Wybrane publikacje pracowników Zakładu Teorii i Metodyki WF:

 

dr hab., prof. nadzw. Grażyna Kosiba

 

Kosiba G., 1995, Wpływ metod grupowego oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego na efekty procesu wychowania fizycznego, Wychowanie Fizyczne i Sport, 1, s. 17-29.

 

Kosiba G., Madejski  E., 2001, Praca innowacyjno-badawcza w rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego, Wyd. ZamKor, Kraków.

 

Kosiba G., 2003, (red.), Szkice z teorii i metodyki wychowania fizycznego. Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotów teoria i metodyka wychowania fizycznego, AWF, Kraków.

 

Kosiba G., 2003, Motywy, oczekiwania i postawy zawodowe nauczycieli podejmujących kształcenie na Studiach Podyplomowych w zakresie wychowania fizycznego, Kwartalnik Pedagogiczny, 4, s. 147-164.

 

Kosiba G., 2009, Nauczyciel wychowania fizycznego – wczoraj i dziś, Wychowanie Fizyczne i Sport, 1, s. 45-54.

 

Kosiba G, 2009, Doskonalenie i rozwój nauczycieli wychowania fizycznego, AWF, Kraków.

 

Madejski E., Kosiba G., Majer M., 2010, Attitudes of students of physical education to the future (professional) work-today. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Gymnica, Vol. 40, no 2, s. 27-35.

 

Kosiba G. 2012. Doskonalenie zawodowe nauczycieli – kategorie, kompetencje, praktyka. Forum Oświatowe, nr 2 (47), s. 123-138.

 

Kosiba G. 2012. Pełnienie roli nauczyciela a satysfakcja zawodowa. Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 14, s. 45-66.

 

Kosiba G., Kosiba M. 2013, Odpowiedzialność karna nauczyciela – na przykładzie wypadków utonięć na pływalniach krytych w Krakowie w latach 1995-2006. W: G. Kosiba (red.), Bezpieczeństwo i higiena na krytych pływalniach. Intencje – działania – efekty. Wyd. InAltum, Kraków.

 

Kosiba G., Madejski E., Jaworski J., 2013., Professional’nye funkcii ucitelej fiziceskoj kul’tury v sravienii s takovymi u ucitelej drugih predmetov v svete obsestvenno-demograficeskih faktorov. Teoria i Praktika Fizyceskoi Kul’tury, nr 5, s. 51–55.

 

Kosiba G., Madejski E., 2013, Rola nauczyciela w świetle wybranych koncepcji funkcjonowania w zawodzie. (Na przykładzie nauczycieli wychowania fizycznego i innych specjalności). Studies in Sport Humanities, nr 14, s. 82-87.

 

Kosiba G., 2014., Pełnienie roli nauczyciela a doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego na tle nauczycieli innych specjalności, W: K. Skalik, J. Polechoński (red.), Współczesne problemy wychowania fizycznego, AWF, Katowice,  s. 37-54.

 

Jaworski J., Kosiba G., Madejski E., 2014., An assessment of reaction time development in females using polynomial regression analysis. Human Movement, vol. 15 (2), 80-85.

 

Kosiba G., Madejski E. 2014. Postawy nauczycieli wobec swej roli zawodowej w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Forum Oświatowe, nr 52. Vol. 2 (2014), s. 101-112.

 

Kosiba G., Madejski E.2014. Model nauczyciela wychowania fizycznego – od idei nauczyciela doskonałego ku idei nauczyciela ciągle doskonalącego się. [W:] Kultura fizyczna a zmiana społeczna. Red. Z. Dziubiński i P. Rymarczyk. Monografie SALOS RP, Warszawa, s. 295-303.

 

- Kosiba G., Madejski E., Jaworski J. 2014. Motywy wyboru zawodu a pełnienie roli nauczyciela. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 3 (67), s. 75-87.

- Kosiba G. (red.). 2015. Praktyki pedagogiczne - ogólne i metodyczne podstawy (Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego). AWF Kraków, s. 238.

