Pracownicy Instytutu Sp

dr Anna Poznańska

starszy wykładowca w Zakładzie Gimnastyki i Tańca

  • dyplomowany instruktor tańca ze specjalnością taniec ludowy
  • trener II klasy Gimnastyki Artystycznej,
  • Instruktor Rekreacji Ruchowej Fitness
  • opiekun artystyczny uczelnianego Zespołu Tańca Ludowego „Krakowiak".
  • choreograf
  • wykładowca na Studiach Podyplomowych; Animacja Form Taneczno-Ruchowych

Publikacje:

- do 2008 roku

- od 2009 roku

Tematyka zakończonych prac magisterskich:

Charakterystykę zainteresowań dydaktycznych;

  • Dostarczenie wiedzy teoretycznej i kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie różnych form taneczno-gimnastycznych prowadzonych przy muzyce,
  • podniesie poziomu sprawności fizycznej studentów ze zwróceniem uwagi na estetyczna stronę ruchu, utanecznienie i uwrażliwienie na elementy muzyki.

 Charakterystykę zainteresowań i prac badawczych;

  • Rola i miejsce tańca w życiu człowieka. Wpływ aktywności gimnastyczno-tanecznej na rozwój somatyczny i psychomotoryczny dzieci i młodzieży.
  • Rozprawa doktorska na temat „Dynamika rozwoju wybranych cech morfo-funkcjonalnych oraz struktura efektów motorycznych uczennic i uczniów krakowskich podstawowych szkół muzycznych”(1998)