Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, adiunkt w Zakładzie Psychologii Instytutu Nauk Społecznych  AWF w Krakowie; psycholog sportu klasy I. Ukończyła studia  magisterskie i doktoranckie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim., Jest członkiem  Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Association for Applied Sport Psychology,  International Society of Sport Psychology, European Council for High Ability. Specjalizuje się w psychologii zdolności i wybitnych osiągnięć oraz psychologii sportu (sport dzieci i młodzieży, komunikacja trener-zawodnik, wspieranie rozwoju zawodników, talent sportowy, wytrzymałość psychiczna). Tej tematyki dotyczą jej wystąpienia na konferencjach międzynarodowych i krajowych, artykuły w czasopismach polskich i zagranicznych oraz warsztaty i szkolenia.

 

Granty

Aktualnie Grant naukowy MNiSW na realizację projektu badawczego  pt. Psychologiczne aspekty optymalnego rozwoju zdolności sportowych u zawodników różniących się poziomem osiągnięć”, w ramach  programu pod nazwą „Rozwój Sportu Akademickiego”. Projekt Nr N RSA1 001951.Czas realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu - 20.XII.2011 r. 

Termin zakończenia realizacji projektu - 19.XII.2014 r.

14-21.04.2013 Grant STA  na rok akademicki 2012/2013 w ramach LLP-Erasmus Programme for Teaching Staff Mobility – Erasmus Exchange to University College Birmingham UCB, England.

05-12.02.2011 Grant STA na rok akademicki 2010/2011 w ramach LLP-Erasmus Programme for Teaching Staff Mobility - Erasmus Exchange to Rovaniemi University of Applied Sciences RAMK, School of Health Care and Sports, Finland.

2004-2006 r. – udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków AWF w Krakowie (Projekt nr 183/INH/2004, Sportowiec w  sytuacji urazu fizycznego).

2000-2002 r. - Grant naukowy przyznany przez Komitet Badań Naukowych na realizację projektu badawczego dotyczącego Psychologicznych uwarunkowań zadowolenia z pracy zawodowej osób zdolnych, prowadzonego w ramach studiów doktoranckich (Grant KBN, nr Projektu: 1 H01F 034 21).

06.1998 Stypendium i staż naukowy w Centrum Badań Wybitnie Uzdolnionych CBO w Nijmegen, Holandia (na zaproszenie  Prezydenta Europejskiej Rady ds. Wybitnie Uzdolnionych Prof. F. J. Mönksa w ramach współpracy między KUL i CBO).

Wykształcenie uzupełniające

Komunikacja społeczna i praca z grupą:

2004 r.  Roczny kurs Praktyczne umiejętności pracy metodą treningu grupowego – 250 godzin, prow. trener i superwizor PTP Zdzisław Kuśnierz. Kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Terapia poznawczo-behawioralna:

Kurs I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania (prow. dr Aleksandra Wirga, Aurelia Malec), Niepołomice, X/2004 r.

Praca z negatywnymi automatycznymi myślami – ABC terapii poznawczo-behawioralnej (prow. Iga Jaraczewska, Polskie Towarzystwo Psychologiczne), Kraków, 22-25.09.2005. 

Formułowanie przypadku - ABC terapii  poznawczo-behawioralnej (prow. Magdalena Gulcz, Polskie Towarzystwo Psychologiczne),  Kraków, 22-25.09.2005.

Praca z wyobrażeniami (prow. Magdalena Kitłowska, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej), Warszawa, XI/2005.

Racjonalna Terapia Zachowania – warsztaty doskonalące - Kraków, (prow. Agnieszka Hottowy, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej), Kraków, 20-21 lutego 2010 (13 godzin)

Racjonalna Terapia Zachowania – warsztaty doskonalące – Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Kraków, 12-13 lipca 2014 (13 godzin), numer certyfikatu 619/RTZId/AH/2014

Terapia Ericksonowska:

Warsztaty z akredytacją German Psychotherapy Board „Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg”, 37 Continuing Education Credits (CEU), 21-24 X 2010, Heidelberg, Niemcy

1)      Kids’ Skills – Coaching children to overcome problems by learning skills (prow.: dr Ben Furman, Finlandia),

2)      Beethoven and Erickson: The Structure of Impact (prow. prof. Jeffrey K. Zeig, USA),

3)      Fifty years with mental training (prow.: prof. Lars-Eric Unesthål, Szwecja),

4)      Going beyond automatic responses: the secret to build mental, emotional and physical strength (prow. dr Danie Beaulieu, Kanada),

5)      Ericksonian hypnotic and sport psychology (prow. dr John Edgette, USA),

Publikacje

I. Czasopisma indeksowane na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:

1. Siekanska, M., Sekowski,  A., „Job satisfaction and temperament structure of gifted people” (2006). High Ability Studies, Vol. 17, No. 1, June 2006, pp. 75-85.