 

- Kosiba G., Madejski E. (red.). 2015. Wychowanie fizyczne – dobre praktyki. Monografie nr 27, AWF Kraków, s . 188

 

- Kosiba G., Madejski E. 2015. Nowoczesny nauczyciel – kompetencje współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego W: Wychowanie fizyczne – dobre praktyki. Red. G. Kosiba, E. Madejski. Monografie nr 27, AWF Kraków, s. 80-89.

dr hab. Eligiusz Madejski

 

Madejski E. 2000. Wpływ modernizacji szkolnego systemu wychowania fizycznego na efektywność zajęć oraz postawy uczniów wobec kultury fizycznej. Studia i Monografie, AWF Kraków, 12.

 

Kosiba G., Madejski E. 2001. Praca innowacyjno-badawcza w rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego (Poradnik dla nauczycieli i studentów). Wydawnictwo „Zamkor”, Kraków.

 

Madejski E. 2003. Efekty fizycznej edukacji – pomiar i ocena. W: G. Kosiba (red.), Szkice
z teorii i metodyki wychowania fizycznego. Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotów teoria i metodyka wychowania fizycznego. Podręczniki i Skrypty, AWF Kraków, 20. 

 

Krasicki S., Madejski E. 2004. Optymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na aktywność ruchową ucznia w aspekcie czterech godzin wychowania fizycznego. Wydawnictwo AWF, Kraków.

 

 Madejski E., Majer M. 2005. The attitudes of students studying at the Academy of Physical Education in Cracow towards their studies and their prospective profession. [In:] Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Editor: B. Hodaň.Univerzita Palackého v Olomouci.

 

Madejski E. 2007. Edukacja fizyczna w nauczaniu zintegrowanym w aspekcie osiągnięć uczniów – oczekiwania a rzeczywistość. W: A. Nitecka– Walerych (red.), Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 

 Madejski E., Kosiba G., Majer M. 2010. Attitudes of students of  physical education to the future (professional) work-today. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Gymnica, Vol.40, No 2.

 

Madejski E., Madejski R. 2011. Physical activity of males depending on age and education. Hаyковий Часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Київ. Серія15, Випуск 13.

 

 Jaworski J., Madejski E. 2011.Importance of urban factor and selected socio-economic variables in thedifferentiation of coordination motor abilities level (CMA). Polish Journal of Sport and Tourism,Vol.18, No 3.

 

Madejski E., Pośpiech J., Węglarz J. 2012. Identity of Polish Physical Education - European background. Wydawnictwo SKRYPT Sp. z o. o., PWSZ Tarnów.

Madejski E. 2013. Wybrane uwarunkowania osobnicze, rodzinne i szkolne aktywności ruchowej dzieci w młodszym wieku szkolnym. Monografie AWF, Nr 13, Kraków.

 

Madejski E., Węglarz J. 2014. Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Podręcznik dla nauczycieli i studentów. Wydanie IV, poprawione i uzupełnione. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

 

Madejski E. 2014. Aktywność ruchowa dzieci klas młodszych w świetle realiów szkolnej  edukacji fizycznej. [W:] Współczesne problemy wychowania fizycznego. Red. K. Skalik, J. Polechoński. Wydawnictwo AWF Katowice.

 

Kosiba G., Madejski E. 2014. Model nauczyciela wychowania fizycznego - od idei nauczyciela doskonałego ku idei nauczyciela ciągle doskonalącego się. [W:] Kultura fizyczna a zmiana społeczna. Red. Z. Dziubiński i P. Rymarczyk. Monografie SALOS RP, Warszawa, s. 295-303.

 

Jaworski J., Kosiba G., Madejski E. 2014. An assessment of reaction time development in females using polynomial regression analysis. HUMAN MOVEMENT. Vol. 15 (2), s. 80-85.

 

dr hab. Adam Jurczak

 

Jurczak A. 2004.Participation of children and youths in leisure physical activities. Wychowanie Fizyczne i Sport,4.

 

Jurczak A. 2005.Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w świetle wywiadów i analizy dokumentów.Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr, 6-7.

 

Ozimek M., Jurczak A. 2006. Znaczenie lekcji wychowania fizycznego w przygotowaniu młodzieży do zdrowego stylu życia. Annales Universitatis Marie Curie–Skłodowska. Medicina, vol. LX, no, 5.

