa, Polish Journal of Sport Medicine, vol.21, 4, s. 254-262.

Cempla J., 2004. Aspekty rozwojowe w fizjologii wysiłku. (W:) Trener piłki nożnej. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki treningu sportowego. (red.): Tyka A., Szyguła Z., Gawroński W. Medicina Sportiva, 8, Suppl. 1, s. 19-31.

Kobosko W., Bawelski M., 2003 – “Poziom i dynamika zmian wydolności aerobowej u 12-15 letnich dzieci uprawiających pływanie” – Medicina Sportiva vol. 7 (2), 107-116

Pilch W., (2002) : Wpływ działania alkoholu etylowego na zmiany parametrów fizjologicznych i biochemicznych odpowiedzialnych za wydolność fizyczną człowieka. Zeszyty Naukowe Nr 87, 61-63.

Pilch W., Szyguła Z., Żychowska M., Gawinek M., (2003); The influence of sauna training on the hormonal system of young women. Journal of Human Kinetics 9; 19-30.

Pilch W., Szyguła Z., Żychowska M., Gawinek M. (2003); The influence of body hydration on chosen physiological reactions to sauna traing. Journal of Human Kinetics 9; 31-38.

Żychowska M., Gawinek M., Pilch W., (2003);The changes in bone markers activity after 19 days of vibration training. Journal of Human Kinetics 9; 5-10

Żychowska M., Gawinek M., Pilch W., (2003); The influence of vibration training on blood cholesterol in people with osteoporosis risk. Journal of Human Kinetics 9; 11-18.

Pilch W., Żychowska M., Szyguła Z. (2005) The influence of sauna overheating on chosen physiological in male swimers. Journal of Human Kinetics 13: 107-115.

Wnorowski J., A.Bahr “Nowoczesne metody rejestracji i kontroli obciążeń treningowych u piłkarzy nożnych”, Trener – czasopismo fachowe PZPN Nr 1,2000 r. s.17-21.

Wnorowski J. “Kompleksowa diagnostyka wydolności Fizycznej, Complex Assessment of Physical Performance. Medicina Sportiva 6 (Suppl.I) s.113- 122, 2002r.

Szyguła Z., Pilch W., Wnorowski J., Gawroński W., Sztwiertnia J., Torri M.,: “The influence of various methods of fluid on changes in selected physiological reactions during thermal stress in sauna”, Papers from the 10th ICEE 2002, Fukuoka, Japan 2002 s. 93 – 96.

Pilch W., Szyguła Z., Wnorowski J., Woroniecka-Wrześniewska M. “Wpływ nawodnienia organizmu na wybrane reakcje fizjologiczne, wywołane kąpielą w saunie” Medycyna Sportowa 2002.

Szyguła.Z. Gawroński W. Cisoń T. Wnorowski J.- “Zapobieganie zaburzeniom cieplnym wywołanym odwodnieniem organizmu”. “Potęgowanie zdrowia” pod red. Ełły Bulicz Radom 2003.

Dybek T., Wnorowski J.: Wpływ wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI) na maksymalną moc anaerobową u 16-17 letnich dziewcząt. Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF w Katowicach, str.75-85, 2004.

Szyguła Z., Wnorowski J., Ziemba A.W.: Profilaktyka odwodnienia u piłkarzy nożnych. Medicina Sportiva, 8 (suppl. 1): S 169, 2004.

Szyguła,Z.,Pilch W.,Wnorowski J.,Sztwiertnia J., Torii M. The influence of various methods of fluid ingestion on changes in selected physiological reactions during thermal stress in a sauna.Elsevier Ergonomic book series Volume 5, Fukuoka, Japan 2005.

Wnorowski J. Metody oceny efektywności treningu na poziomie fizjologicznym Medicina Sportiva Practica. Tom VI. Nr 3. s.67-81 2005

Szyguła Z.,Wnorowski J. Furgał W. .Schorzenia cieplne w suchym tropiku, Przygotowanie Psychofizyczne Oraz Kształtowanie umiejętności w działaniach interwencyjnych i ratunkowych służb mundurowych pod. red. K. Klukowski J. Klimczak tom 9, s.105 – 115.

Wnorowski J. Fizjologiczne aspekty treningu sportowego piłkarza, Wyd. Monograf. AWF Kraków, 2006 ( w druku).

Wnorowski J. Kontrola efektywności szkolenia na poziomie fizjologicznym Wyd Monogr. AWF Kraków 2006 ( w druku) POZOSTAŁE PUBLIKACJE NAUKOWE

A.T. Klimek, J. Cempla, M. Domagała, P. Zieliński - The influence of the menstrual cycle on physiological and biochemical exercise reactions - Medicina Sportiva, 2000, 4, 1, 91

C. Piskorz, E. Klimek-Piskorz, A.T. Klimek - Reakcje fizjologiczne i biochemiczne na wysiłek stopniowany u młodzieży z diplegiczną postacią mózgowego porażenia dziecięcego na tle grupy kontrolnej - Medycyna Sportowa, 2002, 18, 7, 259-260

A.T. Klimek, J. Cempla - Dynamics of changes in selected physiological parameters, during ten-seconds repeated exercises, in pre- and post puberty boys - Medicina Sportiva, 2002, 6 (Engl. Edit. 1), 40

A.T. Klimek - Cross-country skiing of mentally deficient athletes in the aspect of the physiological research - Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Współczesna nauka dla potrzeb sportu” - Lwów (Ukraina) 2003, 3, 267

A.T. Klimek, J. Cempla - The comparison of the physiological responses to a submaximal physical exercise in pre and post pubertal boys - Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Physical training and modern problems of formation and further preservation of health of the youth” - Grodno (Białoruś) 2003, 24-25

B. Frączek, A.T. Klimek - Health behaviors of mentally handicapped cross-country skiers in the face of healthy aspect of sport activity - Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Physical training and modern problems of formation and further preservation of health of the youth” - Grodno (Białoruś) 2003, 17

A.T. Klimek, B. Frączek, J. Wątroba, W. Piotrowski - Zmiany zdolności wysiłkowych pacjentów po zawale serca - Materiały VIII Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - Ustroń 2004, 39-40

B. Frączek, A.T. Klimek, G. Cieślar - Aktywność fizyczna jako element prozdrowotnego stylu życia rodziny - Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Promocja zdrowia rodziny” - Lublin 2004

J. Wnorowski, A.T. Klimek - Próba wykorzystania tempa restytucji HR jako użytecznej dla praktyki sportowej, metody oceny poziomu progu niekompensowanej kwasicy metabolicznej - Medicina Sportiva 2004, 8, 253-254

