SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW - OBOWIĄZKOWE

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia każdy student rozpoczynający kształcenie na AWF Kraków, m.in. studenci I roku studiów I stopnia oraz studenci I roku studiów II stopnia, którzy są nowymi studentami Uczelni mają obowiązek odbyć szkolenie BHP.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA  

(ZALICZENIE ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE OBECNOŚCI)

Szkolenie odbędzie się w formie e-learningu na platformie Teams w terminach (student wybiera jeden termin i uczestniczy w szkoleniu):

25.09. 2023 (poniedziałek) g. 10:00 – 13:00

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEzYjk0OTUtNTk2OS00ZjI4LThkMzctNDIyNjQ0YjI3NDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e544def-6d9f-4563-9de9-711f1974684b%22%2c%22Oid%22%3a%22e05340c9-5fd6-439b-9d9c-00ecdce60c0f%22%7d

 

27.09.2023 (środa) g. 10:00 – 13:00

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYxY2Q2N2YtZmI0ZC00YTcyLTg0MjUtYmUzOTVkMGM2Njk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e544def-6d9f-4563-9de9-711f1974684b%22%2c%22Oid%22%3a%22e05340c9-5fd6-439b-9d9c-00ecdce60c0f%22%7d

 

02.10.2023 (poniedziałek) 8:00 – 11:00

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU4ZmVjOWQtODhlZi00NjI3LWI1M2UtMmU4OTk1Mjg5MjBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e544def-6d9f-4563-9de9-711f1974684b%22%2c%22Oid%22%3a%22e05340c9-5fd6-439b-9d9c-00ecdce60c0f%22%7d

 

Zwolnieni ze szkolenia są studenci, którzy kontynuują naukę na AWF w Krakowie i odbyli już
w latach ubiegłych szkolenie BHP dla studentów.