 

Kosiba G., Jurczak A. 2009. Realizacja kierunkowych i instrumentalnych celów w lekcji wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 4.

 

Jurczak A. 2010. Aktywność turystyczna i sportowo-rekreacyjna młodzieży w czasie wolnym na tle wybranych uwarunkowań. Stowarzyszenie „Nauka, Edukacja, Rozwój”, Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Jurczak A. 2010. Sposoby organizacji aktywności ruchowej w czasie wolnym. Młodzież – Instytucje – Bariery. Stowarzyszenie „Nauka, Edukacja, Rozwój”, Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Jurczak A., Mucha T. 2012.Konspekt ćwiczeń korekcyjnych dla klatki piersiowej lejkowatej. Lider, nr 3.

Jurczak A., Cebula A. 2012. Klatka piersiowa lejkowata – co warto wiedzieć i jak postępować. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 4.

 

Görner K., Jurczak A., Spieszny M., Mucha D. 2013. Chosen individual factors of adolescents’ physical development in their leisure time. Central Europal Journal of Sports Sciences and Medicine.

 

Jurczak A., Ozimek M. 2013. Wychowanie fizyczne i rekreacja w terenie naturalnym. WSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Cebula A., Jurczak A., Mucha D. 2013. Plecy wklęsłe – co warto wiedzieć i jak postępować. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 5.

 

Jurczak A. 2014. Aktywność fizyczna osób w wieku starszym a rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w propagowaniu zdrowego stylu życia. W: Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki zdrowotnej. Red. D. Mucha, W. Mikul'akova, PPWSZ, Nowy Targ.

 

Jurczak A., Żiżka-Salamon D. 2014. Active forms of tourism among lower and higher secondary students in Cracov. Geoturystyka, 1 (36).

 

Jurczak A., Zieliński J., Görner K., Wilk E. 2014. Rola środków masowego przekazu i sportu w rewalidacji osób niepełnosprawnych. W: Kultura fizyczna w dobie XXI wieku w aspekcie niepełnosprawności. Red. J. Zieliński, UR, Rzeszów.

 

Zieliński J., Jurczak A., Görner K. 2014. Sport determinantem jakości życia osób niepełnosprawnych. W: Kultura fizyczna w dobie XXI wieku w aspekcie niepełnosprawności. Red. J. Zieliński, UR, Rzeszów.

 

Dr Maria Brudnik-Dąbrowska

 

Brudnik M.  2002. Warsztat pracy nauczycielek i nauczycieli wychowania fizycznego o zróżnicowanym poziomie empatii. Wychowanie Fizyczne i Sport, nr 1, s. 105-120.

 

Brudnik M. 2007. Vocational personality of a physical education teacher. Human Movement, nr 1, s. 46-56.

 

Brudnik M. 2007. Subiektywne i obiektywne warunki pracy nauczycieli wf – badania z terenu Opolszczyzny. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 12, s. 26-37.

 

Brudnik M. 2009. Perception of self-efficacy and professional burnout in general education teachers. Human Movement, nr 2, s. 170-175.

 

Brudnik M. 2009. Uczeń podczas lekcji wychowania fizycznego – zachowania utrudniające pracę nauczyciela. Forum Oświatowe, nr 1, s. 105-121.

 

Brudnik M. 2009. Analiza transakcyjna w praktyce szkolnej. Forum Oświatowe, nr 2, s. 89-105.

 

Brudnik M. 2009. Wzorcowy zapis scenariusza – lekcji wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 3, s. 52-62.

 

Brudnik M. 2010. Macro-paths of burnout in physical education teachers and teachers of other general subjects. Studies in Physical Culture and Tourism, nr 4, s. 353-365.

 

Brudnik M., Rutkowski M. 2010. Fizyczne i społeczne środowisko pracy a wypalanie się nauczycielek i nauczycieli wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Sport, nr 3, s. 167-174.

 

Brudnik M. 2010. Interwencja kryzysowa w szkole – kryzys sytuacyjny. Forum Oświatowe, nr 2, s. 49-65.

 

Brudnik M. 2011. Professional burnout of female and male physical education teachers – a four-phase typological model. Human Movement, nr 2, s. 188-195.