A.T. Klimek, J. Cempla - Dynamics in Minute Ventilation, Tidal Volume and Respiratory Frequency During 15-Seconds Interval Exercises in Boys and Men -Materiały Międzynarodowego Sympozjum Naukowego - “13th Balkan Sports Medicine Congress” – Drama (Grecja) 2004, 162-163

A.T. Klimek, B. Frączek - Effect of the Hydratation Treatment on Selected Parameters of Biochemical Response to Heat Exposure in Sauna Bath - Materiały Międzynarodowego Sympozjum Naukowego - “13th Balkan Sports Medicine Congress” – Drama (Grecja) 2004, 167-168

A.T. Klimek, B. Frączek, J. Wątroba, W. Piotrowski - Zróżnicowanie dymorficzne zdolności wysiłkowych pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego - Medicina Sportiva, 2004, 8, 2, 51

A.T. Klimek, B. Frączek – Różnice w poziomie tolerancji wysiłkowej kobiet i mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego – Medycyna Sportowa, 2005, 21, 3, 208-209 (K.N. “Żywienie – Ruch – Zdrowie”)

B. Frączek, A.T. Klimek – Aktywność fizyczna kobiet w wieku okołomenopauzalnym – Medycyna Sportowa, 2005, 21, 3, 204 (K.N. “Żywienie – Ruch – Zdrowie”)

Szyguła Z, Wnorowski J, Pilch W, Maciejczyk M, Wątroba J - “Changes in erythropoietin concentration after a prolonged physical exercise and after administering a diet with varied sodium content” Medicina Sportiva 2002,Vol. 6, English Edition no.1, E-64

Szygula Z, Wnorowski J, Pilch W, Maciejczyk M, Watroba J – “Erthropoietin and hormones regulating plasma volume after a diet with varied sodium content and after a prolonged physical exercise” Deutsche Zeitschrift Fur Sportmedizin, 2003, 54, nr 7/8, S 61

Żuchowicz A, Cempla J, Maciejczyk M, Kobosko W - “Wskaźniki potencjału anaerobowego młodych piłkarzy czołowych klubów krakowskich – porównanie zawodników reprezentujących różne kategorie wiekowe” Medicina Sportiva, 2004, Vol.8, Suppl.1, S 254-255

Żuchowicz A, Cempla J, Maciejczyk M, Szymanowski H – “Wydolność aerobowa młodych piłkarzy czołowych klubów krakowskich – porównanie zawodników reprezentujących różne kategorie wiekowe” Medicina Sportiva, 2004, Vol.8, Suppl.1, S 255-256

Maciejczyk M, Cempla J – “Wydolność aerobowa oraz poziom parametrów fizjologicznych na progu niekompensowanej kwasicy metabolicznej (TDMA) u chłopców w wieku okołopokwitaniowym” Medycyna Metaboliczna, 2004, Tom VIII, nr 3, s 73

Tota Ł, Cempla J, Bawelski M, Maciejczyk M - “Zróżnicowanie dymorficzne w poziomie maksymalnej mocy anaerobowej i optymalnego rytmu obrotów u aktywnych fizycznie studentek i studentów” Medycyna Sportowa 2005, vol 21, 3, 224

Szygula Z, Wnorowski J, Pilch W, Maciejczyk M, Watroba J – “ Influence of varied sodium intake on exercise capacity” Matriały XXVII World Congress of Sports Medicine, Budapest, Hungary 2002

Wnorowski J., Szyguła Z., Pilch W., Więcek M., Kwiatek J., 2003. Prosta metoda oceny wielkości obciążenia wysiłkiem u tancerzy. V Światowy Kongres Polonii Medcznej, Katowice.

http://www.polmed.org/kongres2003/streszczenia/profilaktyka.htm

Wnorowski J., Bahr A., Więcek M., Dybek T., 2003. The use of heart rate to assess anaerobic endurance in football matches. Methods of assessing anaerobic endurance, Warszawa

Wnorowski J., Więcek M., Szyguła Z., Dybek T., 2003. Anaerobic endurance reflected by the time of sustaining maximum power output at various loads. Methods of assessing anaerobic endurance, Warszawa

Szyguła Z., Pilch W., Więcek M., Wnorowski J., De Meirleir K., Smitz J., 2004. Serum erythropoietin concentration in humans following plasma volume changes induced by exercise and two other methods. 9th Annual Congress of the ECSS, Clermont-Ferrand, France

Szyguła Z., Więcek M., Zembroń-Łacny A., Smitz J., De Meirleir K., 2005. Changes in plasma volume, serum erythropoietin, plasma aldosterone after dehydration. 4th International Baltic Congress on Sports Medicine, Ryga, Łotwa

Szyguła Z., Wnorowski J., Pilch W., Więcek M., Zembroń-Łacny A., 2006. Serum erythropoietin concentration [EPO]s following prolonged physical exercise after administering a diet with varied sodium content. Ann Hematol, 85(9):649

Tyka A., A.Żuchowicz, R.Kubica, (2000). Effect of ambient temperature on mechanical power at anaerobic threshold. Medicine & Science in Sports & Exercise. Vol.32.No.5, June1.

Tyka A., (2004).Longitudinalne badania wpływu treningu fizycznego o kontrolowanej i niekontrolowanej intensywności na poziom fizjologicznych reakcji organizmu młodych piłkarzy. Medicina Sportiva. Vol.6., 247.

Tyka A., A. Bahr i wsp.(2004).Różnice w poziomie wydolności aerobowej i anaerobowej piłkarzy nożnych drużyny Mistrza Polski i elitarnej drużyny juniorów. Medicina Sportiva. Vol.6., 248.

Strzała M., Tyka A., Pałka T., Cisoń T., Tyka E. (2003), Work output in anaerobic tests and swimming times at trained by young crowlers at 100 or 400m swimming tests. Conference “Methods of assessing anaerobic endurance”. Academy of Physical Education Warsaw, Poland.12thSeptember.

Pilch W., Pałka T., Szyguła Z., A. Tyka. 2004. Wpływ treningu w różnej temperaturze otoczenia na wskaźniki hematologiczne krwi. Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska. I Krajowa Konferencja Naukowa. Warszawa , 21-22 2004.

Szyguła Z., Pałka T., Pilch W., Tyka A., Torii M., 2005. The influence of training in various environmental temperatures on hematological indices in men. 13th International Congress on Physical Education and Sport Science. Komotini. Greece.

Pilch W., Szyguła Z., Tyka A., Torii M., 2005.The influence of hyperthermia in sauna on some hormonal changes in young women. 10thAnnual Congress of the ECSS, 13-16 July 2005, Belgrade.

Pilch W., Szyguła Z., Tyka A., Tori M. (2005) The influence of hiperthermia in sauna on some hormonal changes in young women. Book of Abstracts 10 annual Congress European College of Spost Science 180.