2. Blecharz, J., Siekańska, M., “Temperament structure and ways of coping with stress among professional soccer and basketball players” (2007). Biology of Sport, 24(2), 143-156.

3. Sękowski, A., Siekańska, M., “National academic award winners over time: their family situation, education and interpersonal relations” High Ability Studies, Vol. 19, No.2, December 2008, pp. 155-171.

4. Siekańska, M., Blecharz, J., Wojtowicz, A. The Athlete’s Perception of Coaches’ Behavior Towards Competitors with a Different Sports Level. Journal of Human Kinetics, vol. 39/2013, 231-242

5. Blecharz, J., Luszczynska, A., Scholz, U., Schwarzer, R., Siekanska, M., Cieslak, R. Predicting performance and performance satisfaction: mindfulness and beliefs about the ability to deal with social barriers in sport.  Anxiety, Stress, & Coping, 2013, http://dx.doi.org/10.1080/10615806.2013.839989

II.  Pozostałe czasopisma nieobjęte listą Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:

1. Siekańska, M., „Psychologiczne uwarunkowania sukcesów zawodowych” (2004). Przegląd Psychologiczny, t.  47, nr 3, s. 275 - 290.

2. Blecharz, J., Siekańska, M. „Physical Trauma and Mental Condition of the Athlete”(2005).  Medicina Sportiva, Vol. 9 (3).

3. Siekańska, M.,  Blecharz, J.) „Rola psychologa w pracy z dzieckiem uzdolnionym sportowo” (2006). Studia Humanistyczne, 6, 5-15. Kraków: Wydawnictwo AWF

4. Blecharz, J., Siekańska, M. „Interwencje psychologiczne w sporcie w sytuacjach ograniczenia czasowego” Polskie Forum Psychologiczne, t. 15, nr 1, s. 5-13, 2010.

5. Siekańska, M., „Wyzwania i zagrożenia w drodze do mistrzostwa – psychologiczne aspekty sportu wyczynowego dzieci i młodzieży”. Sport Wyczynowy, 2012, nr 1/541, 79-87.

6. Siekańska, M., “Athletes’ perception of parental support and its influence on sports accomplishments – a retrospective study”. Human Movement, 2012, vol.13(4), 380-387. Doi: 10.2478/v10038-012-0046-x

III. Zwarte wydawnictwa cykliczne jednostek naukowych:

 1. Blecharz, J., Siekańska, M. „Wykorzystanie diagnozy temperamentu w opracowaniu indywidualnego treningu mentalnego na przykładzie zawodników klasy światowej. [W:] Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2012, 37, s. 110-118. Redaktor tomu: Jan Supiński

http://www.awf.wroc.pl/files_mce/INNE%20JEDNOSTKI/Rozprawy%20Naukowe/2012/rozprawy_naukowe_37.pdf

IV. Autorstwo monografii

 1. Siekańska, M., „Zadowolenie z pracy zawodowej osób wybitnie zdolnych” (2005). Lublin: TN KUL.
 2. Siekańska, M., „Talent sportowy. Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju uzdolnionych zawodników”Kraków: Wydawnictwo AWF, Monografie nr 15.

V. Autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim:

 1. Sekowski, A., Siekanska, M., Klinkosz, W., „On individual differences in giftedness” International Handbook on Giftedness (L.V. Shavinina, ed.), Chapter 21, 469-487. Dordrecht: Springer Science & Business Media B.V (2009).
 1. Blecharz, J., Siekańska, M., Dynamics of emotions and  beliefs of professional athletes after physical injury. [W:] D. Kubacka  - Jasiecka, M. Kuleta (red.) (2012). Reflections on Psychological Mechanisms of Trauma and Posttraumatic Development. Kraków, Krakowska Oficyna Naukowa TEKST (KON-TEKST).