 

Brudnik M. 2011. Rytuały uczniowskie – na lekcjach wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 2, s. 35-42.

 

Brudnik-Dąbrowska M. 2012. Scenariusz lekcji wf – jednostka dwugodzinna (60+30). Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 9, s. 33-37.

 

Brudnik-Dąbrowska M. 2012. Skala Przekonań Zawodowych Nauczycieli Wychowania Fizycznego. Forum Oświatowe, nr 2, s. 139-165.

 

Brudnik-Dąbrowska M. 2013. Piasek, woda, kamyk – zajęcia ruchowe na plaży. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 6, s. 21-24.

 

dr Magdalena Majer

 

Tokarz R., Majer M., 2003. Samoocena a wyniki w nauce, sporcie i popularność uczniów klas sportowych. W: T. Rychta, M. Guszowska (red.): Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. T. 3, Psychologia sportu. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa.

 

Majer M., 2005. Cele i treści wychowania fizycznego w ogólnokształcących szkołach Polski i Niemiec. Moloda sportivna nauka Ukraini: zbirnik naukovih prac z galuzi fizicnoi kulturi na sportu. Vip. 9, t. 3.

 

Madejski E., Majer M., 2005. The Attitudes of Students Studying at the Academy of Physical Education in Cracow Towards Their Studies and Their Prospective Profession. [W:] B. Hodan (red.): Telesna vychova, sport a rekreace v procesu soucasne globalizace: sbornik prispevku
z cesko-slovensko-polskeho. Univerzita Palackeho v Olomouci.

 

Madejski E., Majer M., Adamczyk A., 2005. Aktywność innowacyjno-badawcza nauczycieli wychowania fizycznego. W: W. Mynarski, J. Ślężyński (red.): Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. AWF, Katowice.

 

Madejski E., Majer M., 2005. Działalność nowatorska nauczycieli uczących wychowania fizycznego w świetle ich awansu zawodowego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 8-9.

 

Lah V. I.; Majer M., 2006. Miejsce gier sportowych w programach nauczania wychowania fizycznego Niemiec, Polski i Rosji. W: S. Żak, M. Spieszny (red.): Humanistyczny sens gier z piłką w wychowaniu fizycznym. Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych, Kraków.

 

Madejski E., Majer M.; Adamczyk A., 2007. Physical Activity of Physical Education Teachers in Comparison to Teachers Teaching Other Subject and the Aspect of a Healthy Lifestyle. W: Nauczyciel wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław.

 

Lyakh W., Majer M., 2009. Fiziceskoe vospitanie v skolah. Fiziceskaa Kultura v Skole, no 1.

 

Lah V. I., Majer M, Bujas P., Jaworski J., 2009. Przegląd prac szkoły profesora Petera Hirtza dotykających problematyki fenomenów rozwoju motorycznego. Antropomotoryka. Vol. 19, nr 46.

 

Madejski E., Majer M., Adamczyk A., 2009. Aktywność ruchowa nauczycieli wychowania fizycznego w aspekcie zdrowego stylu życia. Oczekiwania stan rzeczywisty. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 28.

 

Lah V. I., Majer M, 2009. V obseobrazovatel'nyh skolah Velikobritanii. Fiziceskaa Kul'tura v Skole, nr 7.

 

Lyakh V. I., Majer M., 2010. Obzor koncepcij, opredelausih fiziceskoe vospitanie v obseobrazovatel'nyh skolah Evropy nemeckij wzgląd. Fiziceskaa kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, nr 1.

 

Madejski M., Kosiba G., Majer M., 2010. Present attitudes of physical education students towards future employment in their. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. Vol. 40, no. 2.

 

Majer M., 2013. O potrzebie urozmaicenia treści wychowania. W: J. Nowocień, K. Zuchora (red.), Sport w kulturze zdrowia, czasu wolnego i edukacji olimpijskiej: w 150-lecie urodzin Pierre'a de Coubertina. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej". Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa.

 

Majer M., Wierzbicka B., 2014. Koncepcja "wieloperspektywności" sposobem na urozmaicenie lekcji wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 10.

