Nowości

Rok akademicki 2019/2020 zostanie zakończony zgodnie z dotychczasowym harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej (terminy tygodni zaliczeń i sesji egzaminacyjnych nie ulegają zmianie).

Ponieważ realizacja zajęć dydaktycznych w normalnej formie nie będzie możliwa do końca semestru letniego, dlatego zajęcia oraz zaliczenia i egzaminy realizowane będą on-line.
W związku z tym:

1. W przypadku przedmiotów teoretycznych i części teoretycznej przedmiotów praktycznych kontynuowana będzie realizacja wykładów, ćwiczeń i seminariów w sposób zdalny, uzgodniony przez prowadzącego z kierownikiem zakładu. Dopuszczalne są różne formy, dzięki którym studenci mogą osiągnąć zakładane efekty uczenia się. Zalecane jest korzystanie z platformy Microsoft Teams. Jeżeli jednak rozpoczęto realizację zajęć przy wykorzystaniu innych platform i komunikatorów internetowych oraz poprzez wysyłanie materiałów (lub danych dotyczących źródeł) studentom na skrzynki rocznika lub indywidualne adresy mailowe to można wybrany sposób kontynuować.

2. W przypadku części praktycznej przedmiotów praktycznych, prowadzący w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu jest zobowiązany wybrać jeden ze sposobów ich realizacji, tak aby możliwe było uzyskanie przez studentów zaliczenia w bieżącym semestrze. W tym przypadku możliwe są następujące formy:

 • Jeżeli przedmiot kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną w tym semestrze i nie ma kontynuacji:

  Wariant 1

  • studenci dostają on-line materiał filmowy (pokaz wykonania czynności) wraz z instrukcją co ma wykonać student aby zaliczyć zaprezentowaną umiejętność;
  • zaliczenie polega na odesłaniu materiału filmowego, na którym student prezentuje wykonanie czynności.

  Wariant 2

  • studenci dostają materiał filmowy (pokaz wykonania czynności);
  • zaliczenie zaprezentowanych w materiale czynności następuje we wrześniu na AWF (tradycyjne zaliczenie praktyczne w obecności prowadzącego i studentów).

  Wariant 3

  • prowadzący realizują on-line tylko wybraną część materiału i zostawiają na wrzesień pewną część godzin, które zrealizują ze studentami na Uczelni. Zaliczenie ma wtedy także formę praktyczną w obecności prowadzącego i studentów.
  • Jeżeli przedmiot ma kontynuację w kolejnych semestrach, to realizacja części praktycznej zostaje przełożona na przyszły rok, natomiast cała część teoretyczna zostanie zrealizowana w roku obecnym metodą on-line.

  O sposobie realizacji i zaliczenia poszczególnych zajęć praktycznych na wszystkich kierunkach studiów studenci zostaną powiadomieni przez prowadzących (na podstawie Zarządzenia Dziekana, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej).

3. W przypadku praktyk zawodowych, prowadzący w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu, jest zobowiązany wybrać taki sposób realizacji (projekty, symulacje itp.), który umożliwi studentom uzyskanie efektów uczenia się i zaliczenie praktyk w bieżącym semestrze.

4. Zaliczenia i egzaminy realizowane będą on-line (test, egzamin ustny itp.). Zalecane jest korzystanie z platformy Microsoft Teams, ale dopuszczalne są także inne formy ich przeprowadzenia (np. egzaminy ustne przez Skype). Prowadzący w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu określa sposób przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń, o czym powiadamia studentów. Wyznaczone zostaną terminy egzaminów w sesji egzaminacyjnej – zgodnie z harmonogramem roku akademickiego. Możliwe jest też wcześniejsze ich przeprowadzenie, po uzgodnieniu osoby egzaminującej ze studentami.

Obrony prac licencjackich i magisterskich:

Obrony prac licencjackich i magisterskich odbywać się będą w ustalonych harmonogramem terminach w sposób tradycyjny lub on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, zgodnie z przyjętymi w Uczelni procedurami, które zostaną wprowadzone zarządzeniem rektora. Możliwe będzie wcześniejsze przeprowadzenie obron – po uzyskaniu absolutorium przez studenta (wszystkie wpisy w USOS) i uzyskaniu zgody dziekana.

Obozy:

Decyzja o organizacji obozów letnich zostanie podjęta natychmiast po ukazaniu się nowego rozporządzenia MNiSW, jednak najprawdopodobniej obozy będą musiały być przesunięte na następny rok. W miesiącach sierpień/wrzesień b.r. planowana jest organizacja obozu dla studentów, którzy obecnie kończą studia pierwszego stopnia, a z różnych powodów nie zaliczyły planowego obozu letniego.

W razie pytań studenci powinni kontaktować się z pracownikami naukowo-dydaktycznymi - mailowo za pomocą adresów służbowych (podanych w USOS)

Dziekanaty oraz sekretariaty Instytutów rozpatrują sprawy studenckie wyłącznie telefonicznie oraz drogą mailową.

W związku z zaistniałą sytuacją przedłuża się sesję poprawkową dla wszystkich kierunków studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego do 15.05.2020 r. - bez konieczności pisania podań
W sprawie zaległych egzaminów i zaliczeń studenci powinni skontaktować się z prowadzącymi.

                                       Dziekan WFiS         dr hab. Michał Spieszny profesor AWF