prof. dr hab. Jerzy Cempla


Jerzy Cempla urodził się 9.08.1952 roku


WYKSZTAŁCENIE I UZYSKANE STOPNIE NAUKOWE:

  • 2006 - uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej
  • 1990 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjologii
  • 1979 - uzyskanie stopnia doktora nauk o wychowaniu fizycznym


PRACA ZAWODOWA:

stanowisko: od 2006 - profesor zwyczajny w Zakładzie Fizjologii i Biochemii aktualnie pełnione funkcje: 2002 - 2006 - prorektor ds. studenckich (II kadencja 2005-2008) 2002 - 2006 - dyrektor Instytutu Fizjologii Człowieka

OSIĄGNIECIA W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ I PROMOCJI KADR:

Łącznie dorobek naukowy obejmuje około 140 pozycji, w tym 75 oryginalnych prac twórczych, są to głównie artykuły i prace monograficzne. W zakresie promocji kadr naukowych - 7. wypromowanych doktorów; 4 prace doktorskie w toku. Tematy prac promocyjnych i główne zainteresowania naukowe: Rozprawa doktorska nt. "Wydolność aerobowa, maksymalna moc anaerobowa oraz poziom podstawowych cech motoryki u dziewcząt i chłopców w wieku 11-12 lat". Rozprawa habilitacyjna nt. "Dynamika rozwojowych zmian wydolności aerobowej, maksymalnej mocy anaerobowej oraz wybranych reakcji fizjologicznych podczas wysiłków o różnej intensywności u dziewcząt i chłopców w wieku od 8 do 15 lat".

Problematyka badawcza:

Najbardziej eksponowana i najliczniej reprezentowana w dorobku naukowym jest problematyka dotycząca fizjologii rozwojowej, a w szczególności zmienności reakcji fizjologicznych dojrzewającego ustroju na pracę fizyczną o różnej intensywności. Drugi krąg zainteresowań to wykorzystanie obserwacji fizjologicznych dla potrzeb sportu kwalifikowanego, głównie w prognozowaniu możliwości wysiłkowych zawodników oraz w sterowaniu treningiem sportowym. Trzecia grupa tematów dotyczy zagadnień związanych z rozwiązaniami metodycznymi testów wysiłkowych, stosowanych w badaniach fizjologicznych. W ostatnich kilku latach moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki otyłości u dzieci i młodzieży.

Publikacje:

do roku 2008

od roku 2009