 

mgr Elżbieta Szymańska

 

Szymańska E. 1992. Promowanie zdrowia w nauczaniu początkowym. W: Zdrowie i sprawność dziecka. Red. J. Drabik. Wyd. AWF, Gdańsk.

 

Szymańska E., Jurczak A. 1993. Integracja międzyprzedmiotowa w procesie kształcenia i wychowania do zdrowia uczniów I klasy SP. Lider, nr 2.

 

Szymańska E. 1997. Zajęcia ruchowe w szkole waldorfskiej. Kultura Fizyczna, nr 5-6.

 

Szymańska E. 1997. Kształtowanie rytmu u dzieci w zabawach i grach ruchowych. Lider, nr 6.

 

Szymańska E., Skrętowicz E. 1998. Zabawy i gry integrujące w lekcji wychowania fizycznego. W: Lekcja wychowania fizycznego. Red. M. Bronikowski, R. Muszkieta. Wyd. AWF, Poznań.

 

Janikowska-Siatka M., Skrętowicz E., Szymańska E. 1999. Zabawy i gry ruchowe na lekcjach wf i  festynach sportowo-rekreacyjnych. Wyd. WSiP, Warszawa 1999. (wyd. V, 2007).

 

Szymańska E. 2000. Próba doskonalenia przekazu wiadomości w wychowaniu fizycznym. W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji. R. Muszkieta, M. Bronikowski. Wyd. AWF, Poznań.

 

Szymańska E. 2000. Zabawy i gry ruchowe jako środek profilaktyczny i leczniczy wobec chorób cywilizacyjnych. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności fizycznej. Red. T Mieczkowski. Wyd. PTNKF Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

 

Szymańska E. 2000. Zabawy i gry z piłkami. W: Rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży w plenerze. Red. R. Wieczorek. Wyd. Zarząd Główny TKKF, Warszawa.

 

Szymańska E. 2005. Integracja edukacji fizycznej i matematycznej w festynie sportowo-rekreacyjnym. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Red. D. Umiastowska. Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, tom 9, Szczecin.

 

Szymańska E. 2008. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. W: Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej: podręcznik dla instruktora rekreacji ruchowej – część ogólna. Red. E. Kozdroń Wyd. TKKF, Warszawa.

 

Kozdroń E., Szymańska E. 2008. Odpowiedzialność instruktora i bezpieczeństwo na zajęciach rekreacji ruchowej. W: Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej: podręcznik dla instruktora rekreacji ruchowej – część ogólna. Red. E. Kozdroń Wyd. TKKF, Warszawa.


Kozdroń E., Szymańska E. 2008. Środki stosowane w rekreacji ruchowej. W: Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej: podręcznik dla instruktora rekreacji ruchowej – część ogólna. Red. E. Kozdroń .Wyd. TKKF, Warszawa.

Szymańska E. 2012. Tematy i cele szczegółowe lekcji wychowania fizycznego dla klasy I. W: Lokomotywa, klasa I. Koncepcja serii i rozkład materiału. Red. A. Szulc. Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

 

Szymańska E. 2013. Tematy i cele szczegółowe lekcji wychowania fizycznego dla klasy II. W: Lokomotywa, klasa II. Koncepcja serii i rozkład materiału. Red. A. Szulc. Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

 

Szymańska E. 2014. Tematy i cele szczegółowe lekcji wychowania fizycznego dla klasy III. W: Lokomotywa, klasa III. Koncepcja serii i rozkład materiału. Red. A. Szulc. Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

 

Ochwat P.,Szymańska E. 2014. Formal and Legal Analysis of Sporting and Recreational Events on the Basis of Sporting and Recreational Festivities “For a Child Smile” Organized by The University of Physical Education in Kraków. Studies in Sport Humanities, 16.2014, AWF Kraków.

 

Szymańska E. 2015. Praktyka asystencka (wdrożeniowa) w szkole podstawowej – cele i zadania. W: Praktyki pedagogiczne – ogólne i metodyczne podstawy. Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego. Red. G. Kosiba. AWF Kraków.

 

Szymańska E. 2015. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej  – cele i zadania. W: Praktyki pedagogiczne – ogólne i metodyczne podstawy. Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego. Red. G. Kosiba. AWF Kraków.

