KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia pierwszego stopnia

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskuje niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami pedagogicznymi na osobowość oraz przygotowanie do pracy zawodowej jako nauczyciel wychowania fizycznego.

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być przedszkola i szkoły podstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej.

W trakcie pierwszego roku studiów studenci mogą wybrać jedną z grup zajęć specjalistycznych: odnowa biologiczna, gimnastyka korekcyjna, trener personalny. W ramach zajęć organizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie, student ma możliwość uczestniczenia w jednej specjalizacji realizowanej w ramach zajęć fakultatywnych.

Studia drugiego stopnia

Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała, absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków w zakresie rozwoju somatyczno-motorycznego oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała. Wymaga to, poza gruntowną znajomością metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej.

Miejscem zatrudnienia absolwentów mogą być wszystkie typy szkół, placówki oświatowo-wychowawcze, związki, zrzeszenia i stowarzyszenia sportowe oraz organizacje społeczne kultury fizycznej i turystyki.

W trakcie pierwszego roku studiów studenci mogą wybrać jedną z grup zajęć specjalistycznych: menedżer sportu i trener przygotowania fizycznego w sporcie.

Studenci, spełniający określone wymagania, mogą realizować w ramach zajęć fakultatywnych specjalizacje i uzyskać dodatkowo uprawnienia trenera sportu (II klasy) z wybranych dyscyplin sportu.

KIERUNEK SPORT W SZKOLNYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM

Studia pierwszego stopnia

Kierunek sport w szkolnym wychowaniu fizycznym umiejscowiony jest w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Absolwent zdobywa ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.

Sport jest jedną z ważnych wartości kulturowych, wpływających na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia. Sport, jako forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, wg reguł umownych, jest międzypokoleniowym przekazem wzorów wartości i wzorów zachowań wobec ciała. Jego celem jest kształtowanie kompetencji technologicznych i aksjologicznych w zakresie dbałości o ciało w aspekcie zadań doraźnych i odległych. Sport wyczynowy jest obszernym zbiorem rozmaitych dziedzin uprawianych w różnych formach i postaciach przez osoby utalentowane w młodym i dojrzałym wieku z myślą o
uzyskiwaniu najwyższych wyników.

Studia na kierunku sport w szkolnym wychowaniu fizycznym przygotowują do edukacji i wychowania poprzez sport, samodzielnego planowania i realizacji szkolenia sportowego, do promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym oraz inicjowania i organizowania przedsięwzięć sportowych.

Nabyte umiejętności mogą być wykorzystane w projektowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu procesu treningowego sportowca, jak również w zarządzaniu organizacją sportową.

Absolwent jest uprawniony do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

Studia pierwszego stopnia

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się kulturą fizyczną osób starszych, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Uzyskuje merytoryczne przygotowanie i niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm ludzi starszych.

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być domy i kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe.

Absolwent tego kierunku uzyskuje również wiedzę i umiejętności niezbędne do kompetentnego pełnienia roli trenera personalnego aktywności fizycznej seniora, instruktora odnowy biologicznej.

Studia drugiego stopnia

Absolwent kierunku kultura fizyczna osób starszych posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe pozwalające na pracę z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce chorób oraz poprawie zdrowia i jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną pozwalającą na przeprowadzenie ćwiczeń fizycznych z tymi osobami. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent realizujący grupę przedmiotów specjalistycznych: Trener przygotowania fizycznego osób starszych jest przygotowany do pracy z osobami starszymi indywidualnie lub w klubach Masters. Potrafi dostosować plany treningowe do indywidualnych możliwości zawodników w kategorii Masters oraz osób podejmujących trening zdrowotny. Jest fachowcem z zakresu monitorowania obciążeń treningowych, kształtowania zdolności motorycznych (wytrzymałość, siła, szybkość, koordynacyjne zdolności motoryczne), diagnostyki wydolności oraz programowania i indywidualizacji przygotowania motorycznego pod kątem stawianych celów. Posiada wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji osób starszych aktywnych fizycznie.