Szyguła Z., Cisoń T., Tyka A., 2006. Napoje sportowe – moda czy konieczność. I Ogólnopolska Konferencja, Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie. Wrocław 2-3.06.

Strzała M., Tyka A., Krężałek P.2006 Parametry decydujące o prędkości pływania kraulem na piersiach młodych pływaków na dystansie 2000 metrów. Konferencja Naukowa , Wrocław 2006.

Gradek J., J. Cempla, 2001. Wydolność fizyczna 9-11 letnich chłopców o różnym poziomie otłuszczenia. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ŻYWIENIE – RUCH – ZDROWIE. Zajączkowo – AWF Poznań, s. 32.

Maciejczyk M., J. Cempla, 2003. Poziom reakcji fizjologicznych podczas wysiłków o intensywności poniżej i powyżej progu niekompensowanej kwasicy metabolicznej (TDMA) u chłopców otyłych w wieku 11-12 lat. Materiały Międzynarodowej Konferencji “Mołoda sportiwna nauka Ukrainy”. Lwowski Państwowy Instytut Kultury Fizycznej, tom 3. s. 438.

Gradek J., J Cempla, 2003. Dynamika zmian poboru tlenu i częstości skurczów serca podczas krótkotrwałych supramaksymalnych wysiłków interwałowych u chłopców otyłych. Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ŻYWIENIE – RUCH – ZDROWIE. Zajączkowo – AWF Poznań, s.34.

Szymura J., J. Cempla, 2003. Wydolność fizyczna 9-10 letnich dziewcząt o różnym poziomie otłuszczenia. Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ŻYWIENIE – RUCH – ZDROWIE. Zajączkowo – AWF Poznań, s. 64.

Maciejczyk M., J. Cempla, J. Gradek, 2003. Rozwój somatyczny chłopców otyłych i o przeciętnym stopniu otłuszczenia od 9 do 12 roku życia. Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ŻYWIENIE – RUCH – ZDROWIE. Zajączkowo –AWF Poznań, s. 45.

Pilch W., Z. Szyguła, J. Cempla, 2003. Wspomaganie w treningu kulturystycznym. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Physical training and modern problems of formation and further preservation of health of the youth”. Państwowy Uniwersytet w Grodnie.

Sobczyk G., Cempla J., 2004. Wpływ zmian rozwojowych oraz zwiększonej aktywności fizycznej na zmiany wydolności aerobowej u dzieci z klas sportowych (10-11 lat). Konferencja Naukowa “Sport szkolny w teorii i praktyce” – Wydawnictwo AWF, Wrocław.

Gradek J., Cempla J., Wątroba J., 2004. Poziom reakcji fizjologicznych podczas submaksymalnych wysiłków, różniących się formą ruchu i intensywnością pracy, u chłopców otyłych w przedpokwitaniowej fazie rozwoju. Medycyna Metaboliczna, V Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii – Wisła, tom VIII, 3, 92

Szymura J., Cempla J., Gradek J., 2004. Poziom wybranych reakcji fizjologicznych na wysiłki marszowe u dzieci w przedpokwitaniowej fazie rozwoju. Medycyna Metaboliczna, V Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii – Wisła, tom VIII, 3, 76.

Trytek A., Cempla J., 2004. Wpływ podwyższonego stopnia otłuszczenia na wydolność fizyczną 11-12 letnich dziewcząt i chłopców. Medycyna Metaboliczna, V Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii – Wisła, tom VIII, 3, 77.

Cempla J., Bawelski M., 2005. Wielkości maksymalnej mocy anaerobowej i optymalnego rytmu obrotów wyznaczone różnymi sposobami w powtarzanych supramaksymalnych wysiłkach. Medycyna Sportowa, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ŻYWIENIE – RUCH – ZDROWIE. Malta – AWF Poznań, vol.21, 3, s. 200

Gradek J., Cempla J., 2005. Poziom reakcji fizjologicznych na wysiłki o różnej intensywności u chłopców otyłych i o przeciętnym poziomie otłuszczenia. Medycyna Sportowa, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ŻYWIENIE – RUCH – ZDROWIE. Malta – AWF Poznań, vol.21, 3, s. 205.

Wnorowski J., Bahr A. Monitorowanie obciążeń wysiłkowych za pomocą rejestracji HR podczas meczów piłki nożnej, Medicina Sportiva Polonica 2000 vol.4., E 135.

3..Wnorowski J. Bahr A., Więcek M., “The use of heart rate to assess anaerobic endurance in football matches” Proceedings of the conference Methods of Assessing Anaerobic Endurance 12 th September 2003 Academy of Physical Education Warsaw, Poland.

Wnorowski J., Więcek M., Szyguła Z.,.“Anaerobic endurance refleccted by the time of sustaining maximum power output at various loaads”.Proceedings of the conference Methods of Assessing Anaerobic Endurance 12 th September 2003 Academy of Physical Education Warsaw, Poland.

Gawroński W. ,Szyguła Z., Wnorowski J.- “Analysis of the Medical and Physiological Values in ergometer Test of Skiers with Disabilities” VII IOC Olimpic World Congress on Sport Sciences Athens, Greece, 7 – 11 October 2003. Book of Abstracts

Pilch W., Szyguła Z., Bawelski M., Wnorowski J.: Prosta ocena wydatku energetycznego tancerzy podczas tańców towarzyskich. VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Ustroń-Zawodzie 25.02-28.02 2004 r.

Wnorowski J., Bawelski M., Bahr A.: Wpływ zindywidualizowanego treningu fizycznego na poziom wybranych parametrów mocy anaerobowej u piłkarzy nożnych w okresie przygotowawczym. Medicina Sportiva vol.8, suppl. I, S. 252-253. 2004.

Gawroński W., Wnorowski J., Szyguła Z.: Charakterystyka sportowców niepełnosprawnych uprawiających biegi narciarskie w oparciu o badania lekarskie oraz testy wydolności fizycznej w 2-letnim okresie obserwacji. Medicina Sportiva, Vol.8, Suppl. 2, s. 77-78. 2004.

Wnorowski J., Gawroński W., Szyguła. Z.: Attempt of assessment of selected physiological and biochemical parameters during canoe slalom against a background of the results of examinations conducted in the lab. 5th Iternational Symposium “Medicina Sportiva”.Vol.8, No. 3-4. 2004.

Pilch W., Szyguła Z., Wnorowski J. Prosta ocena wydatku energetycznegopodczas aerobicu HIGH-IMPACT, Medicina Sportiva Supl.2005,Vol.9,Nr 2.s 113.