 

Szymańska E. 2015. Praktyka nauczycielska w szkole podstawowej – cele i zadania. W: Praktyki pedagogiczne – ogólne i metodyczne podstawy. Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego. Red. G. Kosiba. AWF Kraków.

 

Szymańska E. 2015. Praktyka nauczycielska w gimnazjum – cele i zadania. W: Praktyki pedagogiczne – ogólne i metodyczne podstawy. Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego. Red. G. Kosiba. AWF Kraków.

 

Szymańska E. 2015. Rozwój motoryczny dziecka w okresie wczesnoszkolnym. W: Praktyki pedagogiczne – ogólne i metodyczne podstawy. Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego. Red. G. Kosiba. AWF Kraków.

 

Szymańska E., Kosiba G. 2015. Planowanie w pracy nauczyciela wychowania fizycznego. W: Praktyki pedagogiczne – ogólne i metodyczne podstawy. Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego. Red. G. Kosiba. AWF Kraków.

 

Szymańska E. 2015. Zapis zajęć ruchowych – konspekt, osnowa, scenariusz. W: Praktyki pedagogiczne – ogólne i metodyczne podstawy. Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego. Red. G. Kosiba. AWF Kraków.

 

Szymańska E. 2015. Toki, rodzaje i zasady budowy lekcji wychowania fizycznego. W: Praktyki pedagogiczne – ogólne i metodyczne podstawy. Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego. Red. G. Kosiba. AWF Kraków.

 

Szymańska E. 2015. Obserwacja lekcji wychowania fizycznego. W: Praktyki pedagogiczne – ogólne i metodyczne podstawy. Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego. Red. G. Kosiba. AWF Kraków.

 

Szymańska E. 2015. Praktyka asystencka (wdrożeniowa) w szkole podstawowej – cele i zadania. W: Praktyki pedagogiczne – ogólne i metodyczne podstawy. Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego. Red. G. Kosiba. AWF Kraków.

 

Szymańska E. 2015. Konspekt lekcji zabaw i gier ruchowych  - tok mieszany, klasa III, szkoła podstawowa. Temat: Nauka zabaw i gier doskonalących liczenie do 100. W: Praktyki pedagogiczne – ogólne i metodyczne podstawy. Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego. Red. G. Kosiba. AWF Kraków.

 

Szymańska E. 2015. Integracja środowiska szkolnego i rodzinnego w imprezach sportowo-rekreacyjnych na powietrzu. W: Wychowanie fizyczne – dobre praktyki. Red. G. Kosiba i E. Madejski, Wyd. Monografie Nr 27, AWF Kraków.

 

Szymańska E. 2015. Propozycje zabaw i gier na rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny. W: Wychowanie fizyczne – dobre praktyki. Red. G. Kosiba i E. Madejski, Wyd. Monografie Nr 27, AWF Kraków.

 

Szymańska E. 2015. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy I szkoły podstawowej. W: Wychowanie fizyczne – dobre praktyki. Red. G. Kosiba i E. Madejski, Wyd. Monografie Nr 27, AWF Kraków.

 

dr Paweł Ochwat

 

Ochwat P., 2010. Teachers’ disciplinary interactions used in appropriate educational areas on pupils depending on the sex of teachers, Pedagogy of health in physical culture (ed.): M. Napierała, M. Szarak-Eckardt, A. Kostencka, R. Muszkieta, the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz.

 

Ochwat P., 2011. Disciplinary reactions of teachers towards students in different educational interaction areas, Studies in Physical Culture and Tourism Vol.18, No.3, 2011 (ed) W. Lipoński, P. Krutki. University School of Physical Education in Poznań.

 

Ochwat P., 2011. Nowoczesne technologie komunikacyjne jako czynnik aktywizujący zachowania dysfunkcyjne młodzieży [w:] Kultura fizyczna a kultura masowa (red.) Z. Dziubiński, M. Lenartowicz. Wyd. AWF, Warszawa.

 

Ochwat P., 2012. Styl kierowania klasą szkolną, jako czynnik determinujący interakcje dyscyplinujące, [w:] Nauczyciel współczesnej szkoły. Oczekiwania - kompetencje, (red.) J. Flanz, V. Kopińska. PWSZ we Włocławku, Włocławek.

