Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

PROBLEMATYKA BADAWCZA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU

Dr hab. prof. nadzw. Grażyna Kosiba

- Rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- Motywy, oczekiwania i postawy zawodowe studentów – przyszłych nauczycieli.

- Aktywność ruchowa w czasie wolnym uczniów i nauczycieli.

 

Dr Waldemar Makuła

- Analiza postaw decydujących o aktywnym starzeniu seniorów polskich i zagranicznych.

 

- Badania nad postawami prosomatycznymi współczesnej młodzieży akademickiej w celu porównania aktualnych rezultatów z wynikami badań prowadzonych przy zastosowaniu tych samych narzędzi wśród studentów lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia.

 

- Analiza dokumentów (źródeł tekstowych) w zakresie poglądów i osiągnięć polskich i zagranicznych prekursorów wychowania fizycznego. 
Dr hab. Eligiusz Madejski

- Edukacja fizyczna w nauczaniu wczesnoszkolnym.

- Aktywność ruchowa dzieci, młodzieży i dorosłych.

- Aktywność innowacyjno-badawcza nauczycieli wychowania fizycznego.

- Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela.


Dr hab. Adam Jurczak

- Uwarunkowania w rozwoju aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

- Pozalekcyjne i pozaszkolne formy aktywności sportowo-rekreacyjnej i turystycznej.

- Osobowościowe aspekty procesu fizycznej edukacji.

- Skuteczność procesu edukacji fizycznej.

- Monitorowanie poziomu aktywności fizycznej osób w różnym wieku  świetle wybranych uwarunkowań.

- Intelektualizacja procesu fizycznej edukacji.

- Uwarunkowania rozwoju aktywności fizycznej w środowisku szkolnym i rodzinnym.


Dr Paweł Ochwat

- Zagadnienia dotyczące dyscypliny i kontroli klasy w procesie dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły.

-  Agresja,  mobbing i przemoc wśród dzieci i młodzieży w szkołach.

- Agresja elektroniczna – cyberbullying wśród dzieci i młodzieży.

- Nowoczesne technologie komunikacyjne w życiu współczesnej młodzieży

- Humor w procesie edukacji.

- Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.


Dr Jacek Szalewski

- Komunikacja między nauczycielem a uczniem w ramach lekcji wf.

- Efektywność działań nauczyciela wychowania fizycznego.


Dr Magdalena Majer

- Wychowanie fizyczne w Europie i na świecie – podstawy teoretyczo-metodyczne, organizacja, problemy, perspektywy.

- Nowoczesność w lekcjach wychowania fizycznego – jak odpowiedni dobór treści, organizacja lekcji i działania nauczyciela  mogą zwiększyć atrakcyjność i efektywność zajęć.

- Skuteczność procesu fizycznej edukacji. Wychowanie fizyczne w opinii uczniów.

- Wpływ systematycznych zajęć ruchowych na rozwój i sprawność dzieci w wieku 6-13 lat.

Mgr Elżbieta Szymańska

- Zabawy i gry ruchowe – ich znaczenie dla stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka.

- Zastosowanie zabaw i gier ruchowych w wychowaniu fizycznym, rekreacji, sporcie i terapii.

- Projektowanie oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

- Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej.

- Praktyczne aspekty zawodu nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora rekreacji,
  instruktora sportu, menedżera sportu.

- Aktywność ruchowa w środowisku naturalnym.

- Relatywne metody oceny sprawności motorycznej dzieci i młodzieży.