Gawroński W., Wnorowski J. Szyguła Z. Stan zdrowia oraz wydolność fizyczna niepełnosprawnych sportowców uprawiających biegi narciarskie w latach 2001 –2004 Ma Sportiva Supl. 2005, Vol. 9 Nr 2 s.92.

Zakład Fizjologii i Biochemii - Publikacje
A.T. Klimek, J. Cempla, M. Domagała, P. Zieliński - Wielkość maksymalnej mocy anaerobowej w folikularnej i lutealnej fazie cyklu menstruacyjnego – Medicina Sportiva, 2000, 5, 1, 23-32
A.T. Klimek, J. Cempla, P. Zieliński, M. Domagała - The effect of menstruation on chosen physiological and biochemical reactions caused by the physical effort with the submaximal intensity - Biology of Sport, 2003, 20, 1, 53-67
A.T. Klimek, J. Cempla - The influence of short-term interval exercise on respiratory and circulatory dynamics in pre and post puberty boys – Journal of Human Kinetics, 2003, 10, 49-62
A.T. Klimek, K. Chojnacki - Aerobic capacity of mentally disabled ski runners qualified for participation in Paralympic Games – Advances in Rehabilitation, 2003, 4, 77-83
B. Frączek, A.T. Klimek, G. Cieślar - Aktywność fizyczna jako element prozdrowotnego stylu życia rodziny – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2004, Vol. LIX, 2, 94-101
A.T. Klimek - Fizjologiczne reakcje układu oddechowego podczas powtarzanych wysiłków fizycznych na tle wydolności aerobowej i anaerobowej dzieci i osób dorosłych – Studia i Monografie AWF w Krakowie nr 28, 2004
A.T. Klimek, B. Frączek – Physical capacity of mentally disabled cross-country skiers and healthy effects of their sport activity – Physical Education and Sport, 2004, 3, 245-249
K. Chojnacki, A.T. Klimek, A. Tyka, D. Tchórzewski – Zmiany wydolności fizycznej polskich narciarzy niepełnosprawnych przygotowywanych do udziału w VIII Paraolimpijskich Igrzyskach Sald Lake 2002 – Medycyna Sportowa, 2004, 5, 254-258
A.T. Klimek, J. Cempla – Einfluss der Pubertät der Jungen auf die Veränderungsdynamik von Gewählten Physiologischen Parametern Während der 30 Sekunden Langen Intervallbelastungen – Österreichisches Journal für Sportmedizin, 2004, 3, 24-31
A.T. Klimek, B. Frączek, W. Piotrowski, J. Wątroba, A. Ochocińska – Dymorfizm płciowy w zakresie zmian zdolności wysiłkowych podczas rehabilitacji ambulatoryjnej po zawale serca – Postępy Rehabilitacji, 2004, 4, 27-33
K. Chojnacki, A. Tyka, E. Tyka, A.T. Klimek – Zmiany wydolności fizycznej niepełnosprawnych narciarzy zjazdowców przed Igrzyskami Paraolimpijskimi w Salt Lake City – Postępy Rehabilitacji, 2004, 4, 19-25
E. Klimek-Piskorz, C. Piskorz, A.T. Klimek – Physiological and biochemical responses to graded exercise in youths with diplegic cerebral palsy – Biology of Sport, 2005, 22, 1, 81-87
A.T. Klimek, B. Frączek – Aktywność fizyczna i odżywianie jako czynniki warunkujące zdrowie 18-letniej młodzieży – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2005, Vol. LX, 2, 416-420
A.T. Klimek, B. Frączek, J. Wątroba, W. Piotrowski – Wpływ wieku pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego na zmiany zdolności wysiłkowych podczas rehabilitacji ambulatoryjnej – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2005, Vol. LX, 2, 409-415
A.T. Klimek, B. Frączek – Różnice w poziomie tolerancji wysiłkowej kobiet i mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego – Medycyna Sportowa, 2005, 21, 4, 271-277
A.T. Klimek, B. Frączek, E. Klimek-Piskorz – Poziom zdolności wysiłkowych chorych z nadciśnieniem tętniczym – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2006, Vol. LX, 3, 277-281
A.T. Klimek, C. Bejm – Fizjologiczne reakcje u 13-letnich chłopców podczas specjalistycznego treningu sportowego o różnej intensywności – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2006, Vol. LX, 3, 282-287
E. Klimek-Piskorz, B. Sokół, A.T. Klimek – Wpływ kardiologicznej rehabilitacji ambulatoryjnej na wydolność fizyczną pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2006, Vol. LX, 3, 288-291
U. Szmatlan-Gabryś, M. Ozimek, A.T. Klimek, T. Gabryś – Wydolność tlenowa i beztlenowa polskich kolarzy zawodowych – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2006, Vol. LX, 5, 437-441
A.T. Klimek, A. Klimek – The Weighted Walking Test as an Alternative Method of Assessing Aerobic Power – Journal of Sports Sciences, 2006, 24
Szyguła Z., Wnorowski J., Maciejczyk M. – “Wpływ diety o różnej zawartości NaCl na wybrane wskaźniki morfofunkcjonalne podczas długotrwałych wysiłków fizycznych” Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2001, rok XXVIII, Suplement, tom 1, 198-202 (Polish Journal of human nutrition and metabolism)
Maciejczyk M., Cempla J., Klimek – Piskorz E. – “Poziom wybranych parametrów somatycznych i spirometrycznych u 13 – letnich dziewcząt i chłopców ze zniekształceniami klatki piersiowej” Postępy Rehabilitacji, 2002, tom 16, nr 1, 25-32
Szyguła Z., Wnorowski J., Pilch W., Maciejczyk M., Wątroba J. – “Wpływ diety z różną zawartością soli na wydolność aerobową i wielkość poboru tlenu na poziomie progu anaerobowego” Nowiny Lekarskie, 2002, 71, 6, 318-321
Maciejczyk M, Cempla J, Gradek J – “Rozwój somatyczny chłopców otyłych od 9 do 12 roku życia” Nowiny Lekarskie 2005, 74, 5, 597-602
Maciejczyk M, Cempla J – “Wydolność aerobowa oraz poziom progu niekompensowanej kwasicy metabolicznej (TDMA) u chłopców otyłych w wieku 12 lat” Medycyna Metaboliczna 2006, tom X, 1, 61-66
Domagała M., Cempla J., Bawelski M., Zieliński P., 2001. Changes in a lactate, H+ ions and base excess concentrations during exercises of different intensities in relation to the phase of menstrual cycle, Biol.Sport, 18(4): 311-319.