VI. Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim:

1.      Siekańska, M., „Koncepcje zdolności a identyfikacja uczniów zdolnych”(2004). [W:] Andrzej Sękowski (red.) Psychologia zdolności, s. 115 - 124Warszawa: PWN.

2.      Siekańska, M., „Wybrane aspekty osobowości a zadowolenie z pracy zawodowej osób zdolnych” (2004). [W:]Andrzej Sękowski (red.)  Psychologia zdolności, s. 145 - 158Warszawa: PWN.

3.      Siekańska, M., „Zdolności twórcze a satysfakcja z pracy zawodowej” (2005). [W:] K.J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska (red.) Psychopedagogika działań twórczych, s. 139 - 165Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

4.      Siekańska, M., „Psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem uzdolnionym sportowo”. [W:] J. Blecharz, M. Siekańska (red.) (2009), Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie, 32-44Kraków: Wydawnictwo AWF.

5.      SiekańskaM., “Rola zdolności twórczych i umiejętności  twórczego rozwiązywania problemów w sporcie wyczynowym dzieci i młodzieży”. [W:] K.J. Szmidt i W. Ligęza (red.) (2009), Twórczość dzieci i młodzieży: Stymulowanie – Badanie – Wsparcie. 231-247. Kraków: Ośrodek Twórczej Edukacji.

6.      SiekańskaM., Wójcik, B. „Psychologiczne czynniki sprzyjające podejmowaniu i kontynuowaniu aktywności ruchowej przez kobiety w wieku emerytalnym”, [W:] M. Guszkowska (red.) (2009), Aktywność ruchowa kobiet: Formy, uwarunkowania, korzyści i zagrożenias.127-138.

7.      Siekańska, M. „Między psychologią zdolności a psychologią sportu – kryteria i klasyfikacja zdolności sportowych” (2010). [W:] A. Sękowski, W. Klinkosz (red.)  Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii, s. 257-275. Lublin: Towarzystw Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski.

8.      Blecharz J., Siekańska M. „Radzenie sobie z emocjami we wczesnych stadiach rozwoju sportowego” (2010). [W:] M. Krawczyński (red.) Psychologia sportu dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia, s. 129-140. Gdańsk: Pomorska Federacja Sportu.

9.      Siekańska, M. „Jak wspierać by nie wywierać presji? Zachowania rodziców wobec dzieci uprawiających sport wyczynowo. [W:] J. Blecharz, M. Siekańska (red.) (2012), Praktyczna Psychologia sportu: Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii. Praktyczna Psychologia Sportu, s. 317-332. Monografie nr 7, AWF Kraków.

10.     Blecharz J., Siekańska M. Psychologiczne aspekty starzenia się i starości [W:] A.Marchewka, Z.Dąbrowski, J.A.Żołądź  (red.) (2012), Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, 48-59. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

VII. Redakcja wieloautorskich monografii

1. „Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie” J. Blecharz, M. Siekańska (red.) (2009). Kraków: Wydawnictwo AWF.

2. „Praktyczna psychologia sportu: Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii”, Blecharz J., Siekańska M. Tokarz, A. (red.) (2012). Kraków: Wydawnictwo AWF.

 VIII. Artykuły w czasopismach niepunktowanych

 1. Blecharz, J., Siekańska, M., „Magiczny trójkąt: dzieci – rodzice – trener. Jak rodzice wspierają swoje dzieci uprawiające sport i jakie to ma znaczenie dla pracy trenera?”. Forum Trenera, 2005, nr 3, 24-27.
 2. Siekańska, M., Sękowski, A. “Job satisfaction and temperament structure of gifted people”, Mensa Research Journal, Summer 2008, Vol. 39, No. 2, pp. 34-40. Artykuł opublikowany przez Mensa Education & Research Foundation and Mensa International Ltd. za zgodą wydawcy High Ability Studies (Taylor & Francis Group) oraz autorów (Siekańska, M., Sękowski, A.)
 3. Siekańska, M. „Godnie wygrywać, godnie przegrywać – o rywalizacji nie tylko w sporcie”. Psychologia w Szkole, Zima 2008, Nr 4(20), s. 31-38.
 4. Siekańska, M. „Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii”. Konferencja Naukowa z cyklu Praktyczna Psychologia Sportu. Sport Wyczynowy,  2010, nr 2/534, s. 166-175.
 5. Siekańska, M. „Zrozumieć problem motywacji” Psychologia w Szkole, Zima 2010, Nr 4(28), s. 15-24.