 

Ochwat P., 2013. Disciplinary interactions of teachers in comparison with their level of emotional intelligence and the style of classroom management [in:] A teacher in the contemporary multicultural world (ed.) K. Łapot-Dzierwa, Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP.

 

Ochwat P., 2013. Płeć nauczycieli jako czynnik determinujący reakcje dyscyplinujące wobec uczniów, [w:] Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej (red.) Rybczyńska-Abel Kawy D., M. Heine, A. Karłyk-Ćwik, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2013.

 

Ochwat P., 2013. Dysfunkcyjne wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych wśród młodzieży wiejskiej i wielkomiejskiej [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata: społeczeństwo, ekonomia, prawo, (red.) K. Adamek, K. Wilczyńska. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług.

 

Ochwat P., 2013. Kara jako narzędzie utrzymania dyscypliny stosowana w wychowaniu domowym i szkolnym. Studies in Sport Humanities , nr 14.

 

Ochwat P., 2014. Happy slapping jako czynnik aktywizujący zachowania dysfunkcyjne młodzieży. Kultura – Media - Teologia, Warszawa, nr 18.

 

Ochwat P., 2014. Humor and modern communication technologies [in:] Faces of traditional and new media in education of the 21st century: features, tools, use, (eds.) M. Frania, T. Huk, M. Musioł. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

 

Ochwat P., Szymańska E. 2014. Formal and Legal Analysis of Sporting and Recreational Events on the Basis of Sporting and Recreational Festivities „For a Child Smile” Organized by the University of Physical Education in Kraków, Studies in Sport Humanities nr 16, AWF Kraków 2014.

 

Ochwat P. 2015. Agresja elektroniczna – cyberbullying, Praktyki pedagogiczne – ogólne i metodyczne podstawy. (Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego), Red. Grażyna Kosiba, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, AWF, Kraków

 

Ochwat P.,  Basiaga-Pasternak J. 2015. Agresja, przemoc, mobbing wśród dzieci i młodzieży, Praktyki pedagogiczne – ogólne i metodyczne podstawy. (Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego), Red. Grażyna Kosiba, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, AWF, Kraków

 

Ochwat P. 2015. Humor w edukacji, Praktyki pedagogiczne – ogólne i metodyczne podstawy. (Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego), Red. Grażyna Kosiba, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, AWF, Kraków

 

Ochwat P. 2015. Zachowania Dysfunkcyjne dzieci i młodzieży, Praktyki pedagogiczne – ogólne i metodyczne podstawy. (Materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego), Red. Grażyna Kosiba, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, AWF, Kraków

 

Ochwat P. 2015. Komunikacja, kierowanie, i motywacja w pracy nauczyciela, Wychowanie fizyczne – dobre praktyki Monografie nr 27/Red. Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski, AWF, Kraków

 

Ochwat P. 2015. Zjawisko humoru a nowoczesne technologie komunikacyjne. Analiza źródeł tworzenia i kanałów przekazu treści humorystycznych, Kultura-Media-Teologia nr 22.

 

 

 

dr Waldemar Makuła

 

Makuła W. 2003. Values of the Human Body in Physical Culture: Comparative Analysis of Eastern European Research on Body Concepts, International Sports Studies, 2.

 

Makuła W. 2009. Usprawnianie ruchowe osób ze stwardnieniem rozsianym. Podręcznik ćwiczeń leczniczych, Kraków, Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy.

 

Makuła W. 2009. Cele wychowania fizycznego w poglądach jego czołowych przedstawicieli okresu od schyłku XVIII wieku do pierwszej połowy XX wieku (w:) D. Dudek (red.), Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, Kraków, AWF.

 

Makuła W. 2009. Aktywność fizyczna seniorów polskich, czeskich i brytyjskich, Postępy Rehabilitacji, 4.