Ł. Tota, J. Cempla. ,,Poziom wybranych parametrów fizjologicznych w wysiłkach lokomocyjnych u 9 – 10-letnich dziewcząt” 2003r, Zeszyty Naukowe AWF Kraków nr 90.
Ł. Tota, J. Cempla. ,,Porównanie kosztu energetycznego biegu i poziom zrealizowanych obciążeń treningowych u dwóch zawodniczek”. 2005r, praca w druku w Zeszytach Naukowych AWF Kraków.
Żychowska M., Żuchowicz A., Tyka A., Kubica R., Kita S. (2001). Effect of Ambient Temperature of Some Paramethers of Anaerobie Power: Studies In the Repeatable Wingate Test Education Physical Training Sport. Lithuania, Vol.3., 69-72.
Tyka A., (2004). Wybrane zagadnienia z fizjologii sportu – fizjologiczne aspekty piłkarstwa. TRENER PIŁKI NOŻNEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEORII I PRAKTYKI TRENINGU SPORTOWEGO. Medicina Sportiva. Vol.6.,5-17.
Strzała M., Tyka A., Żychowska M.. (2004) Reliability o Invasive ad Non-Invasive Anaerobic Threshold Estimation in Young Swimmers. Journal of Human Kinetics.Vol.12.135-146.
Chojnacki K., Klimek A., Tyka A.,. Tchórzewski D (2004), Zmiany wydolności fizycznej polskich narciarzy niepełnosprawnych przygotowywanych dom udziału w VIII Paraolimpijskich Igrzyskach Salt Lake 2002. Medycyna Sportowa.20. 5, 254-256.
Tyka E., Tyka A., Pałka T., Cisoń T., Tyka A., Uszyński M. 2005. Fizjologiczne i morfologiczne zmiany adaptacyjne organizmu najlepszych polskich snowboardzistów obojga płci w longitudinalnych obserwacjach.Sporty zimowe strategia rozwoju badania naukowe. AWF Kraków, Studia i Monografie 31.87-98.
Tyka A., Tyka E., Pałka T., Cisoń T., Tyka A., 2005. Wskaźniki biometryczne i strukturalne ciała oraz poziom tlenowej i beztlenowej komponenty wydolności fizycznej najlepszych polskich zawodników w wybranych sportach zimowych. Sporty zimowe strategia rozwoju badania naukowe. AWF Kraków, Studia i Monografie 31, 81-86.
Strzała M., Tyka A.,Żychowska M., Woźnicki P., 2005. Components of Physical Work Capacity, Somatic Variables and Technique in Relation to 100 and 400m Time Trials in Young Swimmers. Journal of Human Kinetics. 14.105-116.
Cisoń T., Tyka A., Szyguła Z., Pałka T., Pilch W.(2006) Szybka redukcja masy ciała poprzez odwodnienie – konsekwencje zdrowotne oraz wpływ na wydolność organizmu człowieka. Annales Universitatis Marie Curie- Skłodowska Sectio D Medicina Vol. LX. Suppl.XVI,76 329 – 333.
Pałka T., Tyka A., Szyguła Z., Pilch W., Cisoń T. (2006) Wpływ systematycznych ćwiczeń o charakterze tlenowym w odmiennych temperaturach otoczenia na wybrane parametry układu oddechowego i krążenia. Annales Universitatis Marie Curie- Skłodowska Sectio D Medicina Vol. LX. Suppl.XVI, 541 340-343.
Pilch W., Pałka T., Szyguła Z., Tyka A (2006) Wpływ treningu fizycznego w różnych temperaturach otoczenia na powysiłkowe zmiany parametrów hematologicznych krwi. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Sectio D Medicina Vol. LX. Suppl.XVI, 600 96- 99..
Tyka A., Pałka T., Cisoń T., Tyka A.K, Sztafa K.2006. Różnice w poziomie wskaźników aerobowej i anaerobowej komponenty wydolności fizycznej siatkarzy niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Sectio D Medicina Vol. LXI. Suppl.XVII, 848, 109-112 .
Chojnacki K., Tyka A., Tyka E., Klimek A, 2004. Zmiany wydolności fizycznej niepełnosprawnych narciarzy zjazdowców przed Igrzyskami Paraolimpijskimi w Salt Lake City. Postępy Rehabilitacji. Tom XVIII 10-25 (wydano w 2005).
Cisoń T., Szyguła Z., Tyka A., 2005.Odwodnienie podczas wysiłku w wodzie – czy to w ogóle możliwe? Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. Wyd. Monogr. Tom II.105-107.
Strzała M., Tyka A., Krężałek P.2006. Crucial swimmming velocity parameters of young swimmers in 2000 meters front crawl performance. Hum. Mov. Praca przyjęta do druku w 2006r.).
Cempla J., J. Gradek, 2001. Porównawcze badania progów wentylacyjnych u 14-letnich dziewcząt i chłopców. Zeszyty Naukowe nr 82 Aktywność ruchowa w promocji zdrowia młodzieży, AWF w Krakowie, s. 7-18.
Gradek J., J. Cempla, 2002. Porównanie różnych sposobów szacowania stopnia otłuszczenia u chłopców w przedpokwitaniowej fazie rozwoju. Nowiny Lekarskie, 71, 2-3, s. 137-141.
Gradek J., J. Cempla, 2002. Wydolność fizyczna 9-11 letnich chłopców o różnym poziomie otłuszczenia. Nowiny Lekarskie, 71, 2-3, s. 142-146.
Gradek J., J. Cempla 2003. Koszt fizjologiczny wysiłków marszowych u chłopców otyłych w przedpokwitaniowej fazie rozwoju. Antropomotoryka, nr 26, s. 37-44.
Gradek J., J Cempla, 2003. Dynamika zmian poboru tlenu i częstości skurczów serca podczas krótkotrwałych supramaksymalnych wysiłków interwałowych u chłopców otyłych. Nowiny Lekarskie, 72, 4, 281-285.
Szymura J., J. Cempla, 2003. Wydolność fizyczna 9-10 letnich dziewcząt o różnym poziomie otłuszczenia. Nowiny Lekarskie, 72, 4, 271-276.
Szymura J., Cempla J., Gradek J., 2005. Poziom wybranych reakcji fizjologicznych na wysiłki marszowe u dzieci w przedpokwitaniowej fazie rozwoju. Medycyna Metaboliczna, IX, nr 1, s. 23-29.
Trytek A., Cempla J., 2005. Wpływ stopnia otłuszczenia na wydolność fizyczną 11-12 letnich dziewcząt i chłopców. Medycyna Metaboliczna, IX, nr 3, s. 25-32.
Gradek J., Cempla J., 2005. Poziom reakcji fizjologicznych na wysiłki o różnej intensywności u chłopców otyłych i o przeciętnym poziomie otłuszczenia. Medycyna Sportowa, Polish Journal of Sport Medicine, vol.21, 4, s. 254-262.
Cempla J., 2004. Aspekty rozwojowe w fizjologii wysiłku. (W:) Trener piłki nożnej. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki treningu sportowego. (red.): Tyka A., Szyguła Z., Gawroński W. Medicina Sportiva, 8, Suppl. 1, s. 19-31.
Kobosko W., Bawelski M., 2003 – “Poziom i dynamika zmian wydolności aerobowej u 12-15 letnich dzieci uprawiających pływanie” – Medicina Sportiva vol. 7 (2), 107-116