IX. Inne

 1. Blecharz, J., Siekańska, M. „Mój sport, moja radość. 10 zasad treningu dla dzieci  uprawiających sport”, (2009). Gdańsk: GWP.
 2. Siekańska, M., „Komunikacja trener-zawodnik w sytuacji przedstartowej i startowej”. Konferencja Trenerów Szkolenia Olimpijskiego Londyn 2012. Spała, 21-23 listopada 2011

Wykaz wystąpień na konferencjach międzynarodowych i krajowych

Konferencje międzynarodowe (zagraniczne):

Udział aktywny:

1)      The Seventh Conference of the European Council for High Ability, 19-22 sierpnia, 2000 roku, Debrecen (Debreczyn, Węgry). Referat pt. “Gifted Secondary School Students after Years: Their Professional Career and Family Situation”.

2)      21st Annual Conference AAASP (Association for Advancement of Applied Sport Psychology), 27-30 września 2006, Miami, Floryda (USA). Prezentacja (współautor Jan Blecharz, Zakład Psychologii AWF Kraków)pt. „The Temperament Structure and Ways of Coping with Stress Among Professional Soccer and Basketball Players”.

3)      12 Światowy Kongres  ISSP (International Society of Sport Psychology), Marakesz,    17-21 czerwca 2009. Prezentacja pt.  “Looking for Optimal  Communication with Young  Athletes. An Application of Creative Thinking Techniques”.

4)      12 Światowy Kongres  ISSP (International Society of Sport Psychology), Marakesz,    17-21 czerwca 2009. Prezentacja pt.  : “The Use of Temperament Diagnosis in Preparation of an Individual Mental Training for World Class Athletes” (współautor  Jan Blecharz).

5)      12th Conference of European Council for High Ability ECHA: „Perspectives on the evaluation of giftedness: From Binet to today, Paryż, 7-9 lipca 2010. Organizator: University Paris Descartes, Institute of Psychology, Paris, France. Referat pt:„Toward Excellence in Sport – Positive Pushing in Young Athletes”.

6)        II Międzynarodowy Kongres „MENTALE  STÄRKEN”, 21-24.X.2010, Heidelberg, Niemcy. Organizator: Milton Erickson Institute z siedzibą w Rottweil (Niemcy). Współprowadzenie warsztatu pt. „Psychological support of athletes after sustaining sport injury” (prow. Jan Blecharz, Małgorzata Siekańska). 37 europejskich punktów edukacyjnych

7)      Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez The Finnish National Board of Education (FNBE) pt. Supporting High Ability Students – Sharing European Experiences,Helsinki, 29-30 November, 2010. Wygłoszenie wykładu pt. “How to support high ability sudents? Programs and practices for identifying and nurturing giftedness and talent in Poland”. (60 min).

8)      Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez The Finnish National Board of Education (FNBE) pt. Supporting High Ability Students – Sharing European Experiences,Helsinki, 29-30 November, 2010. Prowadzenie warsztatu pt. “Towards excellence (not only) in sport”(90 min).

9)      26th Association for Applied Sport Psychology (AASP) Annual Conference, September 20-24, 2011, Honolulu, HI: M. Siekańska, prezentacja pt: “Family influence on sports achievements: Athletes' perception of parental support and involvement in youth sport”.

10)   26th Association for Applied Sport Psychology (AASP) Annual Conference, September 20-24, 2011, Honolulu, HI J. Blecharz, M. Siekańska: Prezentacja pt:” Athletes’ perception of coaches behaviors towards  sportsmen with different level of skills and abilities: Issues for Research and  Practice”.

11)  XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa The European Council for High Ability (ECHA), 12-15.09.2012 r., Muenster (Niemcy). Prezentacja pt. „How does sport talent run in families? Benefits and potential threats connected with parents involvement in their children’s sport activity”.

12)  XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa The European Council for High Ability (ECHA), 12-15.09.2012 r., Muenster (Niemcy). Wygłoszenie referatu pt.:  “Sports talent in the  life span perspective: From the first attempts in sports to the top level achievements”.