Absolwent realizujący grupę przedmiotów specjalistycznych: Promocja zdrowia i odnowa biologiczna osób starszych posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zdrowiu i pokrewnych. Znajomość problematyki profilaktyki zagrożeń zdrowia osób starszych pozwala absolwentowi na pracę indywidualną oraz w jednostkach samorządowych powołanych do opieki nad osobami starszymi. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności i wydolności fizycznej utraconej lub obniżonej wskutek hipofunkcji narządu ruchu u osób w różnym wieku. Posiada umiejętności planowania i wykonywania zabiegów odnowy biologicznej u osób starszych. Legitymuje się umiejętnością dostosowywania swoich działań do wymogów współczesnej gerokinezjologii i kontrolowania efektywności procesu usprawniania osób starszych. Posiada wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji z uwzględnieniem dietoterapii chorób typowych dla tej grupy populacyjnej.

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Studia pierwszego stopnia

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z obszaru nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, które pozwalają oddziaływać na organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia pracy w: przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami zyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie określonymi przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz w strukturach służb mundurowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Ponadto, potrafi projektować i realizować programy treningowe dostosowane do potrzeb służb mundurowych, mające na celu rozwój specjalnej sprawności fizycznej lub zwiększenie wydolności fizycznej organizmu osób wykonujących zadania w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego. Posiada umiejętności i kompetencje w zakresie określania predyspozycji fizycznych do służby w formacjach mundurowych oraz dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne wykonywanie zadań służbowych. Legitymizuje się wysoką sprawnością fizyczną co umożliwia demonstrowanie ćwiczeń fizycznych. Posiada kompetencje instruktora technik i taktyki interwencji/samoobrony, gimnastyki podstawowej, instruktora wybranych zespołowych gier sportowych (piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej lub koszykówki) oraz uprawnienia ratownika wodnego i stopień instruktora pływania.

Jest przygotowany do pracy m.in. w Policji, Służbie Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Gminnej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, w Służbach Specjalnych (AW, ABW), BOR.

KIERUNKEK KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Studia drugiego stopnia

Absolwent uzyskuje tytuł magistra. Jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu.

Posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z obszaru nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, które pozwalają oddziaływać na organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Potrafi projektować i realizować programy treningowe ukierunkowane na potrzeby służb mundurowych, mające na celu rozwój specjalnej sprawności fizycznej lub zwiększenie wydolności fizycznej organizmu osób wykonujących zadania w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Ponadto posiada umiejętności i kompetencje w zakresie określania predyspozycji fizycznych do służby w formacjach mundurowych oraz dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne wykonywanie zadań służbowych. Legitymizuje się wysoką sprawnością fizyczną co umożliwia demonstrowanie ćwiczeń fizycznych.

Dzięki wyborowi jednej z dwóch grup zajęć specjalistycznych absolwent nabywa dodatkowe kompetencje w zakresie sportów wodnych (wiedza i umiejętności z zakresu bezpiecznej organizacji zajęć w wodzie, teorii i metodyki nauczania pływania, korzystania ze sprzętu pływającego: łodzi żaglowych, wiosłowych, z napędem mechanicznym i kajaków - absolwenci mogą uzyskać stopień instruktora sportu – specjalność pływanie, posiadają też kompetencje do ubiegania się o uprawnienia ratownika wodnego i sternika motorowodnego) lub sportów przestrzennych (umiejętności dotyczące różnych sposobów wspinania się na ścianach sztucznych i w terenie, metod asekuracji i technik linowych oraz z zakresu podstawowych technik jazdy na nartach po trasach i poza nimi, a także podstawowe umiejętności dotyczące narciarstwa wysokogórskiego - dodatkowo studenci, będący absolwentami studiów pierwszego stopnia AWF, kierunków: Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych, Wychowanie Fizyczne, Kultura Fizyczna Osób Starszych, mogą uzyskać kompetencje instruktora rekreacji narciarstwa zjazdowego).

KIERUNEK TRENER ZDROWIA I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Studia I stopnia

Kogo chcemy kształcić?

Specjalista trener zdrowia i sprawności fizycznej funkcjonuje w obszarach profesjonalnego wspierania klientów w osiąganiu osobistych celów zdrowotnych i sprawnościowych, aktywnie uczestniczy w zapobieganiu przewlekłym chorobom i urazom. Opracowuje, promuje i wdraża skuteczne plany dotyczące prozdrowotnego stylu życia, które obejmują dostosowaną aktywność fizyczną i trening, zdrowe nawyki żywieniowe i zarządzanie stylem życia, w celu realizacji celów zdrowotnych i sportowych.

Sylwetka absolwenta

Osoby zainteresowane podjęciem studiów na tym kierunku powinny być sprawne fizycznie i psychicznie, wykazywać się pasją do wysiłku fizycznego, dbałością o własne zdrowie i dobre samopoczucie, mieć zdolność do szybkiego i odpowiedniego reagowania zgodnie ze stawianymi wymaganiami. Od studentów oczekuje się dojrzałości do racjonalnej oceny rzeczywistości w oparciu o aktualny stan wiedzy z zakresu zdrowia i sprawności fizycznej, umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych z nauczycielami, kolegami i klientami oraz zachowania poufności w relacjach z klientami, przyjmowania wskazówek od przełożonego i umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole.

Absolwent posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie niezbędnym do osiągania celu poprawy zdrowia osób w populacjach zróżnicowanych wiekowo oraz z różnymi schorzeniami, poprzez sprawność fizyczną, w oparciu o wiedzę o funkcjonowaniu ciała i psychiki człowieka. Student tego kierunku zdobędzie niezbędną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania programów zdrowotnych, bazujących na podnoszeniu sprawności fizycznej i wydolności wysiłkowej osób w różnym wieku, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przebytych schorzeń oraz starzenia się organizmu. Uzyska zaawansowane kształcenie i praktyczne doświadczenie w zakresie budowy i funkcjonowania organizmu podczas wysiłku fizycznego, umiejętności trenerskich, zasad prawidłowego żywienia, promocji sprawności fizycznej, związanej z projektowaniem i realizacją programów aktywności fizycznej i odnowy biologicznej, dostosowanych do wieku oraz rodzaju schorzenia.

Kształcenie na kierunku będzie miało również za zadanie zdobycie szerokiego praktycznego doświadczenia edukacyjnego w zakresie umiejętności komunikacji, oceny stanu funkcjonalnego organizmu, programowania treningu sprawnościowego z uwzględnieniem obiektywnych ograniczeń. Uzyskanie kompetencji w rozwijaniu relacji trener-klient, realizowane będzie poprzez zdobycie umiejętności identyfikowania potrzeb (celów) klienta, tworzenie i wdrażanie profesjonalnych, zindywidualizowanych i grupowych planów (programów) podnoszenia sprawności fizycznej, ukierunkowanych na zidentyfikowane potrzeby (cele) i obiektywne ograniczenia, przy zapewnieniu stałego wsparcia trenerskiego.

Studenci, którzy ukończą ten kierunek studiów, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiego ciała, będą posiadali kompetencje w zakresie budowania relacji i umiejętności potrzebnych do bezpiecznej i skutecznej oceny stanu sprawności fizycznej i ograniczeń funkcjonalnych oraz psychicznych, opracowania i wdrożenia skutecznych programów treningu prozdrowotnego dla różnych populacji, zróżnicowanych wiekowo i pod względem przebytych schorzeń.

Zatrudnienie absolwentów

Absolwenci kierunku Trener zdrowia i sprawności fizycznej” znajdą zatrudnienie, jako trenerzy personalni, trenerzy grup fitness i trenerzy zdrowia w obiektach prywatnych, korporacyjnych i społecznych, w tym w klubach fitness i instytucjach specjalistycznych medycyny sportowej, klinikach rehabilitacyjnych, ośrodkach i klubach sportowych, programach społecznych wspierania zdrowia oraz programach dla osób starszych i programach promocji zdrowia w firmach. Studenci będą mieli możliwość podjęcia dalszego kształcenia na pokrewnych kierunkach związanych z treningiem sportowym i edukacją zdrowotną, czy fizjoterapią.