Pilch W., (2002) : Wpływ działania alkoholu etylowego na zmiany parametrów fizjologicznych i biochemicznych odpowiedzialnych za wydolność fizyczną człowieka. Zeszyty Naukowe Nr 87, 61-63.
Pilch W., Szyguła Z., Żychowska M., Gawinek M., (2003); The influence of sauna training on the hormonal system of young women. Journal of Human Kinetics 9; 19-30.
Pilch W., Szyguła Z., Żychowska M., Gawinek M. (2003); The influence of body hydration on chosen physiological reactions to sauna traing. Journal of Human Kinetics 9; 31-38.
Żychowska M., Gawinek M., Pilch W., (2003);The changes in bone markers activity after 19 days of vibration training. Journal of Human Kinetics 9; 5-10
Żychowska M., Gawinek M., Pilch W., (2003); The influence of vibration training on blood cholesterol in people with osteoporosis risk. Journal of Human Kinetics 9; 11-18.
Pilch W., Żychowska M., Szyguła Z. (2005) The influence of sauna overheating on chosen physiological in male swimers. Journal of Human Kinetics 13: 107-115.
Wnorowski J., A.Bahr “Nowoczesne metody rejestracji i kontroli obciążeń treningowych u piłkarzy nożnych”, Trener – czasopismo fachowe PZPN Nr 1,2000 r. s.17-21.
Wnorowski J. “Kompleksowa diagnostyka wydolności Fizycznej, Complex Assessment of Physical Performance. Medicina Sportiva 6 (Suppl.I) s.113- 122, 2002r.
Szyguła Z., Pilch W., Wnorowski J., Gawroński W., Sztwiertnia J., Torri M.,: “The influence of various methods of fluid on changes in selected physiological reactions during thermal stress in sauna”, Papers from the 10th ICEE 2002, Fukuoka, Japan 2002 s. 93 – 96.
Pilch W., Szyguła Z., Wnorowski J., Woroniecka-Wrześniewska M. “Wpływ nawodnienia organizmu na wybrane reakcje fizjologiczne, wywołane kąpielą w saunie” Medycyna Sportowa 2002.
Szyguła.Z. Gawroński W. Cisoń T. Wnorowski J.- “Zapobieganie zaburzeniom cieplnym wywołanym odwodnieniem organizmu”. “Potęgowanie zdrowia” pod red. Ełły Bulicz Radom 2003.
Dybek T., Wnorowski J.: Wpływ wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI) na maksymalną moc anaerobową u 16-17 letnich dziewcząt. Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF w Katowicach, str.75-85, 2004.
Szyguła Z., Wnorowski J., Ziemba A.W.: Profilaktyka odwodnienia u piłkarzy nożnych. Medicina Sportiva, 8 (suppl. 1): S 169, 2004.
Szyguła,Z.,Pilch W.,Wnorowski J.,Sztwiertnia J., Torii M. The influence of various methods of fluid ingestion on changes in selected physiological reactions during thermal stress in a sauna.Elsevier Ergonomic book series Volume 5, Fukuoka, Japan 2005.
Wnorowski J. Metody oceny efektywności treningu na poziomie fizjologicznym Medicina Sportiva Practica. Tom VI. Nr 3. s.67-81 2005
Szyguła Z.,Wnorowski J. Furgał W. .Schorzenia cieplne w suchym tropiku, Przygotowanie Psychofizyczne Oraz Kształtowanie umiejętności w działaniach interwencyjnych i ratunkowych służb mundurowych pod. red. K. Klukowski J. Klimczak tom 9, s.105 – 115.
Wnorowski J. Fizjologiczne aspekty treningu sportowego piłkarza, Wyd. Monograf. AWF Kraków, 2006 ( w druku).
Wnorowski J. Kontrola efektywności szkolenia na poziomie fizjologicznym Wyd Monogr. AWF Kraków 2006 ( w druku) POZOSTAŁE PUBLIKACJE NAUKOWE
A.T. Klimek, J. Cempla, M. Domagała, P. Zieliński - The influence of the menstrual cycle on physiological and biochemical exercise reactions - Medicina Sportiva, 2000, 4, 1, 91
C. Piskorz, E. Klimek-Piskorz, A.T. Klimek - Reakcje fizjologiczne i biochemiczne na wysiłek stopniowany u młodzieży z diplegiczną postacią mózgowego porażenia dziecięcego na tle grupy kontrolnej - Medycyna Sportowa, 2002, 18, 7, 259-260
A.T. Klimek, J. Cempla - Dynamics of changes in selected physiological parameters, during ten-seconds repeated exercises, in pre- and post puberty boys - Medicina Sportiva, 2002, 6 (Engl. Edit. 1), 40
A.T. Klimek - Cross-country skiing of mentally deficient athletes in the aspect of the physiological research - Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Współczesna nauka dla potrzeb sportu” - Lwów (Ukraina) 2003, 3, 267
A.T. Klimek, J. Cempla - The comparison of the physiological responses to a submaximal physical exercise in pre and post pubertal boys - Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Physical training and modern problems of formation and further preservation of health of the youth” - Grodno (Białoruś) 2003, 24-25
B. Frączek, A.T. Klimek - Health behaviors of mentally handicapped cross-country skiers in the face of healthy aspect of sport activity - Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Physical training and modern problems of formation and further preservation of health of the youth” - Grodno (Białoruś) 2003, 17
A.T. Klimek, B. Frączek, J. Wątroba, W. Piotrowski - Zmiany zdolności wysiłkowych pacjentów po zawale serca - Materiały VIII Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - Ustroń 2004, 39-40
B. Frączek, A.T. Klimek, G. Cieślar - Aktywność fizyczna jako element prozdrowotnego stylu życia rodziny - Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Promocja zdrowia rodziny” - Lublin 2004
J. Wnorowski, A.T. Klimek - Próba wykorzystania tempa restytucji HR jako użytecznej dla praktyki sportowej, metody oceny poziomu progu niekompensowanej kwasicy metabolicznej - Medicina Sportiva 2004, 8, 253-254
A.T. Klimek, J. Cempla - Dynamics in Minute Ventilation, Tidal Volume and Respiratory Frequency During 15-Seconds Interval Exercises in Boys and Men -Materiały Międzynarodowego Sympozjum Naukowego - “13th Balkan Sports Medicine Congress” – Drama (Grecja) 2004, 162-163