13)  Motivation in Social Contexts:  Theory and PracticeJune 30-July 2, 2013 Krakow, Poland. Prezentacja pt. “Motivation and career transitions in sport: from sampling years to professional level” w ramach sympozjum Motivation in Sport Performance.

14)  The ISSP 13th World Congress of Sport Psychology, 21-25 July, 2013, Beijing, China: Harmony and Excellence in Sport and Life. Prezentacja pt. „Progress of developmental process and sports accomplishments of collegiate athletes”

15)  The ISSP 13th World Congress of Sport Psychology, 21-25 July, 2013, Beijing, China: Harmony and Excellence in Sport and Life. Prezentacja pt. „Quality of life and the level of competence of professional athletes” (współautor Jan Blecharz).

16)  28th Annual Conference of Association for Applied Sport Psychology (AASP), October 2-5, 2013, New Orleans, Luisiana, USA. M. Siekańska: Prezentacja pt:”Life satisfaction, personality characteristics and perceived parental influence among top athletes representing three different pathways of development”.

17)  The SFPS 5th International Congress of Sport Psychology, Nice, France, 12-14 May, 2014. Prezentacja pt. “Dual career pathways and the level of elite athletes’ self-actualization”.

18)  The SFPS 5th International Congress of Sport Psychology, Nice, France, 12-14 May, 2014. Prezentacja pt. “Working with injured athletes: Two case studies and analysis of psychological interventions” (współautorzy: Jan Blecharz, Gilles Lecocq - ILEPS-Cergy-France & CRP-CPO EA 7273 UPJV.

19)  International Congress of Applied Psychology ICAP, Paris, 8-13 July, 2014 r. Referat pt. “Between Loss and Attachment, helplessness and meaningful life: How and Why accept the Unknown and the Incredible as Comprehensive Clinical Sport Psychologist?” (współautorzy: Gilles Lecocq, Jan Blecharz).

20)  29th Annual Conference of Association for Applied Sport Psychology (AASP), October 15-18, 2014; Las Vegas, Nevada USA). Udział czynny w Sympozjum: "My sport is my joy: A Positive Sport perspective on psychological skills training with young athletes” (współautor referatu prof. Jan Blecharz)

21)  29th Annual Conference of Association for Applied Sport Psychology (AASP), October 15-18, 2014; Las Vegas, Nevada USA). Prezentacja plakatowa “Two pathways of female  athletes’ development on elite-level: sustainability or premature resignation from professional sports?” (współautor prof. Jan Blecharz).

22)  Mental Strength Congress, Oct. 30th – Nov. 2nd . Poprowadzenie warsztatu pt. “Application of sports mental training to work with stage performers and into business environment” (współprowadzący Jan Blecharz).

Udział bierny:

1)      Hungarian EU Presidential Conference on Talent Support and First European TalentDay (7-9 April, 2011Budapest, Hungary). http://talentday.eu/

2)      International Conference Systematic strategies in teaching gifted students – a way to the future of education. Warsaw, 19th-20th October 2012 (Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE).

Konferencje krajowe

Udział aktywny:

1)      XXX Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia u progu XXI wieku – od teorii do praktyki i od praktyki do teorii, Warszawa, 9-12 września 1999. Referat pt „Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z pracy zawodowej osób wybitnie zdolnych” w ramach sympozjum Wspomaganie psychologiczne osób wybitnie zdolnych.

2)        XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w  perspektywie XXI wieku”, Lublin, 5-8 września, 2002. Referat pt. „Osoby zdolne: środowisko społeczne, sytuacja zawodowa oraz rodzinna” w ramach sympozjum Wybitne zdolności w nurcie współczesnych badań psychologii zdolności i psychologii osobowości.

3)   III Sesja Naukowo-Metodyczna Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności „Psychopedagogiczne dylematy  nauczania twórczości”, Stargard Szczeciński, 21-23 listopada, 2003 r. Referat pt. „Zdolności twórcze a satysfakcja z pracy zawodowej”.

4)   XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele”, Kraków, 22-25 września, 2005. Referat (współautorstwo Jan Blecharz, Zakład Psychologii AWF Kraków) pt. „Rola psychologa sportu w pracy z dzieckiem uzdolnionym sportowo” w ramach sympozjum Zdolności i  twórczość w teorii oraz praktyce edukacyjnej.

