• Tożsamość polskiej teorii wychowania, jej miejsce w strukturze nauk pedagogicznych oraz doktryny oświatowe i orientacje metodologiczne wraz z reperkusjami praktycznymi.
  • Rodzina oraz różne wspólnoty, grupy, środowiska i instytucje realizujące funkcje o charakterze edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego, turystyki, rekreacji, czasu wolnego, edukacji zdrowotnej.
  • Problematyka etyczno-deontologiczna zawodu nauczycielskiego zwłaszcza w powiązaniu z takimi kategoriami, jak: odpowiedzialność, godność osobowa, prawość, formacja zawodowa, obowiązki i powinności moralne oraz kompetencje społeczne.
  • Problematyka wychowania i samowychowania młodzieży akademickiej w aspekcie zagadnień związanych ze strukturą, funkcjonowaniem i procesami kształcenia oraz formacji osobowościowej kandydatów na nauczycieli wychowania fizycznego i sportowców.
  • Przyjaźń jako subkategoria pojęcia nauk pedagogicznych i jej znaczenie oraz rola w procesie wychowania człowieka.
  • Społeczna i kulturotwórcza rola sportu,  

  • Olimpizm jako koncepcja filozoficzno – pedagogiczna,

  • Teoria zespołowych gier sportowych (w ujęciu humanistycznym),

  • Aksjologia sportu, etyczny wymiar sportu (fair play jako podstawowy kanon moralny sportu, edukacyjny wymiar fair play).