A.T. Klimek, B. Frączek - Effect of the Hydratation Treatment on Selected Parameters of Biochemical Response to Heat Exposure in Sauna Bath - Materiały Międzynarodowego Sympozjum Naukowego - “13th Balkan Sports Medicine Congress” – Drama (Grecja) 2004, 167-168
A.T. Klimek, B. Frączek, J. Wątroba, W. Piotrowski - Zróżnicowanie dymorficzne zdolności wysiłkowych pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego - Medicina Sportiva, 2004, 8, 2, 51
A.T. Klimek, B. Frączek – Różnice w poziomie tolerancji wysiłkowej kobiet i mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego – Medycyna Sportowa, 2005, 21, 3, 208-209 (K.N. “Żywienie – Ruch – Zdrowie”)
B. Frączek, A.T. Klimek – Aktywność fizyczna kobiet w wieku okołomenopauzalnym – Medycyna Sportowa, 2005, 21, 3, 204 (K.N. “Żywienie – Ruch – Zdrowie”)
Szyguła Z, Wnorowski J, Pilch W, Maciejczyk M, Wątroba J - “Changes in erythropoietin concentration after a prolonged physical exercise and after administering a diet with varied sodium content” Medicina Sportiva 2002,Vol. 6, English Edition no.1, E-64
Szygula Z, Wnorowski J, Pilch W, Maciejczyk M, Watroba J – “Erthropoietin and hormones regulating plasma volume after a diet with varied sodium content and after a prolonged physical exercise” Deutsche Zeitschrift Fur Sportmedizin, 2003, 54, nr 7/8, S 61
Żuchowicz A, Cempla J, Maciejczyk M, Kobosko W - “Wskaźniki potencjału anaerobowego młodych piłkarzy czołowych klubów krakowskich – porównanie zawodników reprezentujących różne kategorie wiekowe” Medicina Sportiva, 2004, Vol.8, Suppl.1, S 254-255
Żuchowicz A, Cempla J, Maciejczyk M, Szymanowski H – “Wydolność aerobowa młodych piłkarzy czołowych klubów krakowskich – porównanie zawodników reprezentujących różne kategorie wiekowe” Medicina Sportiva, 2004, Vol.8, Suppl.1, S 255-256
Maciejczyk M, Cempla J – “Wydolność aerobowa oraz poziom parametrów fizjologicznych na progu niekompensowanej kwasicy metabolicznej (TDMA) u chłopców w wieku okołopokwitaniowym” Medycyna Metaboliczna, 2004, Tom VIII, nr 3, s 73
Tota Ł, Cempla J, Bawelski M, Maciejczyk M - “Zróżnicowanie dymorficzne w poziomie maksymalnej mocy anaerobowej i optymalnego rytmu obrotów u aktywnych fizycznie studentek i studentów” Medycyna Sportowa 2005, vol 21, 3, 224
Szygula Z, Wnorowski J, Pilch W, Maciejczyk M, Watroba J – “ Influence of varied sodium intake on exercise capacity” Matriały XXVII World Congress of Sports Medicine, Budapest, Hungary 2002
Wnorowski J., Szyguła Z., Pilch W., Więcek M., Kwiatek J., 2003. Prosta metoda oceny wielkości obciążenia wysiłkiem u tancerzy. V Światowy Kongres Polonii Medcznej, Katowice.
http://www.polmed.org/kongres2003/streszczenia/profilaktyka.htm
Wnorowski J., Bahr A., Więcek M., Dybek T., 2003. The use of heart rate to assess anaerobic endurance in football matches. Methods of assessing anaerobic endurance, Warszawa
Wnorowski J., Więcek M., Szyguła Z., Dybek T., 2003. Anaerobic endurance reflected by the time of sustaining maximum power output at various loads. Methods of assessing anaerobic endurance, Warszawa
Szyguła Z., Pilch W., Więcek M., Wnorowski J., De Meirleir K., Smitz J., 2004. Serum erythropoietin concentration in humans following plasma volume changes induced by exercise and two other methods. 9th Annual Congress of the ECSS, Clermont-Ferrand, France
Szyguła Z., Więcek M., Zembroń-Łacny A., Smitz J., De Meirleir K., 2005. Changes in plasma volume, serum erythropoietin, plasma aldosterone after dehydration. 4th International Baltic Congress on Sports Medicine, Ryga, Łotwa
Szyguła Z., Wnorowski J., Pilch W., Więcek M., Zembroń-Łacny A., 2006. Serum erythropoietin concentration [EPO]s following prolonged physical exercise after administering a diet with varied sodium content. Ann Hematol, 85(9):649
Tyka A., A.Żuchowicz, R.Kubica, (2000). Effect of ambient temperature on mechanical power at anaerobic threshold. Medicine & Science in Sports & Exercise. Vol.32.No.5, June1.
Tyka A., (2004).Longitudinalne badania wpływu treningu fizycznego o kontrolowanej i niekontrolowanej intensywności na poziom fizjologicznych reakcji organizmu młodych piłkarzy. Medicina Sportiva. Vol.6., 247.
Tyka A., A. Bahr i wsp.(2004).Różnice w poziomie wydolności aerobowej i anaerobowej piłkarzy nożnych drużyny Mistrza Polski i elitarnej drużyny juniorów. Medicina Sportiva. Vol.6., 248.
Strzała M., Tyka A., Pałka T., Cisoń T., Tyka E. (2003), Work output in anaerobic tests and swimming times at trained by young crowlers at 100 or 400m swimming tests. Conference “Methods of assessing anaerobic endurance”. Academy of Physical Education Warsaw, Poland.12thSeptember.
Pilch W., Pałka T., Szyguła Z., A. Tyka. 2004. Wpływ treningu w różnej temperaturze otoczenia na wskaźniki hematologiczne krwi. Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska. I Krajowa Konferencja Naukowa. Warszawa , 21-22 2004.
Szyguła Z., Pałka T., Pilch W., Tyka A., Torii M., 2005. The influence of training in various environmental temperatures on hematological indices in men. 13th International Congress on Physical Education and Sport Science. Komotini. Greece.
Pilch W., Szyguła Z., Tyka A., Torii M., 2005.The influence of hyperthermia in sauna on some hormonal changes in young women. 10thAnnual Congress of the ECSS, 13-16 July 2005, Belgrade.
Pilch W., Szyguła Z., Tyka A., Tori M. (2005) The influence of hiperthermia in sauna on some hormonal changes in young women. Book of Abstracts 10 annual Congress European College of Spost Science 180.
Szyguła Z., Cisoń T., Tyka A., 2006. Napoje sportowe – moda czy konieczność. I Ogólnopolska Konferencja, Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie. Wrocław 2-3.06.