5)   Konferencja „Praktyczna Psychologia Sportu” 14-15 maja 2008, AWF Kraków:

             - udział w komitecie organizacyjnym

             - poprowadzenie sesji tematycznej (14 maja)

             - poprowadzenie warsztatu pt „Praca psychologa z dzieckiem uzdolnionym sportowo”

6)   Konferencja „Uczeń zdolny – szansa czy problem?”, Zamek Królewski w Niepołomicach, 27 maja 2008 r. Organizatorzy: Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Kuratorium Oświaty W Krakowie, Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Niepołomicach. Udział w konferencji na zaproszenie Organizatorów - wygłoszenie wykładu Pt „Kariery osób zdolnych po ukończeniu nauki szkolnej”.

7)   XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pod hasłem „Żyć godnie….”, Poznań 24-27 września 2008 r. Wygłoszenie referatu Pt. „Godnie wygrywać, godnie przegrywać – o rywalizacji w sporcie i nie tylko” w ramach sesji „Psychologia zdolności”.

8)        V Konferencja Naukowo-Metodyczna z cyklu „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych”,  Toruń, 17-19 października 2008 r. Tytuł edycji:  „Kształcenie uczniów zdolnych edukacją XXI wieku”. Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Wydział Sztuk Pięknych) oraz  Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. Wygłoszenie referatu Pt. „Modele kształcenia oraz wsparcie psychologiczne talentów sportowych”.

9)        V Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Kraków, 20-21 marca 2009. Wygłoszenie referatu pt. „Wspieranie czy wywieranie presji? Zachowania rodziców wobec dzieci uprawiających sport wyczynowo” .

10)    VII Sesja Naukowo-Metodyczna Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności w Europejskim Roku Innowacji i Kreatywności „Twórczość Dzieci i Młodzieży: Stymulowanie – Badanie – Wsparcie”, Kraków, 22-24 maja 2009 r. Referat p.t. „Rola zdolności  twórczych i  umiejętności twórczego rozwiązywanie problemów w sporcie wyczynowym dzieci i młodzieży” 

11)    Konferencja “Kobieta, zdrowie, ruch”, 25-26 września, 2009, AWF Warszawa. Referat Pt. „Psychologiczne czynniki sprzyjające podejmowaniu i kontynuowaniu aktywności   ruchowej przez kobiety w wieku emerytalnym” (współautor Barbara Wójcik).

12)    VI Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, 19-20 marca 2010 r., Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Sekcja Psychologii Międzykulturowej Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ. Referat pt.: „Informacja zwrotna: rodzaje, funkcje i zastosowanie w uczeniu motorycznym oraz wykonaniu”.

13)    Ogólnopolska Konferencja Naukowa z Udziałem Gości Zagranicznych pt. „Praktyczna Psychologia Sportu: Psychologiczne aspekty optymalizacji treningu sportowego i zdrowotnego”: 14-15 maja 2010, Kraków. Organizatorzy: Zakład Psychologii AWF w Krakowie, Polska Akademia Nauk (PAN).

      - Udział w organizacji konferencji (z-ca Przewodniczącego Komitetu  Organizacyjnego  Konferencji).

            - Prowadzenie sesji naukowej w ramach konferencji.   

            - Prowadzenie warsztatu: „Jak wspierać, by nie wywierać presji? Stymulowanie rozwoju  w sporcie i poprzez sport”.

14)    VI Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa z Udziałem Gości Zagranicznych pt. „ Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych: Zdolności i twórczość – od potencjału do realizacji” („Giftedness and creativity – from potential to performance”, Toruń, 15-16 października 2010 r. Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gimnazjum Akademickie w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Patronat: honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Miasta Torunia.

      - wygłoszenie referatu pt:„Środowisko rodzinne a rozwój zdolności sportowych” .

      - prowadzenie Sesji nr 2 pt. „Uczeń zdolny, jego rodzina, szkoła, nauczyciele”

15)    Udział w Sesji naukowej pt. Psychologiczne i filozoficzne aspekty Wolności w sporcie, zorganizowanej w Auli AWF w Krakowie w dniu 4 listopada, 2010 r. w ramach obchodów  Dni Jana Pawła II  2010 Wolność, 2-10 listopada, 2010 r.

      - wystąpienie poświęcone Psychologicznym aspektom Wolności w sporcie dzieci i młodzieży.