 

Makuła W. 2010. Problem wartości ciała i aktywności fizycznej w badaniach nad kulturą fizyczną studentów, Nowy Sącz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

 

Makuła W. 2011. Kultura fizyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, Nowy Sącz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

 

Makuła W. (red.), Kosiba G. (red.), 2011. “Theory of Physical Education for Foreign Student’s Classes. Auxiliary Issues” [dokument elektroniczny], Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego.

 

Makuła W. 2012. Usprawnianie ruchowe seniorów. Wybrane zagadnienia profilaktyki gerontologii, Nowy Sącz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

 

Makuła W. 2012. The chosen British seniors’ attitudes toward their active ageing, Journal of Aging and Physical Activity, vol. 20. [summary].

 

Makuła W. 2012. The role of business in the successful ageing proces, The Ergonomist, no. 500 Feb.

 

Makuła W. 2013. Zapobieganie wadom postawy ciała. Charakterystyka ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych i ich zastosowanie, Nowy Sącz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

 

Makuła W. 2013. Opieka nad osobami ze stwardnieniem rozsianym w aspekcie innowacyjności, Medyczna Wokanda, nr 5.

 

Makuła W. 2013. The role and use of Frenkel’s exercises in rehabilitation, Antropomotoryka, nr 61.

 

Makuła W. 2014. Personal and social determinants of active ageing: the case study of the Jagiellonian Third-Age University students, Studies in Sport Humanities, 6.

 

Makuła W. 2014. Eugeniusz Piasecki’s concept of winter sports in view of modern PE objectives and the Olympic idea, Trends in Sport Sciences, 3 (21).

 

Makuła W. 2015. Educated British seniors’ attitudestowardshealth-directedphysicalactivity”, MedicinaSportivaPractica, 4 (tom 16).

 

Makuła W. 2015. Legislacyjne, demograficzne, edukacyjne i empiryczne płaszczyzny starzenia(w:) W. Maliszewski, M. Fiedor, M. Drzewowski, (red.), Człowiek w wielowymiarowym obszarze działań społecznych. Kreacja, pomoc, interwencja, Piła, Wydawnictwo PWSZ im. Stanisława Staszica.

 

Makuła W. 2015. Uwarunkowania polityki społecznej w zakresie aktywnej starości (w:) Z. Dziubiński, K.W. Jankowski (red.), Kultura fizyczna a polityka, Warszawa, AWF, SALOS RP.

 

dr Jacek Szalewski

 

Szalewski J. 1999. Motywacja w lekcji wf – przykłady  praktyczne. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 5.

 

Szalewski J. 2001. Informacja zwrotna na lekcji wf. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 5.

 

Szalewski J. 2003. Szkice z Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego „Motywacja i sposoby motywowania uczniów w procesie wychowania fizycznego. [W:] G. Kosiba (red.) Podręczniki i Skrypty Nr 20, AWF Kraków.

 

Szalewski J., 2005. Pozytywna werbalna informacja zwrotna jako czynnik determinujący efektywność działań w szkolnej edukacji gier zespołowych [w:] S. Żak, M. Spieszny, T. Klocek (red.), Gry zespołowe w wychowaniu fizycznym i sporcie. Studia i Monografie, nr 33, AWF, Kraków.

 

Szalewski J. Komunikacja na lekcji wf. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 2.

 

Szalewski J. 2007. Nauczanie odpowiedzialności jako sposób dyscyplinowania uczniów na lekcjach wf . Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 1.

 

Szalewski J. 2007. Strategia zadawania pytań – proces myślenia na lekcji wychowania fizycznego Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 11.

 

Szalewski J. 2007. Wychowanie Fizyczne XXI wieku. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 12.

 

Szalewski J. 2008. Tworzenie pozytywnego klimatu na lekcji wf”. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 4.

 

Szalewski J. 2010 Edukacja fizyczna źródłem rozwoju moralnego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 8.

 

Szalewski J. Kosiba G. 2010. Intelektualizacja procesu wychowania fizycznego –elementem przygotowania uczniów do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów. Red. B. Zawadzka. Wszechnica Świętokrzyska. Kielce.

 

Szalewski J. 2011. Cywilizacja rywalizacji – nowy obraz lekcji wychowania fizycznego?Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 10.

 

Szalewski J. 2011. Intelektualizacja wf – jak to działa w Europie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 3.

1.