Strzała M., Tyka A., Krężałek P.2006 Parametry decydujące o prędkości pływania kraulem na piersiach młodych pływaków na dystansie 2000 metrów. Konferencja Naukowa , Wrocław 2006.
Gradek J., J. Cempla, 2001. Wydolność fizyczna 9-11 letnich chłopców o różnym poziomie otłuszczenia. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ŻYWIENIE – RUCH – ZDROWIE. Zajączkowo – AWF Poznań, s. 32.
Maciejczyk M., J. Cempla, 2003. Poziom reakcji fizjologicznych podczas wysiłków o intensywności poniżej i powyżej progu niekompensowanej kwasicy metabolicznej (TDMA) u chłopców otyłych w wieku 11-12 lat. Materiały Międzynarodowej Konferencji “Mołoda sportiwna nauka Ukrainy”. Lwowski Państwowy Instytut Kultury Fizycznej, tom 3. s. 438.
Gradek J., J Cempla, 2003. Dynamika zmian poboru tlenu i częstości skurczów serca podczas krótkotrwałych supramaksymalnych wysiłków interwałowych u chłopców otyłych. Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ŻYWIENIE – RUCH – ZDROWIE. Zajączkowo – AWF Poznań, s.34.
Szymura J., J. Cempla, 2003. Wydolność fizyczna 9-10 letnich dziewcząt o różnym poziomie otłuszczenia. Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ŻYWIENIE – RUCH – ZDROWIE. Zajączkowo – AWF Poznań, s. 64.
Maciejczyk M., J. Cempla, J. Gradek, 2003. Rozwój somatyczny chłopców otyłych i o przeciętnym stopniu otłuszczenia od 9 do 12 roku życia. Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ŻYWIENIE – RUCH – ZDROWIE. Zajączkowo –AWF Poznań, s. 45.
Pilch W., Z. Szyguła, J. Cempla, 2003. Wspomaganie w treningu kulturystycznym. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Physical training and modern problems of formation and further preservation of health of the youth”. Państwowy Uniwersytet w Grodnie.
Sobczyk G., Cempla J., 2004. Wpływ zmian rozwojowych oraz zwiększonej aktywności fizycznej na zmiany wydolności aerobowej u dzieci z klas sportowych (10-11 lat). Konferencja Naukowa “Sport szkolny w teorii i praktyce” – Wydawnictwo AWF, Wrocław.
Gradek J., Cempla J., Wątroba J., 2004. Poziom reakcji fizjologicznych podczas submaksymalnych wysiłków, różniących się formą ruchu i intensywnością pracy, u chłopców otyłych w przedpokwitaniowej fazie rozwoju. Medycyna Metaboliczna, V Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii – Wisła, tom VIII, 3, 92
Szymura J., Cempla J., Gradek J., 2004. Poziom wybranych reakcji fizjologicznych na wysiłki marszowe u dzieci w przedpokwitaniowej fazie rozwoju. Medycyna Metaboliczna, V Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii – Wisła, tom VIII, 3, 76.
Trytek A., Cempla J., 2004. Wpływ podwyższonego stopnia otłuszczenia na wydolność fizyczną 11-12 letnich dziewcząt i chłopców. Medycyna Metaboliczna, V Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii – Wisła, tom VIII, 3, 77.
Cempla J., Bawelski M., 2005. Wielkości maksymalnej mocy anaerobowej i optymalnego rytmu obrotów wyznaczone różnymi sposobami w powtarzanych supramaksymalnych wysiłkach. Medycyna Sportowa, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ŻYWIENIE – RUCH – ZDROWIE. Malta – AWF Poznań, vol.21, 3, s. 200
Gradek J., Cempla J., 2005. Poziom reakcji fizjologicznych na wysiłki o różnej intensywności u chłopców otyłych i o przeciętnym poziomie otłuszczenia. Medycyna Sportowa, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ŻYWIENIE – RUCH – ZDROWIE. Malta – AWF Poznań, vol.21, 3, s. 205.
Wnorowski J., Bahr A. Monitorowanie obciążeń wysiłkowych za pomocą rejestracji HR podczas meczów piłki nożnej, Medicina Sportiva Polonica 2000 vol.4., E 135.
3..Wnorowski J. Bahr A., Więcek M., “The use of heart rate to assess anaerobic endurance in football matches” Proceedings of the conference Methods of Assessing Anaerobic Endurance 12 th September 2003 Academy of Physical Education Warsaw, Poland.
Wnorowski J., Więcek M., Szyguła Z.,.“Anaerobic endurance refleccted by the time of sustaining maximum power output at various loaads”.Proceedings of the conference Methods of Assessing Anaerobic Endurance 12 th September 2003 Academy of Physical Education Warsaw, Poland.
Gawroński W. ,Szyguła Z., Wnorowski J.- “Analysis of the Medical and Physiological Values in ergometer Test of Skiers with Disabilities” VII IOC Olimpic World Congress on Sport Sciences Athens, Greece, 7 – 11 October 2003. Book of Abstracts
Pilch W., Szyguła Z., Bawelski M., Wnorowski J.: Prosta ocena wydatku energetycznego tancerzy podczas tańców towarzyskich. VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Ustroń-Zawodzie 25.02-28.02 2004 r.
8 Wnorowski J., Bawelski M., Bahr A.: Wpływ zindywidualizowanego treningu fizycznego na poziom wybranych parametrów mocy anaerobowej u piłkarzy nożnych w okresie przygotowawczym. Medicina Sportiva vol.8, suppl. I, S. 252-253. 2004.
Gawroński W., Wnorowski J., Szyguła Z.: Charakterystyka sportowców niepełnosprawnych uprawiających biegi narciarskie w oparciu o badania lekarskie oraz testy wydolności fizycznej w 2-letnim okresie obserwacji. Medicina Sportiva, Vol.8, Suppl. 2, s. 77-78. 2004.
Wnorowski J., Gawroński W., Szyguła. Z.: Attempt of assessment of selected physiological and biochemical parameters during canoe slalom against a background of the results of examinations conducted in the lab. 5th Iternational Symposium “Medicina Sportiva”.Vol.8, No. 3-4. 2004.
Pilch W., Szyguła Z., Wnorowski J. Prosta ocena wydatku energetycznegopodczas aerobicu HIGH-IMPACT, Medicina Sportiva Supl.2005,Vol.9,Nr 2.s 113.
Gawroński W., Wnorowski J. Szyguła Z. Stan zdrowia oraz wydolność fizyczna niepełnosprawnych sportowców uprawiających biegi narciarskie w latach 2001 –2004 Ma Sportiva Supl. 2005, Vol. 9 Nr 2 s.92.