16)    Udział w konferencji naukowej pt „Psychologia sportu” zorganizowanej przez Koło Naukowe Psychologów UMCS w Lublinie, Lublin, 17 marca 2011, Instytut Psychologii UMCS. Wygłoszenie referatu pt. „Specyfika rozwijania zdolności sportowych – aspekty praktyczne”.                                                                            

17)    Udział w konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Psychologii Sportu Studentów UW i SWPS w Warszawie, 16-17 kwietnia, 2011 r., Warszawa UW i SWPS: Wykład „Relacja rodzice-trener i jej znaczenie dla optymalizacji działania młodych zawodników w sytuacji startowej”.

18)    Udział w V Dniach Psychologii Sportu pt “Psychologiczne aspekty pracy z młodym sportowcem”, 17-19 maja, 2011 r., Wrocław SWPS. Wykład (90 min) pt. Komunikacja w pracy z  młodym sportowcem i jego otoczeniem”.

19)    KONFERENCJA TRENERÓW SZKOLENIA OLIMPIJSKIEGO: LONDYN 2012 zorganizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Akademię Trenerską, SPAŁA 21 – 23 Listopada 2011 r. Poprowadzenie warsztatu „Komunikacja trener – zawodnik w sytuacji przedstartowej i startowej” 90 min) oraz udział w dyskusji panelowej.

20)    II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Trenerów i Instruktorów Pływania, Kraków, 27-29.09.2012 r. Wygłoszenie wykładu pt. „Psychologiczne i środowiskowe aspekty rozwoju talentu sportowego w ontogenezie”

21)    I Konferencja PSYCHOLOGIA W SPORCIE DZIECIE I MŁODZIEŻY zorganizowana przez Koło Naukowe Psychologii Sportu Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 12 kwietnia 2014 r. Wygłoszenie wykładu pt.: „Proces rozwoju talentów sportowych – aspekty psychologiczne”.

22)    Konferencja Naukowa ROLA CZYNNIKÓW PSYCHICZNYCH W ROZWOJU KARIERY SPORTOWEJ zorganizowana przez Zakład Psychologii INS AWF w Krakowie pod auspicjami Akademickiego Związku Sportowego. Udział w Komitecie Naukowym oraz wygłoszenie wykładu pt. „Motywacja w rozwoju kariery sportowej – etapy przejściowe i punkty przełomowe”

23)    Ogólnopolskie Sympozjum WYPRAWA NA BIEGUN SPORTU POZYTYWNEGO, 13 - 14 czerwca 2014 r., Gdynia (członek Rady Naukowej). Wygłoszenie wykładu pt. „Zasady treningu sportowego dzieci w świetle psychologii pozytywnej – czyli jak pomóc dzieciom i ich opiekunom we wszechstronnym rozwoju poprzez uprawianie sportu” (współautor Jan Blecharz)

24)    Ogólnopolskie Sympozjum WYPRAWA NA BIEGUN SPORTU POZYTYWNEGO, 13 - 14 czerwca 2014 r., Gdynia. Poprowadzenie warsztatu pt. „Podstawy treningu mentalnego dla rodziców sportowców”.

25)  XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PSYCHOLOGIA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE, Bydgoszcz, 18-21 września. Wygłoszenie referatu pt. „Kryzysy i sytuacje trudne – wyzwania i zagrożenia dla rozwoju sportowej kariery? (współautor Jan Blecharz).

26)  V  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA  SZKOLENIOWA TRENERÓW PŁYWANIA Kraków 18-21 września, 2014. Wygłoszenie wykładu z elementami warsztatu (3 h) pt. „Specyfika pracy z młodym zawodnikiem – aspekty psychologiczne”.

27)    Poprowadzenie warsztatów dla reżyserów oraz instruktorów teatralnych w ramach festiwalu WTOOPA, 6-9 XI, 2014 r., Kraków. Warsztat pt. „Praca z zespołem teatralnym z perspektywy psychologii sportu”.

Udział bierny:

1)      IV Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, pt. Psychologia behawioralna i psychologia poznawcza: możliwości i ograniczenia, 5-6 kwietnia 2008 r.

2)      Udział w ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. Pomóżmy uczniom rozwinąć skrzydła - dobre praktyki  wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży, Dębe, 16-17 grudnia 2010 r. – na zaproszenie p. minister Katarzyny Hall, w związku z ogłoszeniem roku szkolnego 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów.