Kierunek Wychowanie Fizyczne

Na kierunku wychowanie fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego Uczelnia kształci nauczycieli przygotowanych do planowania i realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach różnych typów i placówkach oświatowo-wychowawczych. Studenci studiów stacjonarnych, spełniający określone wymagania, mogą zdobyć w ramach zajęć fakultatywnych specjalizacje i uzyskać dodatkowo uprawnienia trenera II klasy lub instruktora w wybranych dyscyplinach sportu oraz ukończyć specjalizację z dziennikarstwa sportowego.

Studia pierwszego stopnia
Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
Uzyskuje niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami pedagogicznymi na osobowość oraz przygotowanie do pracy zawodowej jako nauczyciel wychowania fizycznego.
Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej.
W ramach zajęć fakultatywnych studenci mogą uzyskać uprawnienia instruktora różnych dyscyplin sportu.

Studia drugiego stopnia
Absolwenci uzyskują tytuł magistra.
Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała, absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków w zakresie rozwoju somatyczno-motorycznego oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała. Wymaga to, poza gruntowną znajomością metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej.
Miejscem zatrudnienia absolwentów mogą być szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i szkoły ponadgimnazjalne lub szkoły wyższe, placówki oświatowo-wychowawcze, kluby sportowe oraz organizacje społeczne kultury fizycznej i turystyki.
Studenci, spełniający określone wymagania, mogą realizować w ramach zajęć fakultatywnych specjalizacje i uzyskać dodatkowo uprawnienia trenera II klasy w zakresie:
badmintona, gimnastyki, judo, kajakarstwa górskiego, koszykówki, lekkiej atletyki, łucznictwa, łyżwiarstwa szybkiego, narciarstwa, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, pływania, snowboardu, szermierki i wioślarstwa.
W ramach zajęć fakultatywnych mogą uzyskać uprawnienia instruktora różnych dyscyplin sportu oraz ukończyć specjalizację z dziennikarstwa sportowego na warunkach określonych w odrębnych przepisach.Kierunek Sport

Studia pierwszego stopnia
Absolwent zdobędzie ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.
Nabyte umiejętności mogą być wykorzystane w projektowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu procesu treningowego sportowca, jak również w zarządzaniu organizacją sportową.
Interdyscyplinarna wiedza oraz kompetencje specjalistyczne w tym trenera II klasy wybranej dyscypliny sportu i menedżera sportu (uzyskanymi zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw sportu), umożliwią absolwentowi aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia miejsc pracy w sporcie, pracę w społecznych i publicznych instytucjach sportowych (kluby, związki, zrzeszenia i stowarzyszenia sportowe).
Praca w szkolnictwie po ukończeniu tego kierunku jest możliwa tylko po zdobyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli (kurs pedagogiczny lub specjalność nauczycielska na kierunku wychowanie fizyczne).
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku sport.